Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "divi" has 3 results.
     
divi: masculine locative singular stem: div
divi: neuter locative singular stem: div
divi: feminine locative singular stem: div
     Monier-Williams
          Search  
2 results for divi"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
divim. the blue jay (equals kikīdiv/i-) View this entry on the original dictionary page scan.
divi locative case of 3. d/iv- in compound View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
74 results
     
divi kṣamā ca manmahe RV.5.52.3d.
divi kṣayantā rajasaḥ pṛthivyām RV.7.64.1a; AB.5.20.8; KB.26.15; Aś.8.11.1. P: divi kṣayantā śś.10.11.5.
divi kṣitibhyo apsv ā RV.3.13.4d.
divi kṣipadbhyo apsu yā AVP.15.21.8d.
divi candramasi śritam SMB.1.5.11b; PG.1.11.9b; 16.17b; ApMB.2.13.3b; HG.2.3.8b (bis); VārG.2.6b; KBU.2.8b.
divi ca smaidhi pārye na indra RV.6.17.14d.
divi jātaḥ samudrajaḥ (AVP. samudrataḥ) AVś.4.10.4a; AVP.4.25.6a.
divi jātā apsu jātāḥ TB.3.7.12.6a. P: divi jātāḥ TA.2.3.1.
divi jyotir ajaram (MS. uttamam) ārabhetām (MS. -thām) MS.1.4.3d: 51.5; TB.3.7.5.11d; Apś.3.9.10d. See dive jyotir.
divi tāro na rocante RV.8.55 (Vāl.7).2b.
divi te janma paramam VS.11.12c; TS.4.1.2.1c; MS.2.7.2c: 75.1; 3.1.3: 3.12; KS.16.1c; śB.6.3.2.2.
divi te tūlam oṣadhe AVP.11.12.3a. See divi te mūlam.
divi te nābhā paramo ya ādade RV.9.79.4a.
divi te badbadhe śavaḥ RV.1.80.13d.
divi te bṛhad bhāḥ (KS. bhās svāhā) TS.3.4.2.2; 3.6; KS.13.11d,12.
divi te mūlam oṣadhe AVś.19.32.3a. See divi te tūlam.
divi tvātrir adhārayat AVś.13.2.12a; GB.1.2.17.
divi divyāni santv antarikṣe vayāṃsi pṛthivyāṃ pārthivāni KS.28.1.
divi divyān dṛṃhāntarikṣe antarikṣyān (KS. adds dṛṃha) pṛthivyāṃ pārthivān (KS. adds dṛṃha) MS.1.3.15: 36.8; 4.6.6: 88.3; KS.35.7. See divi devān dṛṃhā-.
divi devā atharvāṇaḥ AVś.11.6.13b. Cf. devā daivā.
divi devā iva śritāḥ AVś.6.80.2b. Cf. divi vātā.
divi devā diviśritāḥ AVś.11.7.23d--27d.
divi devā nāsatyā RV.5.74.2b.
divi devān dṛṃha mayi prajām Lś.1.7.10.
divi devān dṛṃhāntarikṣe vayāṃsi pṛthivyāṃ pārthivān TS.3.2.8.6. See divi divyān dṛṃhā-.
divi devāsa āsate RV.1.19.6b; AVP.6.17.6b.
divi devāḥ sūryam āditeyam RV.10.88.11b; MS.4.14.14b: 239.17; N.7.29b.
divi deveṣu yajñam erayemam MS.4.10.3: 151.9; TB.3.5.9.1; 6.13.1; 14.3; Aś.1.8.7. Metrical.
divi deveṣu hotrā yacha TS.1.3.13.1; MS.4.5.3: 66.10; TA.5.6.7; KA.2.111.
divi dyām iva dṛṃhatu AVś.6.69.3d; ArS.3.1d.
divi dhā imaṃ yajñam VS.38.11; MS.4.9.9: 129.1; śB.14.2.2.17; TA.4.9.3; 5.8.3; KA.2.130. P: divi dhāḥ Kś.26.6.5; Mś.4.3.22. See under imaṃ yajñaṃ divi dhāḥ.
divi dhāḥ KA.2.131.
divi na ketur adhi dhāyi haryataḥ RV.10.96.4a; AVś.20.30.4a.
divi panthāś carācaraḥ RV.10.85.11d; AVś.14.1.11d.
divi paśyasi sūryam AVś.18.2.50b.
divi pṛṣṭo arocata VS.33.92a; KB.26.17; Aś.8.10.3a; śś.10.11.9a; N.7.23.
divi pṛṣṭo yajatas sūryatvak KA.1.100a; 2.100. See under divi spṛṣṭo yajataḥ.
divi pravācyaṃ kṛtaḥ RV.1.105.16b.
divi pravācyaṃ kṛtam RV.2.22.4c; SV.1.466c.
divi preṅkhaṃ hiraṇyayaṃ śubhe kam RV.7.87.5d.
divi baddho hiraṇyayaḥ AVP.12.7.5b.
divi bṛhatā tvopastabhnomi TB.3.7.10.1; Apś.14.31.7.
divi mūrdhānaṃ dadhiṣe svarṣām (TSṭB. suvarṣām) RV.10.8.6c; VS.13.15c; 15.23c; TS.4.4.4.1c; MS.2.7.15c: 98.3; KS.16.15c; TB.3.5.7.1c.
divi me anyaḥ pakṣaḥ RV.10.119.11a.
divi yad u draviṇaṃ yat pṛthivyām RV.4.5.11d.
divi rukma ivopari RV.5.61.12c.
divi rudrāso adhi cakrire sadaḥ RV.1.85.2b.
divi vātā iva śritāḥ RV.1.187.4c; AVP.6.16.4c; KS.40.8c. Cf. divi devā iva.
divi viṣṇur vyakraṃsta jāgatena chandasā VS.2.25; śB.1.9.3.10,12; śś.4.12.2. P: divi viṣṇuḥ Kś.3.8.11. See under jāgatena chandasā divam.
divi śilpam etc. see divaḥ etc.
divi śukraṃ yajataṃ sūryasya RV.10.7.3d; KB.25.10.
divi śukro vi rājati SV.2.1175b. Cf. divi ṣañ.
divi śrayasva TS.5.6.1.4; MS.2.13.1: 153.4; KS.39.1; Apś.16.33.3; Mś.6.1.6.20 (21).
divi śravāṃsy uttamāni dhiṣva RV.1.91.18d; ArS.3.2d; VS.12.113d; TS.4.2.7.4d; MS.2.7.14d: 96.10; KS.16.14d; 37.5d; śB.7.3.1.46; Kauś.68.10d.
divi śravo 'jaram ā tatāna RV.1.126.2d.
divi śravo dadhire yajñiyāsaḥ RV.1.73.7b; TB.2.7.12.6b.
divi śravo dadhiṣe nāma vīraḥ RV.10.28.12d.
divi śravo dadhīmahi RV.5.35.8d.
divi ṣañ (AVś. ṣaṃ; SV. saṃ) chukra ātataḥ RV.6.2.6b; AVś.18.4.59b; SV.1.83b. Cf. divi śukro.
divi ṣad etc. see divi sad.
divi ṣyāma pārye goṣatamāḥ RV.6.33.5d.
divi saṃ etc. see divi ṣañ.
divi sad (RV. ṣad) bhūmy ā dade RV.9.61.10b; SV.1.467b; 2.22b; VS.26.16b; JB.1.81,116; 3.40.
divi sīda KS.39.5; Apś.16.30.1.
divi sīda pṛthivyām antarikṣe TB.3.7.6.10c; Apś.4.7.2c.
divi sūryaṃ vipaścitam AVś.13.1.39d.
divi sūryam adadhāt somam adrau RV.5.85.2d; VS.4.31d; TS.1.2.8.2d; MS.1.2.6d: 15.10; KS.2.6d; 4.9d; śB.3.3.4.7. Fragments: divi sūryam ... somam adrau TS.6.1.11.3,4.
divi sūryam ivājaram RV.5.27.6d.
divi sūryo arocata RV.8.56 (Vāl.8).5e.
divi somo adhi śritaḥ RV.10.85.1d; AVś.14.1.1d; ApMB.1.6.1d.
divi stomaṃ manāmahe RV.5.35.8e.
divi spṛśanti bhānavaḥ RV.1.36.3d.
divi spṛṣṭo yajataḥ sūryatvak AVś.2.2.2a. See diva spṛṣṭo etc., and divi pṛṣṭo yajatas etc.
divi svano yatate bhūmyopari RV.10.75.3a.
     Vedabase Search  
45 results
     
     DCS with thanks   
1 result
     
divi noun (masculine) the blue jay (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 24204/72933
Parse Time: 0.247s Search Word: divi" Input Encoding: IAST IAST: divi