Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results6 results
iyaṃ vaḥ sā satyā saṃdhābhūd (MS. saṃvāg abhūd) yām indreṇa samadhadhvam (MS. samadadhvam) # TS.1.7.8.4; MS.1.11.3: 163.10. P: iyaṃ vaḥ sā satyā saṃdhābhūt Apś.18.5.2. See eṣā vaḥ sā.
tasmād yakṣmaṃ vi bādhasva (11.7.2c, bādhadhvam) # AVP.8.3.11c; 9.9.1c; 11.7.2c. See tato yakṣmaṃ.
devebhyaḥ śundhadhvam # śB.1.1.4.24 (bis); Kś.2.4.23 (bis); Apś.1.21.1; Mś.1.2.2.24.
daivyāya karmaṇe śundhadhvaṃ devayajyāyai # VS.1.13; śB.1.1.3.12. P: daivyāya Kś.2.3.39. See śundhadhvaṃ daivyāya, and cf. āpo devīḥ śundhata.
pitaraḥ śundhadhvam # VS.19.36; KS.38.2; śB.12.8.1.8; TB.2.6.3.3; Kś.19.3.19; PG.2.6.19.
yad vo 'śuddha ālebhe tañ śundhadhvam # MS.1.1.6: 3.10; 4.1.6: 7.18. P: yad vo 'śuddhaḥ Mś.1.2.2.4. See next, and yad aśuddhaḥ.
Parse Time: 2.547s Search Word: dhadhvam Input Encoding: IAST IAST: dhadhvam