Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Apte Search
1 result
nibodha निबोधः धनम् 1 Understanding, learning. -2 Acquainting, informing.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results5 results
ādityānāṃ nibodhata TA.1.3.4b.
ahatāni nibodhata TA.1.4.1b.
ṛtūnāṃ tan nibodhata # TA.1.3.3d.
ṛbhūṇāṃ tan nibodhata # TA.1.4.1d.
evam etan nibodhata # TA.1.12.2c.
Vedabase Search
25 results
nibodha hearBs 5.57
nibodha just take note of, be informedBG 1.7
nibodha just try to understandSB 3.12.1
SB 4.1.33
nibodha just understandBG 18.13
nibodha kindly hear with attentionSB 5.1.11
nibodha kindly try to understandSB 4.14.14
nibodha know itSB 1.16.17
nibodha listenSB 11.7.36
nibodha now you learnSB 11.8.22
nibodha please hearSB 11.27.8
nibodha please learnSB 11.13.21
SB 11.15.8-9
SB 11.17.9
nibodha please listenSB 11.23.4
nibodha try to understandBG 18.50
SB 4.1.12
SB 4.1.42
SB 4.18.2
SB 4.25.9
SB 4.31.26
SB 6.1.20
nibodhata please hearSB 10.23.16
SB 12.13.3
nibodhata try to understandSB 7.2.27
2 results
nibodhana noun (neuter) waking
Frequency rank 56031/72933
nibodhay verb (class 10 parasmaipada) to consider as (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to know (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to understand (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 24371/72933
Wordnet Search
"nibodha" has 1 results.

nibodha

kathaya, brū, vac, vad, varṇaya, ācakṣ, cakṣ, śaṃs, ākhyā, khyā, śrāvaya, nigad, gad, parigad, nivedaya, vyāhṛ, udāhṛ, hṛ, abhidhā, nirūpaya, abhivac, āśaṃs, āśrāvaya, upavarṇaya, nibodhaya, pratibhāṣ, prabrū, prabhāṣ, pravac, nirvac, pravad, bhāṣ, pracakṣ, prajalp, pratipravac, vicakṣ   

vākyaprabandhena anyeṣāṃ jñāpanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

saḥ ātmavṛttāntaṃ kathayati।

Parse Time: 1.880s Search Word: nibodha Input Encoding: IAST IAST: nibodha