Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
hve has 1 results
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√hvehveññspardhāyāṃ śabde ca1733
Monier-Williams Search
34 results for hve
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
hve cl.1 P. A1. () hv/ayati-, te- (Vedic or Veda also h/avate-and huv/ati-, te-; other present forms are hve- ; hvāmahe- ; h/oma-, hūm/ahe-, juhūm/asi- ; p. huvān/a-[with pass. sense] ; hvayāna- ; perfect tense juhāva-, juhuvuḥ- etc.; juhv/e-, juhūr/e- ; juhuve-, huhurire- ; hvayāṃ-āsa-and hvayāṃ-cakre- ; Aorist /ahvat-, ahvata-[or ahvāsta- ] etc. etc.; ahvi- ; /ahūmahi-, ahūṣata- ; ahvāsīt-[?] ; future hvātā- grammar; hvayiṣyati-, te- ; hvāsyate- ; infinitive mood Class. hvātum-; Vedic or Veda h/avitave-, hv/ayitum-, tav/ai-; huv/adhyai-; ind.p. Class. hūtvā-;Ved. -h/ūya-and -hāvam-), to call, call upon, summon, challenge, invoke (with nāmnā-,"to call by name"; with yuddhe-,"to challenge to fight") etc. ; to emulate, vie with : Passive voice hūy/ate- (Aorist /ahāvi-,or ahvāyi-), to be called etc. : Causal hvāyayati- (Aorist ajūhavat-or ajuhāvat-), to cause anyone (accusative) to be challenged by (instrumental case) : Desiderative juhūṣati-, te- grammar : Intensive johūyate- or j/ohavīti- (johuvanta-, ajohavuḥ-, j/ohuvat-, j/ohuvāna- ) or johoti- (grammar), to call on, invoke etc. [ confer, compare Greek .]
hveyamfn. to be called or invoked View this entry on the original dictionary page scan.
abhihveto call near View this entry on the original dictionary page scan.
abhyadhveind. locative case on the way View this entry on the original dictionary page scan.
abhyāhve -hv/ayate-, to address (with the āhāva-formula) ; (pr. p. -hvayat-) to shout at, challenge, attack View this entry on the original dictionary page scan.
adhveśam. an officer in charge of the public roads, police-officer View this entry on the original dictionary page scan.
āhveP. -hvayati- (but also Potential 1. sg. ā-huvema- ) A1. -hvayate- (but also 1. sg. -huve- ; Aorist 3. plural hūṣata- ; infinitive mood -huv/adhyai- -hvayitav/ai- ) to call near, invoke invite, summon, cite etc. ; to provoke, challenge, emulate (in this sense only A1. ) etc. ; to call to (especially in rites said of the hotṛ-, who addresses the adhvaryu- by the ā-hāva- or ā-hvāna-;See below) and ; to proclaim : Causal -hvāyayati-, to cause to call near, send for ; to cause to summon or challenge or invite : Desiderative -juhūṣati-, to wish to call near, to be about to call near: Intensive -johavīti- , to call near zealously. View this entry on the original dictionary page scan.
anuhveto call again, call after, call back : Intensive -johavīti-, to call repeatedly View this entry on the original dictionary page scan.
anvāhveto call to one's side in order or after another View this entry on the original dictionary page scan.
apihve(1. sg. A1. -huve-) to call addition to (or besides) View this entry on the original dictionary page scan.
ardhādhve locative case ind. equals ardha-mārge- above View this entry on the original dictionary page scan.
atihve(1. sg. A1. -hvaye-), to call over to one's side View this entry on the original dictionary page scan.
avahveA1. (1. sg. -hvaye-) to call down from View this entry on the original dictionary page scan.
bahvenasmfn. very sinful View this entry on the original dictionary page scan.
bandhveṣam. inquiring after kindred View this entry on the original dictionary page scan.
nihveA1. -hvayate- (;3. plural -juhvate- imperfect tense -ahvanta-; Passive voice -hūyate- ), to call down or near, invoke
nirhveP. -hvayati-, to call off View this entry on the original dictionary page scan.
paryāhveA1. -hvayate-, to pronounce the āhāva- (sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order) before and after View this entry on the original dictionary page scan.
paryupahveA1. -h/avate-, to call near, invite View this entry on the original dictionary page scan.
prahve(A1. -havate-etc.;1. sg. imperfect tense -ahve-), to invoke View this entry on the original dictionary page scan.
pratihveA1. -huv/ate-, to call View this entry on the original dictionary page scan.
pratiprahve(only Passive voice -hūyate-), to call near, invite to (accusative) View this entry on the original dictionary page scan.
pratyāhveA1. -hvayate- (ind.p. -hūya-), to answer a call ; to respond to the āhāva- (sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order) View this entry on the original dictionary page scan.
pratyupahveA1. -havate-, to call, invite View this entry on the original dictionary page scan.
samāhveP. A1. -hvayati-, te- (ind.p. -hūya-), to call together, convoke etc. ; to call near, invite ; to summon, challenge, provoke (to battle or to a game of chance) : Desiderative -juhūṣate- See next. View this entry on the original dictionary page scan.
saṃhveA1. -hvayate- (;Ved. infinitive mood s/aṃ-hvayitav/ai-), to call out loudly, shout together ; to relate, make known View this entry on the original dictionary page scan.
samupahveP. A1. -hvayati-, te- (ind.p. -hūya-,or -hāvam-), to call together, invite ; to challenge (to fight) View this entry on the original dictionary page scan.
uddhve( ud-hve-) P. -dhvayati- (imperfect tense 1. sg. -ahvam- ) to call out, entice View this entry on the original dictionary page scan.
upahveonly A1. () -hvayate- (rarely P. ) to call near to, invite etc. ; to call up, invoke ; to call to, cheer, encourage : Desiderative -juhūṣati-, to wish to call near View this entry on the original dictionary page scan.
upāhveA1. -hvayate-, to call near, invite, summon ; to challenge View this entry on the original dictionary page scan.
ūrdhveḍam. Name of a sāman- View this entry on the original dictionary page scan.
ūrdhveham. wish or effort to raise one's self View this entry on the original dictionary page scan.
vihveA1. -hvayate- (see ), to call in different places, call, invoke, vie in calling, contend for anything View this entry on the original dictionary page scan.
vyāhveA1. -hvayate- (ind.p. -hāvam-), to separate by inserting the āhāva- or invocation (See 2 ā-hāva-) View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
4 results
hve ह्वे 1 U. (ह्वयति-ते, जुहाव, जुहुवे, अह्वत्-त, अह्वास्त, ह्वास्यति-ते, ह्वातुम्, हूतः; Pass. हूयते; caus. ह्वाययति-ते; desid. जुहूषति-ते) 1 To call by name; तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव Ku.1.26. -2 To call out, invoke, call upon. -3 To call, name. -4 To challenge. -5 To vie with, emulate. -6 To ask, beg.
āhve आह्वे 1 P. 1 To call, summon. -2 To invite, invoke (in a liturgical sense). -3 (Ā.) To provoke, challenge; कृष्णश्चाणूरमाह्वयते Sk.; आह्वत चेदिराण्मुरारिम् Śi.2.1; Bk.6.25,8.18,15.28,42,89. -Caus. 1 To send for, call; कविमाह्वाययामास प्रस्तुतप्रतिपत्तये R.15.75; Bk.6.121. -2 To cause to invite or summon.
upahve उपह्वे 1 Ā. (P. also) 1 To invoke, call near to (in a liturgical sense); (with acc., dat. or loc.); तामिहो- पह्वये श्रियम्. -2 To call; त्वयोपहूतः U.5.8. Śi.7.58.
samāhve समाह्वे 1 P. 1 To call together, convoke. -2 To challenge, provoke to battle. -3 To invite. -4 To call, name.
Macdonell Search
1 result
jihvā f. [caller: √ hve] tongue.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results46 results
agnijihvebhyas (MS. agnihvarebhyas) tvartāyubhya (MS. tvā ṛtāyubhyā) indrajyeṣṭhebhyo varuṇarājabhyo vātāpibhyaḥ parjanyātmabhyaḥ # TS.3.5.8.1; MS.1.3.35: 41.16. P: agnijihvebhyas tvartāyubhyaḥ TS.3.5.9.2. See next.
agnihvarebhyas tvā # see agnijihvebhyas tvā.
agner jihvām abhi (MS. jihvābhi [Padap. jihvāṃ, abhi]; AVś.KS. jihvayābhi) gṛṇītam (AVś. gṛṇata) # AVś.5.27.9b; VS.27.18b; TS.4.1.8.2b; MS.2.12.6b: 150.12; KS.18.17b. See agner jihvem.
agner jihvem abhi gṛṇīta # AVP.9.1.7b. See agner jihvām abhi.
aṅkeneva nyānayāt # AVP.2.79.5d. See baddhveva.
aṅgiraso juhve vāje asmin # RV.10.149.5b; N.10.33b.
adhvaryavo yan naraḥ kāmayādhve # RV.2.14.8a.
abhibhuve (MS. abhibhve; KS. abhibhave ?) svāhā # VS.22.30; MS.2.13.17: 164.15; 3.12.11: 163.15; 3.12.14: 164.11; KS.35.10; TB.3.10.7.1; Apś.14.25.11.
ayaṃ vām ahve 'vase śacīvasū # RV.7.74.1c; SV.1.304c; 2.103c.
ayoddheva (TB. ayodhyeva) durmada ā hi juhve # RV.1.32.6a; AVP.12.12.6a; TB.2.5.4.3a.
arvāṅ parastāt prayato vyadhve # AVś.13.2.31a.
avasyur ahve kuśikasya sūnuḥ # RV.3.33.5d; N.2.25d.
ādityānām ahve cāru nāma # RV.3.56.4b.
āpa iva sadhryañco dhavadhve # RV.5.60.3d; TS.3.1.11.6d; MS.4.12.5d: 193.14.
indraṃ yajñe prayaty ahvetām (TB. āhve-) # VS.28.14b; TB.2.6.10.2b. Cf. devī uṣāsānaktādyāsmin.
indraṃ tam ahve svapasyayā dhiyā # RV.1.52.3c.
indraḥ sahasrabāhve # RV.8.45.26b; SV.1.131b.
indrāgnī maitaṃ nirhvethām # KS.17.19a.
iyaṃ vām ahve śṛṇutaṃ me aśvinā # RV.10.39.6a.
ukthavāhase vibhve manīṣām # RV.8.96.11a.
uj jihīdhve stanayati # AVś.8.7.21a.
ṛtasya yāḥ sadane kośe aṅgdhve # RV.10.100.10b.
kām adya devatāṃ yajadhve # śB.12.1.3.22.
kuhvai (KSA. kuhve) trayo 'ruṇaitāḥ # TS.5.6.18.1; KSA.9.8.
ghṛtācy asi juhūr nāmnā (VSK. nāma) # VS.2.6; VSK.2.1.8; śB.1.3.4.14. P: ghṛtācī Kś.2.8.12. See dyaur asi janmanā juhūr, juhūr asi ghṛ-, juhūr upabhṛd, and juhvehi ghṛtācī.
citro yad abhrāṭ chveto na vikṣu # RV.1.66.6a.
tato yakṣmaṃ vi bādhadhve (AVś. bādhase) # RV.10.97.12c; AVś.4.9.4c; VS.12.86c. See tasmād yakṣmaṃ.
tam ahve vājasātaye # RV.8.13.3a. See tam u huve.
tam u huve vājasātaye # SV.2.98a. See tam ahve.
tasmād udakam ucyate (AVP. ucyadhve) # AVś.3.13.4d; AVP.3.4.4d; TS.5.6.1.3d; MS.2.13.1d: 152.14; KS.39.2d.
devī uṣāsānaktādyāsmin yajñe prayaty ahvetām # MS.4.13.8: 209.14; KS.19.13; TB.3.6.13.1. Cf. indraṃ yajñe.
dhiyaṃ-dhiyaṃ vo devayā u dadhidhve # RV.1.168.1b.
na kṣoṇībhyāṃ paribhve ta indriyam # RV.2.16.3a.
ni hotāraṃ viśvavidaṃ dadhidhve # RV.5.4.3c. Cf. next but one.
pra yad bharadhve suvitāya dāvane # RV.5.59.4d.
pra yad vahadhve marutaḥ parākāt # RV.10.77.6a.
pra ye me bandhveṣe # RV.5.52.16a.
bījaṃ vahadhve akṣitam # RV.5.53.13b.
tat karma vasavo yac cayadhve # RV.6.51.7b; 7.52.2d.
yac chvetān rohitāṃś cāgneḥ # TA.1.11.8c.
yad vairūpa upahate vyadhve (JB.3.255a erroneously vyaddhve) # JB.2.398a; 3.255a.
yaṃ trāyadhve yaṃ pipṛthāty aṃhaḥ # RV.10.35.14b.
yaṃ trāyadhve syāma te # RV.5.53.15c.
yam ā manuṣvat pradivo dadhidhve # RV.4.34.3b.
viśvāvasuṃ gandharvaṃ sacadhve (KA.1.101Eb, sasadhre) # AVś.2.2.4b; AVP.1.7.4b; KA.1.101Eb; 2.101E.
yūyam īśidhve vasavas tasya niṣkṛteḥ # AVś.4.27.6c; AVP.4.35.6c.
Dictionary of Sanskrit Search
"hve" has 1 results
dhvePersonal-ending of the second. person. Pl. Atmanepada in the present and perfect tenses. न् fifth consonant of the dental class of consonants which is possessed of the properties घोष, नादानुप्रदान, अल्पप्राणत्व, संवृतकण्ठत्व and अानुनासिक्य. In Panini's grammar the nasal consonant न् (a)is added as an augment prescribed\ \नुट् or नुम् which originally is seen as न्, but afterwards changed into अनुस्वार or परसवर्ण as required, as for example in पयांसि, यशांसि, निन्दति, वन्दति et cetera, and others; confer, compare P. VII. 1.58-73, VII. 1.7983; VIII. 3.24; (b) is changed into ण् when it directly follows upon ऋ, ॠ, र् or ष् or even intervened by a vowel, a semivowel except ल् , a guttural consonant, a labial consonant or an anusvara; confer, compare P. VIII. 4.1.1-31. (c) is substituted for the final म् of a root, e. g. प्रशान्, प्रतान् confer, compare P. VIII. 2.64, 65.
3 results
hvesaṇīyā noun (feminine) a kind of plant
Frequency rank 72803/72933
dhve indeclinable [gramm.] personal ending dhve
Frequency rank 55581/72933
bahvenas adjective very sinful (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 60160/72933
Wordnet Search
"hve" has 8 results.

hve

anuyogādhīnatā, anusandhānādhīnatā, vicārādhīnatā, āhvānādhīnatā, abhiyojyatā, anuyojyatā, abhiyojanīyatā, paryanuyogādhīnatā, paryanuyojyatā, anusandhānayogyatā, āhvānayogyatā, āhveyatā, uttaradānādhikāraḥ, uttaradānādhīnatā, pṛcchādhīnatā   

kasyāpi viṣayasya kāryasya vā uttaradānasya adhikāraḥ।

asya kāryasya anuyogādhīnatā kasya।

hve

viru, kruś, āhve, ākruś   

vipadādijanyaḥ uccaiḥ ālapanarupaḥ vyāpāraḥ।

śṛgālaṃ dṛṣṭvā meṣapālaḥ bhoḥ trāhi mām trāhi mām śṛgālaḥ āgataḥ iti vyaraut।/ ūrdhvabāhuḥ viraumi eṣaḥ na ca kaścit śruṇoti mām।

hve

āhve, kalahāya, vibrū   

tulyabalebhyaḥ saha virodhajanyaḥ vigrahātmakaḥ vāgyuddhānukūlaḥ vyāpāraḥ।

śyāmaḥ sarveṣāṃ samakṣaṃ mayā saha akalahāyata ataḥ ahaṃ taṃ kṣantum asamarthaḥ asmi।

hve

nimantraya, āmantraya, upanimantraya, sannimantraya, āhve, samāhve, upahve, ketaya, saṅketaya, abhyarthaya, ākāraya, āvāhaya   

sabhādiṣu samārohādiṣu ca sammelituṃ vijñāpanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

saḥ svasya vivāhasamārohe sarvān nimantrayati।

hve

āhve   

kenāpi karmaṇā pratispardhinaṃ yoddhuṃ preraṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

pākistānarāṣṭraṃ bhārataṃ vāraṃvāram āhvayate।

hve

āhve, hve, samāhve   

uccaiḥ vaditvā āgamanāya anyeṣāṃ codanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

mātā bhojanārthaṃ putram āhvayati।

hve

āhve, hve, pratyādiś, samāhve, ākāraya, ānāyaya, āvāhaya, upāhve, nimantraya, āmantraya, abhimantraya, abhipreṣ, upapreṣ, upamantraya, pracodaya, prajñā, abhiyuj   

samīpam āgantum anyeṣāṃ codanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

pitāmahī pitāmahaṃ saṅketena āhvayati।

hve

hvenasāṅgaḥ, hmavenasāṅgaḥ   

cīnadeśīyaḥ yātrikaḥ yaḥ khristābdasya 629tame varṣe bhāratam ājagāma।

hvenasāṅgaḥ bauddhadharmeṇa prabhāvitaḥ।

Parse Time: 1.645s Search Word: hve Input Encoding: IAST: hve