Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Macdonell Vedic Search
1 result
krudh krudh be angry, IV. P. krúdhyati; red. ao. inj. cukrudhāma, ii. 33, 4.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results6 results
jano yo asya taviṣīm acukrudhat # RV.5.34.7d.
pari ṇo vṛṅdhi mā krudhaḥ # AVś.11.2.20b.
bhūrṇiṃ mṛgaṃ na savaneṣu cukrudham # RV.8.1.20c; SV.1.307c; N.6.24c.
te hetiṃ taviṣīṃ cukrudhāma # RV.10.142.3d.
tvā rudra cukrudhāmā namobhiḥ # RV.2.33.4a. Cf. rudra mā tvā.
naḥ krudhaḥ paśupate namas te # AVś.11.2.19b.
1 result
krudha noun (masculine) [gramm.] the verb krudh
Frequency rank 34358/72933
Parse Time: 1.603s Search Word: krudha Input Encoding: IAST: krudha