Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
2 results for gahi
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
gahim. plural Name of a family View this entry on the original dictionary page scan.
prāgahim. Name of a teacher View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Vedic Search
1 result
gam gam go, I. gáchati, -te to (acc.), i. 1, 4; x. 14, 13; root ao. 3. pl. ágman, vii. 71, 6; 1. pl. áganma, viii. 48, 3. 11 [Gk. βαίνω, Lat. venio, Eng. come]. á̄- come, i. 1, 5; 85, 11; root ao. ipv. gahí, vi. 54, 7; x. 14, 5; 2. pl. gatá, x. 15, 4; 3. gámantu, x. 15, 52. 11; go to (acc.), x. 168, 2. sám- go with (inst.), a ao. op., vi. 54, 2; unite with (inst.), x. 14, 8.
Macdonell Search
2 results
avagantavya fp. to be understood; to be concluded from (ab.); -gantri, m. one who understands; -gama, m., -na, n. understanding, cognizance, ascertainment; -gâha, m. immersion; washing; bathing: -na, n. id.; -gâhin, a. reaching to; engaging in (--°ree;); -gunthana, n. veiling; veil: -vat, a. veiled; -gûrana, n. roaring, raging; -graha, m. hindrance; obstacle; drought; division of a word; pause, mark of elision (gr.); -grâha, m. drought; -grâham, abs. separating the words; -grâhin, a. separating; -gharsha- na, n. rubbing off; -ghâta, m. blow; un husking by pounding.
prajana m. (n.) procreation, impregnation; parturition; m. procreator; -gánana, a. generating, procreative; n. impregnation; parturition, procreation; birth, propagation; production, of (--°ree;); genital member; progeny, children; -gaya, m. victory; -galpa, m. conversation; prattle; -galpana, n. speaking, talking; -gavá, m. haste, speed; -gav ana, a. running very fast; -gavin, a. hurry ing, running fast, quick;-gas, a. --°ree;=pragâ, progeny; -gahitá, pp. given up, abandoned.
Bloomfield Vedic
Concordance
2 results0 results73 results
indrā gahi prathamo yajñiyānām RV.6.41.1d; TB.2.4.3.13d.
indrā gahi śrudhī havam RV.1.142.13c.
agne gobhir na ā gahi # AVP.1.39.1a; TS.2.4.5.1a; Apś.17.5.1; 19.25.15.
agne viśvebhir ā gahi # RV.5.26.4a.
aṅgirobhir ā gahi yajñiyebhiḥ # RV.10.14.5a; TS.2.6.12.6a; MS.4.14.16a: 242.14. P: aṅgirobhiḥ śś.8.6.13. See aṅgirobhir yajñiyair.
aṅgirobhir yajñiyair ā gahīha # AVś.18.1.59a. See aṅgirobhir ā gahi.
ataḥ parijmann ā gahi # RV.1.6.9a; AVś.20.70.5a.
ati khyas tūyam ā gahi # RV.8.65.9b.
athāriṣṭābhir ā gahi # RV.6.54.7c. Cf. atho ariṣṭatātaye, and atho ariṣṭatātibhiḥ.
atho ariṣṭatātaye # RV.10.60.8e,9e,10d; AVś.6.19.2c; AVP.5.17.8f; 15.21.5g; PB.1.5.18e. Cf. next, athāriṣṭābhir ā gahi, and asmā ari-.
adhi stotrasya pavamāna no gahi # RV.9.72.9d.
anādhṛṣṭābhir ā gahi # RV.4.32.5c.
apaḥ śvetapad ā gahi # MG.2.7.1a. See apa śveta, and ava śveta.
abibhrad agna ā gahi # TA.10.1.5c; MahānU.2.10c; ApMB.1.9.10c; HG.1.18.5c.
abhi prayāṃsi sudhitā vaso gahi # RV.8.60.4c.
ariṣṭabharmann ā gahi # RV.8.18.4b.
arvāvato na ā gahi # RV.3.37.11a; 40.8a; AVś.20.6.8a; 20.4a; 57.7a; MS.4.12.3a: 184.9; Mś.5.1.10.48.
asmākaṃ savanā gahi # RV.8.26.20d; MS.4.14.2d: 216.10.
asmākam ardham ā gahi # RV.4.32.1b; SV.1.181b; VS.33.65b; MS.4.11.4b: 171.1; KS.6.10b.
ākūtyā na upā gahi # AVś.19.4.3b.
ā tū gahi pra tu drava # RV.8.13.14a.
ā tv aśatrav ā gahi # RV.8.82.4a; Aś.6.4.10; śś.9.16.1.
ādityai rudrair vasubhir na ā gahi # RV.10.150.1c.
ā no gahi sakhyebhiḥ śivebhiḥ # RV.3.1.19a; 31.18c; MS.4.14.15a: 242.2.
āpitve naḥ prapitve tūyam ā gahi # RV.8.4.3c; SV.1.252c; 2.1071c; N.3.20.
ārāttāc cit sadhamādaṃ na ā gahi # RV.7.32.1c. See ārāttād vā.
ārāttād vā sadhamādaṃ na ā gahi # SV.1.284c; 2.1025c. See ārāttāc cit sadha-.
ārād upa svadhā gahi # RV.8.32.6c.
indra śuddho na ā gahi # RV.8.95.8a; SV.2.753a.
indrā yachanty ā gahi # RV.8.4.2d; AVś.20.120.2d; SV.2.582d.
indreṇa rādhena saha puṣṭyā na ā gahi # Kauś.106.7b.
indreha tata (MS. tatā) ā gahi # RV.3.37.11d; 40.9c; AVś.20.6.9c; 20.4d; 57.7d; MS.4.12.3c: 184.12.
imaṃ no yajñam iha bodhy ā gahi # RV.10.167.2c.
iho ṣv indav ā gahi # RV.9.65.5c; SV.2.136c.
ugra ugrebhir ā gahi # RV.8.49 (Vāl.1).7d.
ugra ṛṣvebhir ā gahi # RV.8.3.17d; SV.1.301d.
ugra praṇetar adhi ṣū vaso gahi # RV.8.24.7c.
upa naḥ pitav ā cara (AVP. ā gahi) # RV.1.187.3a; AVP.6.16.3a; 11.11.5b; KS.40.8a.
upa naḥ savanā gahi # RV.1.4.2a; AVś.20.57.2a; 68.2a; SV.2.438a.
upa naḥ sutam ā gahi # RV.1.16.4a; 3.42.1a; AVś.20.24.1a; Vait.31.22. P: upa naḥ sutam ā gahi somam indra śś.9.18.3 (to RV.3.42.1).
upa svasaram ā gahi # RV.8.99.1d; SV.1.302d; 2.163d.
ulūkhalamusalaṃ kumbhy ā gahi # AVP.11.11.3b.
uṣo bhadrebhir ā gahi # RV.1.49.1a. P: uṣo bhadrebhiḥ Aś.4.14.2; śś.6.5.4.
ṛśyo na tṛṣyann avapānam ā gahi # RV.8.4.10a.
ṛṣva ṛṣvebhir ā gahi # RV.8.50 (Vāl.2).7d.
gīrbhir girvāha stavamāna ā gahi # RV.1.139.6f.
gobhir aśvebhir ā gahi # AVś.6.108.1b.
jujuṣāṇa upāgahi # RV.1.91.10b; 10.150.2b; MS.4.11.6b: 175.14; KS.2.14b.
juṣāṇa indra saptibhir na ā gahi # RV.8.13.13c. Cf. next.
juṣāṇa indra haribhir na ā gahi # RV.3.44.1c. Cf. prec.
tam indra madam ā gahi # RV.3.42.2a; AVś.20.24.2a.
tāḥ prācya (Vait. -cyaḥ; Mś. -cīr) ujjigāhire (Kś. -hīre; Vait. saṃjigaire) # Vait.34.9d; Kś.13.3.21d; Mś.7.2.7.10d. See prācīś co-.
tābhir no adya sumanā upāgahi # RV.2.32.5c; AVś.7.48.2c; TS.3.3.11.5c; MS.4.12.6c: 195.3; KS.13.16c; Kauś.106.7c; SMB.1.5.4c; ApMB.2.11.11c.
tiraś cid aryaḥ savanā purūṇi (RV.8.66.12c, savanā vaso gahi) # RV.4.29.1c; 8.66.12c.
tīvrāḥ somāsa ā gahi # RV.1.23.1a; 8.82.2a; Aś.7.6.2; śś.10.3.5. Cf. BṛhD.3.94.
tenā no 'vasā gahi # AVś.6.7.1c.
tebhir nas tūyam ā gahi # RV.8.1.9d.
tvaṃ tyebhir ā gahi # RV.1.30.22a.
devebhir agna ā gahi # RV.1.14.2c.
niyutvān vāyav (VSK. vāya) ā gahi # RV.2.41.2a; ArS.2.6a; VS.27.29a; VSK.29.29a.
payasvān agna ā gahi # RV.1.23.23c; 10.9.9c. See prec.
pavitreṇa sahāgahi # TB.3.7.4.12b; Apś.1.12.8b.
pinākaṃ bibhrad ā gahi (KS. bibhrad uc cara) # VS.16.51e; TS.4.5.10.4e; MS.2.9.9e: 128.2; KS.17.16e; N.5.22.
pra muñcasva pari kutsād ihā gahi # RV.10.38.5c; JB.1.228c.
prācīś cojjagāhire # Apś.21.20.3d. See tāḥ prācya.
prātaryāvabhir ā gahi # RV.5.51.3b.
maṇḍūki tābhir āgahi # VS.17.6d; TS.4.6.1.2a; MS.2.10.1d: 131.10; KS.17.17d; śB.9.1.2.27d.
marudbhir agna (MS. agnā) ā gahi # RV.1.19.1c--9c; AVP.6.17.1c--11c; SV.1.16c; MS.4.11.2c: 167.7; Kauś.127.7c; N.10.36c,37c.
no ati khya ā gahi # RV.1.4.3c; AVś.20.57.3c; 68.3c; SV.2.439c.
mṛḍīkāya na ā gahi # RV.10.150.1d.
yajiṣṭha hotar ā gahi # RV.2.6.6c.
yad antarikṣa ā gahi # RV.8.97.5d.
te dhāmāni vṛṣabha tebhir ā gahi # RV.8.21.4c.
Dictionary of Sanskrit Search
"gahi" has 1 results
gahādia class of words headed by the word गह to which the taddhita affix ईय (छ) is added in the Saisika or miscellaneous senses; e. g. गहीयम् , अन्तस्थीयम्; this class called 'gahiya' is looked upon as अाकृतिगण, and hence the words वैणुकीयम् वैत्रकीयम् and the like could be explained as correct; cf Kāśikā of Jayāditya and Vāmana. on P. IV. 2.138.
Wordnet Search
"gahi" has 2 results.

gahi

prāgahi   

ekaḥ ācāryaḥ ।

śāṅkhāyana-śrauta-sūtre prāgahiḥ varṇitaḥ asti

gahi

gahi   

ekaḥ parivāraḥ ।

gahīnām ullekhaḥ pravare vartate

Parse Time: 1.687s Search Word: gahi Input Encoding: IAST: gahi