Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
 
 
hinv has 1 results
Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√हिन्व्hinvbeing glad, gladdening / prīṇanā711/1 [See हि (1297/2]Cl.1
Monier-Williams Search
5 results for hinv
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
hinv hinv/a-, hinvān/a- See 1. hi-. View this entry on the original dictionary page scan.
hinvam. "Inciter", Name of indra-'s father (prīṇayitri- ) View this entry on the original dictionary page scan.
hinvānaSee root, column 2. View this entry on the original dictionary page scan.
hinvidhenāmanmfn. (of unknown meaning) View this entry on the original dictionary page scan.
dhinvSee 3. dhi-. View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Search
1 result
hinva m. inciter (RV.1).
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results54 results
ā hinvire manasā devayantaḥ RV.9.74.8c.
adhā hinvāna indriyam RV.9.48.5a; SV.2.189a.
admasadyāya hinvire RV.8.43.19c.
agniṃ hinvantu no dhiyaḥ RV.10.156.1a; SV.2.877a. Ps: agniṃ hinvantu naḥ Aś.4.13.7; agniṃ hinvantu śś.6.4.1. Cf. BṛhD.8.61.
dhāsiṃ hinvanty attave RV.8.43.29c.
dhībhir hinvanti vājinam RV.9.106.11a. See dhībhir mṛjanti.
dhiyo hinvāna uśatīr ajīgaḥ RV.7.10.1d.
dhiyo hinvānā uśijo manīṣiṇaḥ RV.2.21.5b.
dhiyo hinvāno dhiya in no avyāḥ (TA. avyāt) RV.10.139.5d; TA.4.11.8d; 5.9.10. See dhiya invāno.
dyubhir hinvanty aktubhir dhanutrīḥ RV.3.31.16d.
indre hinvānā draviṇāny āśata RV.2.21.5d.
indur hinvāno ajyate RV.9.105.2b; SV.2.449b; JB.3.162.
indur hinvāno ajyate manīṣibhiḥ RV.9.76.2d; SV.2.579d.
indur hinvāno arṣati RV.9.34.1b; 67.4a.
mitho hinvānā tanvā samokasā RV.10.65.2b.
na hinvānāsas titirus ta indram RV.1.33.8c.
nainaṃ hinvanty api vājineṣu RV.10.71.5b; N.1.20b.
payo hinvānā udabhir bharante RV.1.104.4d.
pra hinvāna ṛtaṃ bṛhat RV.9.107.15d; SV.2.207d; JB.3.213d.
pra hinvānāsa indavaḥ RV.9.64.16a.
pra hinvāno janitā rodasyoḥ RV.9.90.1a; SV.1.536a.
prāñjobhir hinvānaḥ MS.4.13.4: 203.6; KS.16.21; TB.3.6.5.1.
taṃ hinvanti kratave pāryāya RV.10.27.16b.
taṃ hinvanti madacyutam RV.9.53.4a; SV.2.1067a.
te hinvire aruṇaṃ jenyaṃ vasu RV.8.101.6a.
te hinvire ta invire RV.5.6.6c.
tubhyaṃ hinvāno vasiṣṭha gā apaḥ RV.2.36.1a; Aś.8.1.8. P: tubhyaṃ hinvānaḥ śś.10.7.8; VHDh.8.56. Cf. BṛhD.4.91.
tvāṃ hinvanti cittibhiḥ RV.8.44.19b; KS.40.14b.
yajñaṃ hinvanti mahiṣā namobhiḥ VS.19.32b; MS.3.11.7b: 150.16; KS.38.2b; śB.12.8.1.2; TB.2.6.3.1b.
yajñaṃ hinvanty adribhiḥ RV.9.101.3c. See yajñāya santv.
anu tvā rājann arvato na hinvan # RV.5.36.2c.
āśuṃ na vājayate hinve arvā # RV.4.7.11d; KS.7.16d.
ud vācam īrayati hinvate matī # RV.9.72.1c.
ṛtasya yonau mahiṣā agṛbhṇan (TS.KS.ApMB. ahinvan) # TS.4.2.2.2d; MS.2.7.9d: 86.10; KS.16.9d; ApMB.2.11.23d. See apām upasthe mahiṣā avardhan, and cf. apām upasthe mahiṣā agṛbhṇata, and ṛtasya yonā mahiṣā.
kṛṣiṃ no abhi hinvata # AVP.11.15.3b.
ke te vājāyāsuryāya hinvire # RV.10.50.3c.
jajñāno vācam iṣyasi # SV.2.310a; JB.3.85a (bis). See hinvāno etc.
taṃ te hinvanti tam u te mṛjanti # RV.4.46.5c.
taṃ tvā hinvanti vedhasaḥ # RV.9.26.6a.
tam īṃ hinvanti dhītayo daśa vriśaḥ # RV.1.144.5a.
tam īṃ hinvanty agruvaḥ # RV.9.1.8a; JB.2.9 (bis),396.
tam īṃ hinvanty apaso yathā ratham # RV.9.107.13c; SV.2.118c.
īṃ hinvanti harmyasya sakṣaṇim # RV.9.78.3c.
no hinvantv adhvaram # RV.1.23.17c; AVś.1.4.2c; AVP.1.2.2c; VS.6.24c; Apś.21.9.13c.
tāṃ no hinva maghattaye # RV.10.156.2c; SV.2.878c.
vāto abhi hinvata # AVP.11.15.3d.
te no hinvantu sātaye dhiye jiṣe # RV.1.111.4d.
te no hinvantūṣaso vyuṣṭiṣu # RV.2.34.12b.
tvām āpaḥ parvatāsaś ca hinvire # RV.8.15.8c; AVś.20.106.2c; SV.2.966c.
dhiya invāno dhiya in no avyāt # MS.4.9.11: 132.3. See dhiyo hinvāno.
dhiye vājāya hinvatu # RV.1.27.11c; SV.2.1014c.
dhībhir mṛjanti vājinam # SV.2.291a; JB.3.78. See dhībhir hinvanti.
yajñāya santv adrayaḥ # SV.2.49c; JB.1.163c. See yajñaṃ hinvanty adribhiḥ.
yāḥ paśūnām ṛṣabhe vācas tāḥ sūryo agre śukro agre tāḥ prahiṇomi (Apś. prahiṇvo) yathābhāgaṃ vo atra # MS.1.2.3: 12.12; Apś.10.12.4. P: yāḥ paśūnām ṛṣabhe vācaḥ MS.3.6.10: 73.16; yāḥ paśūnām Mś.2.1.2.27.
Vedabase Search
4 results
Parse Time: 1.824s Search Word: hinv Input Encoding: IAST: hinv