Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
dih has 1 results
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√dihdihaaupacaye26
 
 
dih has 1 results
Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√दिह्dihthriving / upacaya197/3Cl.2
Monier-Williams Search
16 results for dih
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dih cl.2 P. A1. degdhi-, digdhe- (subjunctive -d/ehat- ; perfect tense dideha-, didihe- ; future dhekṣyati-, degdhā- ; Aorist adhikṣat-, ta-,3. plural ṣur- ; adigdka- ) to anoint, smear, plaster etc. ; increase, accumulate : Causal dehayati-, te- etc. ; Aorist adīdihat-: Desiderative didhikṣati-, te- ; dhīkṣate- (), to wish to anoint one's self: Intensive dedihyate-, dedegdhi-. ([Fr. originally dhigh-; confer, compare, , ; Latin fingo,figulus,figura; Gothic deigan,gadigis; O.E.da1h; English dough; German Teig.]) View this entry on the original dictionary page scan.
dihSee su--. View this entry on the original dictionary page scan.
dihf. Name of a woman (see dilha-). View this entry on the original dictionary page scan.
abhidihto wrap up, envelop in View this entry on the original dictionary page scan.
ādihonly past participle View this entry on the original dictionary page scan.
avadihcl.2 P. -degdhi-, to besmear View this entry on the original dictionary page scan.
cedihūṇam. plural the cedi-s and the hūṇa-s View this entry on the original dictionary page scan.
khādihasta(kh/ādi--) mfn. having the hands ornamented with bracelets or rings (said of the marut-s), View this entry on the original dictionary page scan.
mṛtyuṃjayādihomavidhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
paridih(only subjunctive -dehat-), to cover or smear over View this entry on the original dictionary page scan.
pradihP. -degdhi-, to smear over, besmear, anoint View this entry on the original dictionary page scan.
saṃdihP. -degdhi-, to smear, besmear, cover etc. ; to heap together ; A1. -digdhe- (pr. p. -dihāna-,or -dehamāna-), to be doubtful or uncertain (said of persons and things) : Passive voice -dihyate-, to be smeared over or covered, be confused, confounded with (instrumental case) ; be indistinct or doubtful or uncertain etc.: Causal -dehayati-, to make indistinct or uncertain, confuse, perplex ; (A1.) to be doubtful or uncertain (in saṃ-dehayāna- varia lectio -dehamāna-)
saṃdihf. a heap, mound, wall View this entry on the original dictionary page scan.
sudihmfn. well polished, bright, sharp (as teeth) View this entry on the original dictionary page scan.
uddihP. -degdhi- (3. plural -dihanti-) to throw or heap up View this entry on the original dictionary page scan.
upadih View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
3 results
dih दिह् 2 U. (देग्धि, दिग्धे, दिग्ध; desid. दिधिक्षति) 1 To anoint, smear, plaster, spread over; स चन्दनोशीरमृणाल- दिग्धः BK.3.21, अदिहंश्चन्दनैः शुभैः 17.54. -2 To soil, defile, pollute; अस्रदिग्धं पदम् R.16.15. -3 To increase, augment.
dih दिह् f. 1 Anointing, smearing. -2 Pollution, soiling.
pradih प्रदिह् 2 U. To besmear, daub, anoint.
Macdonell Search
3 results
digdha pp. of √ dih; m. poisoned arrow.
deha m. n. [envelope of the soul: √ dih] body; mass, bulk; person: -kara, m. pro creator, father; -krit, m. id.; -kara, a. bodily; -karyâ, f. tending the body; -ga, m. son; Kâma; -tyâga, m.abandonment of the body, death; -tva, n. corporeal nature; -dhârana, n. bearing a body, life; -dhârin, a. possessing a body, embodied; -pâta, m. collapse of the body, death; -bhâg, m. corporeal being, esp. man; -bhrit,a. having a body (Siva); m. corporeal being, esp. man; -madhya, n. waist; -yâtrâ, f. maintenance of the body, support of life.
saṃdaṃśa m. compression (of the lips); connexion; tongs; thumb and fore-finger; nippers (of a crab); section, chapter: -ka, m., i-kâ, f. pair of tongs; -darpa, m. arrogance, boasting of (--°ree;); -darbha, m. weaving (of a garland); piling (of arms); mixture; artistic combination (of words, notes etc.); literary composition; -darsana, n. seeing, beholding, viewing (ord. mg.); vision; gaze, look (rare); inspection, con sideration; appearance, manifestation; meet ing with (in. ± saha); showing, display (of or to, --°ree;): -m gam svapne, appear to (g.) in a dream; -m pra-yam, show oneself to (g.); lc. in view of; -d&asharp;na, n. bond, fetter, halter (V.); m. (?) fettering place (below the knee of an elephant); -dâna-tâ, f. condition of a fetter; -dânita, den. pp. bound, fettered: -ka, n. combination of three Slokas consisting of a single sentence; -digdha,pp. (√ dih) doubtful etc.; n. ambiguous expression: -tva, n. uncertainty, -punar-ukta-tva, n. uncer tainty and tautology, -buddhi, a. doubtful minded; -dîpaka, a. setting aflame, making jealous (--°ree;); -dîpana, a.kindling; exciting, provoking; m. one of the five arrows of Kâma; n. kindling, exciting, stimulating; -dûshana, a. (î) corrupting, ruining; n. de filing, violating; cause of ruin; -drís, f. (V.) sight; appearance; view, direction; -dríse, V. d. inf. of sam + √ dris.
Bloomfield Vedic
Concordance
3 results0 results64 results
agniṃ sudītaye chardiḥ # RV.8.71.14d; AVś.20.103.1d. See agniḥ su-.
agniḥ sudītaye chardiḥ # SV.1.49d; JB.1.151. See agniṃ su-.
agne tigmena dīdihi # RV.8.43.26c.
agne dyumad uta revad didīhi # RV.2.9.6d; TS.4.3.13.2d; 6.1.5d; MS.4.10.5d: 154.5; KS.21.13d.
agne rāyo didīhi naḥ # RV.5.25.3c.
ajasro dīdihi no duroṇe # TB.2.5.8.9d; Apś.6.28.12d; Mś.1.6.3.5d. See ariṣṭo etc.
atraiva dīdihi dyavi # AVś.12.2.18c.
adha smā yacha tanve tane ca chardiḥ # RV.6.46.12c.
adhi no brūhi sumanā aheḍan (VSK. ahelan) # VS.15.1c; VSK.16.1.1c; MS.2.8.7c: 111.6; KS.17.6c. See asme dīdihi.
ariṣṭā tvam udihi yajñe asmin # VS.11.69d; TS.4.1.9.2d; MS.2.7.7d: 82.17; KS.16.17d; 19.10; śB.6.6.2.6.
ariṣṭo dīdihi no duroṇe # śś.2.17.8d. See ajasro etc.
aṣāḍho agne vṛṣabho didīhi # RV.3.15.4a.
asi bhūri parādadiḥ # RV.1.81.2b; AVś.20.56.2b; SV.2.353b.
asthūri ṇau gārhapatyāni dīdihi śataṃ samāḥ # Kauś.70.9.
asmākam agne maghavatsu dīdihi # RV.1.140.10a.
asme āyur ni didīhi prajāvat # RV.1.113.17d.
asme dīdihi sumanā aheḍan # TS.4.3.12.1c; TA.2.5.2c. See adhi no brūhi sumanā.
ahā viśvā sumanā dīdihī naḥ # RV.3.54.22d; KS.13.15d.
ādad dhavyāny ādadiḥ # RV.1.127.6d.
idhmo vediḥ paridhayaś ca sarve # TS.1.5.10.4c; Aś.3.14.10c.
indrasya chadir asi viśvajanasya chāyā # VS.5.28; śB.3.6.1.22. P: indrasya chadiḥ Kś.8.6.10.
iyaṃ vediḥ paro antaḥ pṛthivyāḥ # RV.1.164.35a; AVś.9.10.14a; VS.23.62a; śB.13.5.2.21; Aś.10.9.3; Lś.9.10.14a. P: iyaṃ vediḥ Vait.37.3; Kś.20.7.15. See vedim āhuḥ.
iyaṃ vediḥ svapatyā suvīrā # KS.35.3b; TB.2.5.5.1b; Apś.9.17.1b.
iyam asya dhamyate nāḍīḥ # RV.10.135.7c.
īśānaś ca nyarbudiḥ # AVś.11.9.4b.
ūrjā pinvasva sam iṣo didīhi naḥ # RV.3.3.7b.
ṛbhur vājebhir vasubhir vasur dadiḥ # RV.1.110.7b.
etā no agne saubhagā didīhi # RV.7.3.10a; 4.10a.
kṣapa usraś ca dīdihi # RV.7.15.8a.
gopā ṛtasya dīdihi # RV.10.118.7c.
gopā ṛtasya dīdihi sve dame # RV.3.10.2c.
ghṛtāhavana dīdivaḥ (AVP. dīdihi) # RV.1.12.5a; AVP.6.9.11c.
catuṣpakṣam iva chadiḥ # AVś.3.7.3b; AVP.3.2.3b.
jano na yudhvā mahata upabdiḥ # RV.9.88.5c.
jalpitaṃ tv eva dihyate # TA.1.2.4d.
tan no nandiḥ pracodayāt # TA.10.1.6c.
tasmā etaṃ bharata tadvaśāya (RV.2.37.1c, tadvaśo dadiḥ) # RV.2.14.2c; 37.1c.
tasmai devāḥ sudihaṃ digdham asyāṃ (read asyān) # AVP.9.16.5d.
tena me tapa, tena me jvala, tena me dīdihi, yāvad devāḥ, yāvad asāti sūryaḥ, yāvad utāpi brahma # TB.3.10.3.1.
tena me dīdihi # TB.1.1.8.6; 3.10.3.1.
trivarūthaṃ maruto yanta naś chardiḥ # RV.8.18.21c.
tvaṃ ha tyad indra codīḥ sakhā # RV.1.63.4a.
tvaṣṭre kaulīkān (MS. kaulīkān goṣādīḥ) # VS.24.24; MS.3.14.5: 173.7.
tveṣaṃ gaṇaṃ tavasaṃ khādihastam # RV.5.58.2a.
dyumat pāvaka dīdihi # RV.5.23.4e; 6.48.7e. See revat etc.
dyaur āsīd uta chadiḥ # RV.10.85.10b; AVś.14.1.10b.
na yor upabdir aśvyaḥ # RV.1.74.7a. P: na yor upabdiḥ śś.14.52.5.
nireke cid yo harivo vasur dadiḥ # RV.8.24.3c.
paraśur vediḥ paraśur naḥ svasti # AVś.7.28.1b. See parśur vediḥ.
parśur vediḥ paraśur naḥ svastiḥ # TS.3.2.4.1b. See paraśur vediḥ.
prajāpateś śaraṇam asi brahmaṇaś chadiḥ # ApMB.2.9.4 (ApG.5.12.11); HG.1.11.10.
pra no yachatād avṛkaṃ pṛthu chardiḥ # RV.1.48.15c.
prāsmai yachatam avṛkaṃ pṛthu chardiḥ # RV.8.9.1c; AVś.20.139.1c.
preddho agne dīdihi puro naḥ # RV.7.1.3a; SV.2.725a; VS.17.76a; TS.4.6.5.4a; 5.4.7.3; MS.2.10.6a: 139.5; 3.3.9: 42.14; KS.18.4a; 21.9; 35.1a; 39.15a; PB.12.10.19; śB.9.2.3.40; Apś.5.17.5; 17.15.4. Ps: preddho agne dīdihi Apś.14.16.1; 21.7.7; preddho agne MS.4.10.1: 143.5; 4.10.5: 154.16; KS.2.15; 19.14; 20.14; AB.1.6.5; Aś.2.1.30; śś.2.2.15; Apś.6.31.4; Mś.5.1.1.39; 6.2.2.21; 6.2.5.12; 7.2.2.19. Designated as virāj Aś.2.1.30,33; BDh.4.3.8.
makṣū na vahniḥ prajāyā upabdiḥ # RV.10.61.9a.
made-made hi no dadiḥ (TB. -duḥ) # RV.1.81.7a; AVś.20.56.4a; MS.4.12.4a: 189.15; KS.10.12a; TB.2.4.4.7a; Aś.7.4.3. P: made-made hi śś.12.4.12.
madhye vasor dīdihi jātavedaḥ # TB.1.2.1.21d; Apś.5.14.5d.
marutāṃ śṛṇva āyatām upabdiḥ # RV.1.169.7b.
ya ādadiḥ svar nṛbhiḥ # RV.8.46.8c.
yat te śukra śukraṃ varcaḥ śukrā tanūḥ śukraṃ jyotir ajasraṃ tena me dīdihi tena tvādadhe # TB.1.1.7.2; 2.1.24; Apś.5.12.1. See next, and next but two.
yantā no 'vṛkaṃ chardiḥ # RV.8.27.4d.
yaṃ bāṇavantaṃ sudihaṃ saṃbharanti # AVP.5.36.6a.
nadīḥ pratigāhante # AVP.7.13.11a; 15.19.9a.
ye apīṣan (AVP. 'pīṣan) ye adihan (AVP. 'dihan) # AVś.4.6.7a; AVP.5.8.6a.
Vedabase Search
8 results
diha' putCC Antya 12.104
diha' tāńre give to herCC Antya 3.27
diha' tāńre give to herCC Antya 3.27
prabhuke diha give to Lord Śrī Caitanya MahāprabhuCC Madhya 6.250
mātāke diha' deliver to My mother, ŚacīdevīCC Madhya 15.47
mātāke diha' deliver to My mother, ŚacīdevīCC Madhya 15.47
prabhuke diha give to Lord Śrī Caitanya MahāprabhuCC Madhya 6.250
vandiha worshipCC Antya 3.40
13 results
dih verb (class 2 ātmanepada) to accumulate (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to anoint (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to increase (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to plaster (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to smear (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 3310/72933
diha noun (masculine) [gramm.] root dih
Frequency rank 54467/72933
anusaṃdih verb (class 6 parasmaipada)
Frequency rank 43367/72933
abhisaṃdih verb (class 6 parasmaipada)
Frequency rank 44387/72933
ādih verb (class 6 parasmaipada) to smear with
Frequency rank 12380/72933
upadih verb (class 6 parasmaipada) to cover with to smear
Frequency rank 15559/72933
chardihṛdrogatṛṣṇācikitsita noun (neuter) name of Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā, Cik. 6
Frequency rank 52532/72933
nidih verb (class 6 parasmaipada)
Frequency rank 56005/72933
nirdih verb (class 6 parasmaipada)
Frequency rank 56219/72933
pradih verb (class 6 parasmaipada) to anoint (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to besmear (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to smear over (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 6911/72933
viṣādiharamantravṛndanirūpaṇa noun (neuter) name of Garuḍapurāṇa, 1.20
Frequency rank 66226/72933
samādih verb (class 6 parasmaipada) to smear
Frequency rank 69019/72933
saṃdih verb (class 2 ātmanepada) to be doubtful or uncertain (said of persons and things) to be indistinct or doubtful or uncertain to besmear to cover to heap together to smear
Frequency rank 6028/72933
Wordnet Search
"dih" has 2 results.

dih

veṣṭ, saṃveṣṭ, pariveṣṭ, pracchad, saṃvṛ, saṃvye, parihṛ, gudh, upastṛ, abhidih, snai   

āvaraṇapūrvakaḥ vyāpāraḥ yasmin kim api vastu kena api veṣṭanena samāsajyate।

miṣṭānnasya kacchapuṭaṃ veṣṭaya।

dih

dih   

lepanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

kṛṣakaḥ asiddhasya gṛhasya bhittiṃ mṛdā degdhi।

Parse Time: 1.589s Search Word: dih Input Encoding: IAST IAST: dih