Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results16 results
apāmārga rurohitha (AVP. babhūvitha) # AVś.7.65.1b; AVP.2.26.4b; 5.23.4b.
ame viśvā adhithā indra kṛṣṭīḥ # RV.4.17.7b.
ārdrād ā śuṣkaṃ madhumad dudohitha # RV.2.13.6b.
ā hastayor adhithā indra kṛṣṭīḥ # RV.6.31.1b.
uc chvañcasva (TA. chmañcasva) pṛthivi mā ni bādhathāḥ (TA. mā vi bādhithāḥ) # RV.10.18.11a; AVś.18.3.50a; TA.6.7.1a. P: uc chvañcasva śś.4.15.8.
tvaṃ jigetha na dhanā rurodhitha # RV.1.102.10a.
datre viśvā adhithā indra kṛṣṭīḥ # RV.4.17.6d.
dyāvāpṛthivī anu mā dīdhītām (AVP. dīdhīthām) # AVś.2.12.5a; AVP.2.5.5a.
nābhir asi mā bibhīthāḥ # śG.3.8.5.
nyastikā rurohitha # AVś.6.139.1a. P: nyastikā Kauś.36.12.
parīdaṃ vāso adhithāḥ (HG. adhidhāḥ; ApMB. adhi dhā; AVP. api dhāḥ) svastaye # AVś.2.13.3a; 19.24.6a; AVP.15.6.3a; HG.1.4.3a; ApMB.2.2.8a (ApG.4.10.10). Cf. paridhāsyai.
prajāpatiḥ sasṛje kapāle vijihīthāṃ mā mā saṃtāptaṃ mahāntaṃ lokam abhipaśyamāne # AVP.13.9.1.
gatānām ā dīdhīthāḥ # AVś.8.1.8a.
yad akṣeṣu dudrohitha # AVP.2.26.2a.
yadi stutasya maruto adhītha # RV.7.56.15a.
yad dudrohitha śepiṣe # AVś.5.30.3a; AVP.9.13.3a.
Parse Time: 1.640s Search Word: hitha Input Encoding: IAST: hitha