Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
2 results for khun
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
khun= khud- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
khunamukhafor khon- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
1 result
     
bhūmyā ākhūn ālabhate # VS.24.26; MS.3.14.7: 173.11.
     Wordnet Search "khun" has 3 results.
     

khun

tamākhunālikā   

tamākhupatrasya yā nālikā yā prajvālya janāḥ dhūmrapānaṃ kurvanti।

tamākhunālikāyāḥ pānaṃ svāsthyārthe hānikārakam asti।

khun

tamākhunāliḥ   

patreṇa ācchāditaṃ tamākhoḥ cūrṇaṃ yat dhūpavartiḥ iva prajvālya pīyate।

tamākhunāliḥ ārogyasya kṛte anarthakāriṇī vartate।

khun

dikhunadī   

nāgālaॅṇḍarājyasya pramukhā nadī।

dikhunadyāṃ nirmitayā jalavidyudyojanayā nāgālaॅṇḍarājyasya bṛhat bhāgaḥ anugṛhītaḥ।

Parse Time: 2.927s Search Word: khun Input Encoding: IAST: khun