Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "dyau" has 1 results.
     
dyau: masculine locative singular stem: dyu
     Amarakosha Search  
4 results
     
     Monier-Williams
          Search  
11 results for dyau
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dyau vṛddhi- form of dyu- in compound View this entry on the original dictionary page scan.
dyaudyaurdāmfn. giving heaven View this entry on the original dictionary page scan.
dyaukāmim. patronymic fr. dyu-kāma-. View this entry on the original dictionary page scan.
dyaulokam. the heavenly world View this entry on the original dictionary page scan.
dyauśaṃsita(dy/au--) mfn. impelled or incited by heaven View this entry on the original dictionary page scan.
dyauṣpitṛSee under 3. div-. View this entry on the original dictionary page scan.
dyautan. Name of several sāman-s View this entry on the original dictionary page scan.
dyautānan. Name of a sāman- View this entry on the original dictionary page scan.
dyauttran. light, splendour View this entry on the original dictionary page scan.
dyauttran. forked lightning View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavadyauvanodgamam. Name of chapter of the kṛṣṇa-krīḍita-. View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
105 results
     
dyau śāntā TA.4.42.5; BDh.3.6.6.
dyau śāntiḥ AVś.19.9.14; VS.36.17; VSK.35.58; MS.4.9.27: 138.13; TA.4.42.5; KA.1.218C.
dyau sacate 'parāñ janāsaḥ AVP.5.6.4a.
dyau samā tasyāditya upadraṣṭā dattasyāpramādāya HG.2.11.4. See dyusamantasya.
dyau samit MS.4.9.23: 137.3; 4.9.25: 137.18; TA.4.41.2,4; KA.1.199; 1.199.1; 3.199.
dyau samudrasamaṃ saraḥ VS.23.48b; Aś.10.9.2b; śś.16.5.2b.
dyau sthānaṃ sāmavedasya GB.1.5.25c.
dyau kaśā AVś.9.1.21.
dyau krandad antarikṣāṇi kopayat RV.10.44.8b; AVś.20.94.8b.
dyau pitaḥ pṛthivi mātar adhruk MS.4.14.11a: 232.11; TB.2.8.6.5a. See dyauṣ etc.
dyau pitā pṛthivī mātā prajāpatir bandhuḥ TB.3.7.5.4; Apś.4.9.6. Cf. dyaur me pitā, dyaur vaḥ pitā, dyauṣ ṭvā, dyauṣ pitā, dyaus te pitā, and pṛthivī te mātā.
dyau pṛthivi kṣamā rapaḥ RV.10.59.8d,9e,10d.
dyau pṛṣṭhaṃ pṛthivī śarīram see dyauṣ pṛṣṭham, and dyaus te pṛṣṭhaṃ pṛ-.
dyaur adāt pṛthivy adāt AVś.6.100.1b.
dyaur adhvaryuḥ MS.1.9.1: 131.3; TA.3.2.1; śś.10.15.4.
dyaur antarikṣaṃ pradiśo diśaś ca AVś.5.28.2b.
dyaur aparājitāmṛtena viṣṭā TS.4.4.5.2; KS.40.5. P: dyaur aparājitā Apś.17.4.2.
dyaur apidhānam ApMB.2.20.1; HG.2.11.4 (ter); BDh.2.8.14.12 (ter).
dyaur aṣṭahotā so 'nādhṛṣyaḥ TA.3.7.3.
dyaur asi VS.1.2; 11.58; TS.1.1.3.1; 4.1.5.4; MS.1.1.3: 2.6; 2.7.6: 80.18; 4.1.3: 4.14; KS.1.3; 16.5; 31.2; śB.1.7.1.11; 6.5.2.5; TB.2.7.15.3; 3.2.3.2; Kś.4.2.19; Apś.22.28.10; Mś.1.1.3.19.
dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā devānāṃ priyeṇa nāmnā MS.1.1.12: 7.17; 4.1.13: 18.8. P: dyaur asi janmanā Mś.1.2.6.14. See under ghṛtācy asi juhūr.
dyaur asi janmanā vaśā sādityaṃ garbham adhatthāḥ sā mayā saṃ bhava MS.2.13.15: 164.1. See dyaur vaśā sā sūryaṃ, and dyaur vaśā stanayitnur.
dyaur asi vāyau śritādityasya pratiṣṭhā tvayīdam antar viśvaṃ yakṣaṃ viśvaṃ bhūtaṃ viśvaṃ subhūtaṃ viśvasya bhartrī viśvasya janayitrī TB.3.11.1.10.
dyaur asyottaraṃ bilam ChU.3.15.1d.
dyaur ahaṃ pṛthivī tvam (PG.3.13.5a, cāham) AVś.14.2.71c; AB.8.27.4c; śB.14.9.4.19d; TB.3.7.1.9b; Apś.9.2.3b; BṛhU.6.4.19d; AG.1.7.6c; śG.1.13.4c; PG.1.6.3d; 3.13.5a; HG.1.20.2; ApMB.1.3.14 (ApG.2.4.17); MG.1.10.15c; JG.1.21d; VārG.14.13c.
dyaur āsīt pūrvacittiḥ VS.23.12a,54a; TS.7.4.18.1a; MS.3.12.19a: 166.6; KSA.4.7a; śB.13.5.2.17. P: dyauḥ Kś.20.5.22.
dyaur āsīd uta chadiḥ RV.10.85.10b; AVś.14.1.10b.
dyaur iva bhūmnā pṛthivīva (VSK. bhūmir iva) varimṇā VS.3.5; VSK.3.1.5; śB.2.1.4.28. P: dyaur iva bhūmnā Kś.4.9.17. See dyaur mahnāsi, and bhūmir bhūmnā.
dyaur iva smayamāno nabhobhiḥ RV.2.4.6d.
dyaur upasadi KS.34.14.
dyaur ṛṣvāj janiman rejata kṣāḥ RV.4.22.4b.
dyaur enaṃ sarvataḥ pātu AVP.5.13.2c.
dyaur evāsau pṛthivy antarikṣam AVś.12.3.20b.
dyaur darvir akṣitāparimitānupadastā (ViDh. akṣatā) sā yathā dyaur darvir akṣitāparimitānupadastaivā pratatāmahasyeyaṃ darvir akṣitāparimitānupadastā Kauś.88.8. P: dyaur darvir akṣatā ViDh.73.19. Cf. yathādityo 'kṣito.
dyaur dīkṣā tayādityo dīkṣayā dīkṣitaḥ TB.3.7.7.5; Apś.10.11.1.
dyaur devebhiḥ pṛthivī samudraiḥ RV.6.50.13d.
dyaur dehi lokaṃ vajrāya viṣkabhe RV.8.100.12b.
dyaur dhenus tasyā ādityo vatsaḥ AVś.4.39.6.
dyaur naḥ pitā janitā nābhir atra AVś.9.10.12a. See dyaur me pitā janitā.
dyaur naḥ pitā pitryāc (TA. pitṛyāc) chaṃ bhavāti (TA. bhavāsi) AVś.6.120.2c; TA.2.6.2c.
dyaur na kṣatram abhibhūti puṣyāt RV.4.21.1d; VS.20.47d.
dyaur na cakradad bhiyā RV.8.7.26c.
dyaur na prathinā śavaḥ RV.1.8.5c; 8.56 (Vāl.8).1c; AVś.20.71.1c; SV.1.166c.
dyaur na bhūmābhi rāyo aryaḥ RV.6.36.5b.
dyaur na bhūmiḥ payasā pupūtani RV.10.132.6b.
dyaur na bhūmiṃ girayo nājrān RV.10.59.3b.
dyaur na ya indrābhi bhūmāryaḥ RV.6.20.1a; KB.25.6; 26.16. P: dyaur na ya indra Aś.8.4.10; 9.7.35; śś.10.11.7; 11.14.5; 12.6.14; 14.27.12; 71.3; VHDh.8.43. Cf. BṛhD.5.90.
dyaur na vārebhiḥ kṛṇavanta svaiḥ RV.10.74.2d.
dyaur na stṛbhiś citayad rodasī anu RV.2.2.5d.
dyaur no devy abhayaṃ no astu (MG. abhayaṃ kṛṇotu) AG.1.2.11b (crit. notes); 2.4.14b; MG.2.8.6b. See śaṃ no dyaur abhayaṃ.
dyaur bhūmiḥ kośa āsīt RV.10.85.7c; AVś.14.1.6c.
dyaur majmanā pṛthivī kāvyena RV.10.29.6b; AVś.20.76.6b.
dyaur mahimnāntarikṣaṃ vyacasā AVP.2.72.1b.
dyaur mahī kāla āhitā AVś.19.54.2c; AVP.11.9.2c.
dyaur mahnāsi bhumir bhūnā (KS.Kauś. bhūmnā) MS.1.6.1b: 86.9; 1.6.2b: 87.5; KS.7.13 (ter); 8.6; Kauś.70.6a. See under dyaur iva bhūmnā.
dyaur me pitā janitā nābhir atra RV.1.164.33a; N.4.21a. See dyaur naḥ pitā janitā.
dyaur me pitā pṛthivī me mātā KS.37.15,16. Cf. under dyauḥ pitā.
dyaur me śarma mahi śravaḥ Aś.2.10.21c.
dyaur yataś cyutad agnāv eva tat Apś.9.18.12c. Cf. pṛthivyām ava-, and yata ścutad agnāv.
dyaur yathendreṇa garbhiṇī ApMB.1.12.5b; HG.1.25.1b. See yathā dyaur.
dyaur yasminn adhyāhitā AVś.10.7.12b.
dyaur yoniḥ MS.2.13.2: 153.8.
dyaur vaḥ pitā pṛthivī mātā RV.1.191.6a. Cf. under dyauḥ pitā.
dyaur vanā girayo vṛkṣakeśāḥ RV.5.41.11d.
dyaur vaśā sā sūryaṃ garbhaṃ dadhe AVP.5.5.3. See next, and dyaur asi janmanā vaśā.
dyaur vaśā stanayitnur garbho nakṣatrāṇi jarāyu sūryo vatso vṛṣṭiḥ pīyūṣaḥ KS.39.8; Apś.16.32.4. See prec., and dyaur asi janmanā vaśā.
dyaur vṛtā sādityena vṛtā tayā vṛtayā vartryā yasmād bhayād bibhemi tad vāraye svāhā AG.3.11.1.
dyaur havirdhāne KS.34.14.
dyauś ca yaṃ pṛthivī vāvṛdhāte RV.7.7.5c.
dyauś ca yasya pṛthivī ca dharmabhiḥ RV.9.86.9b.
dyauś cāsmat pṛthivī ca AVP.4.24.3b.
dyauś cāsmān pātv aṃhasaḥ AVP.7.3.8d.
dyauś cid asyāmavāṃ aheḥ svanāt RV.1.52.10a.
dyauś cemaṃ yajñaṃ pṛthivī ca saṃ duhātām AVP.5.16.1a; TB.3.7.4.15; Apś.1.12.17; Mś.1.1.3.25.
dyauś chandaḥ VS.14.19; TS.4.3.7.1; MS.2.8.3: 108.14; KS.17.3.
dyau ṭa āyur gopāyat AVP.9.11.3a.
dyau ṭe pitā pṛthivī mātāntarikṣam ātmā AVP.1.80.5. Cf. under dyauḥ pitā.
dyau ṭvā (AVP. ṭe) pitā pṛthivī mātā AVś.2.28.4a; AVP.1.12.3a. Cf. under dyauḥ pitā.
dyau pitaḥ pṛthivi mātar adhruk RV.6.51.5a. See dyauḥ etc.
dyau pitar yāvaya duchunā yā AVś.6.4.3c.
dyau pitā janitā satyam ukṣan RV.4.1.10d.
dyau pitā pṛthivī mātā AVś.3.9.1b; AVP.2.64.3b; 3.7.2b. Cf. under dyauḥ pitā.
dyau pṛṣṭham antarikṣam ātmāṅgair yajñaṃ pṛthivīṃ śarīraiḥ śB.11.7.2.6; Kś.6.1.36. See under dyauḥ pṛṣṭhaṃ.
dyaus te dadātu pṛthivī pratigṛhṇātu HG.1.13.17. See dyaus tvā dadātu.
dyaus te nakṣatraiḥ saha TS.5.2.12.2c; KSA.10.6c. See sūryas te etc., and cf. next but one.
dyaus te pitā pṛthivī mātā śś.4.18.5. Cf. under dyauḥ pitā.
dyaus te pṛthivy antarikṣam VS.23.43a. Cf. prec. but one.
dyaus te pṛṣṭhaṃ rakṣatu vāyur ūrū SMB.1.1.12a; HG.1.19.7a; ApMB.1.4.10a (ApG.2.5.2); JG.1.20a.
dyaus te pṛṣṭhaṃ pṛthivī sadhastham VS.11.20a; TS.4.1.2.3a; 5.1.2.6; 7.25.1a; MS.2.7.2a: 75.15; 3.1.4: 5.3; KS.16.2a; 19.3; KSA.5.5a; śB.6.3.3.12; TB.3.9.4.8. Ps: dyaus te pṛṣṭham Apś.16.2.9; 20.16.18; 17.1; 21.6,10; Mś.6.1.1.16; dyaus te Kś.16.2.18. See under dyauḥ pṛṣṭhaṃ.
dyaus tvā dadātu pṛthivī (PG. pṛthivī tvā) pratigṛhṇātu Aś.5.13.15; PG.3.15.22. P: dyaus tvā PG.3.15.23,24. See dyaus te dadātu.
dyaus tvā dīkṣamāṇam anudīkṣatām TB.3.7.7.7; Apś.10.11.1.
dyauś ca tvā pṛthivī ca pra see next but three.
dyauś ca tvā pṛthivī ca śrīṇītām KS.35.11.
dyauś ca tvā pṛthivī yajñiyāsaḥ RV.3.6.3a.
dyauś ca naḥ pitā pṛthivī ca mātā AVP.5.21.1a. Cf. under dyauḥ pitā.
dyauś ca naḥ (AVP.KSṭB. tvā) pṛthivī ca pracetasā (AVP. -sau) RV.10.36.2a; AVP.4.3.7a; KS.37.9a; TB.2.7.8.2a; 16.2a. See dyauś ca ma idaṃ pṛthivī ca pracetasau.
dyauś ca pṛthivi bhūtam urvī RV.6.68.4d.
dyauś ca bhūmiś ca tiṣṭhataḥ AVś.10.8.2b.
dyauś ca ma idaṃ pṛthivī ca AVś.12.1.53a. P: dyauś ca me Kauś.10.20.
dyauś ca ma idaṃ pṛthivī ca pracetasau AVś.6.53.1a. P: dyauś ca me Kauś.31.9; 59.28; 66.2. See dyauś ca naḥ.
dyauś ca ma (MS. mā) indraś ca me VS.18.18; TS.4.7.6.2; MS.2.11.5: 142.18; KS.18.10.
adyaud uṣāḥ śośucatā rathena # RV.1.123.7d.
adhidyaur antarikṣaṃ brahmaṇā viṣṭā # TS.4.4.5.2. P: adhidyauḥ Apś.17.1.15. Cf. next.
adhidyaur nāmāsy amṛtena viṣṭā # MS.2.8.14: 117.12. P: adhidyaur nāmāsi Mś.6.2.2.12. Cf. prec.
apādyaud apātatanat # AVP.2.70.1a.
     Vedabase Search  
26 results
     
dyau from outer spaceBG 11.20
dyau of the upper worldSB 5.22.7
dyau heavenSB 10.40.13-14
SB 10.63.35-36
SB 12.11.6-8
dyau outer spaceSB 7.8.33
dyau the demigods in outer spaceSB 4.15.18
dyau the heavenly kingdomSB 8.18.15
dyau the heavenly planetsSB 3.6.27
SB 4.22.57
SB 5.20.45
SB 8.5.40
dyau the higher planetary systemsSB 5.18.32
SB 8.7.27
dyau the planetary systemsSB 8.20.21
dyau the skySB 3.19.19
SB 4.15.12
dyau the sphere of outer spaceSB 2.1.30
dyau the upper planetary systemSB 8.18.4
dyauḥ ca and outer spaceSB 10.6.12
dyauḥ ca and outer spaceSB 10.6.12
dyauḥ ca the luminariesSB 8.20.25-29
dyauḥ ca the luminariesSB 8.20.25-29
ādyau primevalSB 10.38.28-33
vindya-anuvindyau Vindya and AnuvindyaSB 10.58.30
vindya-anuvindyau Vindya and AnuvindyaSB 10.58.30
     DCS with thanks   
1 result
     
dyausthāna noun (neuter)
Frequency rank 55086/72933
     Wordnet Search "dyau" has 2 results.
     

dyau

nabhaḥ, gaganam, ākāśaḥ, ambaram, abhram, dyoḥ, dyauḥ, puṣkaram, antarīkṣam, antarikṣam, anantam, yuravartmam, khaṃ, viyat, viṣṇupadam, vihāyaḥ, nākaḥ, anaṅgaḥ, nabhasam, meghaveśma, mabāvilam, marudvartama, meghavartma, triviṣṭapam, abbhaṃ   

pṛthivyāḥ ūrdhvaṃ dṛśyamānaḥ avakāśaḥ।

vidyādharāḥ nabhasi carantiḥ।

dyau

svargaḥ, suralokaḥ, nākaḥ, tridivaḥ, tridaśālayaḥ, suralokaḥ, dyoḥ, dyau, triviṣṭapam, mandaraḥ, avarohaḥ, gauḥ, ramatiḥ, phalīdayaḥ, svaḥ, aparalokaḥ, amaralokaḥ, indralokaḥ, devalokaḥ, devanikāyaḥ, paruḥ, puruḥ, ṣaḥ, sukhādhāraḥ, saurikaḥ, haḥ   

hindumatānusāreṇa saptalokeṣu tat sthānaṃ yatra puṇyātmā nivasati।

satkarmaṇā manuṣyaḥ svarge gacchati।

Parse Time: 1.169s Search Word: dyau Input Encoding: IAST: dyau