Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
10 results for iradh
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
iradh (anomalous Intensive of rādh-) A1. (3. plural iradhanta- ) P. iradhyati- to endeavour to gain ; to worship ([ ]) (The infinitive mood ir/adhyai-() is by referred to this form, and regarded as a shortened form for ir/adhadhyai-;but refers it to īr-.) View this entry on the original dictionary page scan.
kṛṣṇayudhiṣṭhiradharmagoṣṭhīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
niradh(only Causal imperfect tense -/arandhayas-), to deliver up, surrender View this entry on the original dictionary page scan.
niradhiṣṭhānamfn. having no resting-place or basis, supportless, untenable View this entry on the original dictionary page scan.
niradhiṣṭhānamfn. independent View this entry on the original dictionary page scan.
niradhvamfn. one who has lost his way View this entry on the original dictionary page scan.
ruciradhīm. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
sthiradhāman(r/a--) mfn. belonging to a strong race View this entry on the original dictionary page scan.
sthiradhanvan(sthir/a--) mfn. having a strong bow (said of rudra-) View this entry on the original dictionary page scan.
sthiradhīmfn. firm-minded, steadfast View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Search
1 result
iradh irr. intv. (√ râdh) Â. seek to gain.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results24 results
aghāyate rīradhatā yajatrāḥ # RV.6.51.6b.
achā vīraṃ naryaṃ paṅktirādhasam (SV. paṅti-) # RV.1.40.3c; SV.1.56c; VS.33.89c; 37.7c; MS.4.9.1c: 120.10; śB.14.1.2.15; TA.4.2.2c; 5.2.6; KA.1.7c; 2.7. P: achā vīram ā.1.2.1.4.
āprītam avirādhukam # AVP.10.3.2c.
indra mā no rīriṣo (KS. rīradho) mā parā dāḥ # RV.10.128.8d; AVś.5.3.8d; AVP.5.4.7d; TS.4.7.14.3d; KS.40.10d.
imā rudrāya sthiradhanvane giraḥ # RV.7.46.1a; TB.2.8.6.8a; N.10.6a. Ps: imā rudrāya sthiradhanvane śś.4.20.2; AG.4.8.23; imāḥ Rvidh.2.26.1.
ihetthā (GB.Aś.śś.Vait. ihettha) prāg apāg udag adharāk # AVś.20.134.1a--6a; GB.2.6.13; śś.12.23.1a (quater); Vait.32.22. P: ihettha prāg apāg udak Aś.8.3.20. Designated as pratīrādha AB.6.33.18 ff.; śś.12.21.3.
īśānaṃ vītirādhasam # RV.9.62.29c.
o ṣu ghṛṣvirādhasaḥ # RV.7.59.5a.
jihīḍānasya rīradhaḥ # RV.1.25.2b.
tam īśānāsa iradhanta vājinam # RV.1.129.2f.
tuvidyumnasya tuvirādhaso nṝn # RV.4.21.2b.
pṛthujrayase rīradhā suvṛktim # RV.10.30.1d.
pra ṇāmāni prayajyavas tiradhvam # TS.4.3.13.6b. See pra nāmāni.
pra nāmāni prayajyavas tiradhvam # RV.7.56.14b; MS.4.10.5b: 154.14; KS.21.13b. See pra ṇāmāni.
babhruḥ suśipro rīradhan manāyai # RV.2.33.5d.
bhug ity abhigataḥ # AVś.20.135.1; GB.2.6.13; Aś.8.3.22; śś.12.23.2; Vait.32.23. Cf. BṛhD.1.55. Designated as pratirādha AB.6.33.19; KB.30.7.
māghaśaṃsāya rīradhaḥ # RV.8.60.8b.
na ābhyo rīradho duchunābhyaḥ # RV.2.32.2b.
no rīradhataṃ nide # RV.7.94.3c; 8.8.13d; SV.2.268c; JB.2.12c; 3.65c.
virādhiṣi brahmaṇā # ChU.3.11.2d.
māvīratāyai rīradhaḥ # RV.4.16.5b.
māham āyuṣā (KS. adds varcasā virādhiṣi) # TS.1.2.3.2; KS.2.4. See mā vayam āyuṣā.
yad dha krāṇā iradhyai # RV.1.134.2d.
yasyā nāsti virādhanam # AVś.11.10.27b.
Vedabase Search
6 results
dhīrā-ādi-vibheda the three divisions of dhīrā, adhīrā and dhīrādhīrāCC Madhya 14.151
dhīrā-ādi-vibheda the three divisions of dhīrā, adhīrā and dhīrādhīrāCC Madhya 14.151
śīradhvajaḥ a son named ŚīradhvajaSB 9.13.18
śīradhvajaḥ was known as ŚīradhvajaSB 9.13.18
tasya of ŚīradhvajaSB 9.13.19
dhīrā-ādi-vibheda the three divisions of dhīrā, adhīrā and dhīrādhīrāCC Madhya 14.151
Wordnet Search
"iradh" has 1 results.

iradh

gambhīra, śānta, saumya, aṭala, dṛḍha, sthiradhī, sthiramati, sthiramanas, sthirātman, sthitimat, sthitamati, sthitaprajā, sthitadhī, susthira, sudhīra, prastha, dhṛtātman   

yaḥ cañcalaḥ nāsti।

saḥ prakṛtyā gambhīraḥ asti।

Parse Time: 1.726s Search Word: iradh Input Encoding: IAST: iradh