Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results6 results
indrāgnī mābhiśastaye RV.7.94.3b; SV.2.268b; JB.2.12b; 3.65b.
parivṛṅdhi (TSṃS.śB. -vṛṅgdhi) harasā mābhimaṃsthāḥ (TS. mābhi mṛkṣaḥ; MS. mābhiśocīḥ) # VS.13.41c; TS.4.2.10.1c; MS.2.7.17c: 102.1; KS.16.17c; śB.7.5.2.17.
marmāṇi te varmaṇā (TS. varmabhiś) chādayāmi # RV.6.75.18a; AVś.7.118.1a; SV.2.1220a; VS.17.49a; TS.4.6.4.5a. P: marmāṇi te Vait.34.12; Kś.13.3.11; Kauś.16.7; BṛhPDh.9.111.
yad idam abhidāsati # KS.22.15a. Cf. yad idaṃ mābhiśocati.
yad idaṃ mābhiśocati # TS.4.7.15.5a; MS.3.16.5a: 191.16. Cf. yad idam abhidāsati.
yūyam agne śaṃtamābhis tanūbhiḥ # AVś.18.4.10a.
Parse Time: 1.792s Search Word: mabhis Input Encoding: IAST: mabhis