Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
7 results for culika
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
arthopakṣepakamfn. "indicating or suggesting a matter (so as to facilitate the understanding of the plot)", a N. applied to the parts of a drama called viṣkambha-, cūlikā-, aṅkāsya-, aṅkāvatāra-, and praveśaka-, qq.vv. View this entry on the original dictionary page scan.
atirucirāf. Name of two metres (a variety of the atijagatī-;another called cuḍikā-or culikā-). View this entry on the original dictionary page scan.
cūcupam. plural Name of a people (cuc-,C) (cūlika-,C) . View this entry on the original dictionary page scan.
cūḍikāf. equals cūlikā- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
mṛtyusaṃyamanam. or n. Name of two yoga- postures (equals cūlikā-or vīrāsana-) View this entry on the original dictionary page scan.
paiśācikamf(ī-)n. relating to the piśāca-s, demoniacal (see cūlikā-p-). View this entry on the original dictionary page scan.
vindha vindha-culaka- wrong reading for vindhya-, vindhya-culika-. View this entry on the original dictionary page scan.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results12 results
akāmo dhīro amṛtaḥ svayaṃbhūḥ # AVś.10.8.44a. Designated as ātman, CūlikāU.12.
anaḍvān dādhāra pṛthivīm uta dyām (AVP. pṛthivīṃ dyām utāmūm) # AVś.4.11.1a; AVP.3.25.1a. P: anaḍvān Kauś.66.12. Cf. indro dādhāra, mitro dādhāra, sa dādhāra, and skambho dādhāra. Designated as anaḍvān, CūlikāU.11.
asya vāmasya palitasya hotuḥ # RV.1.164.1a; AVś.9.9.1a; ā.1.5.3.7; 5.3.2.14; śś.18.22.7; N.4.26a. P: asya vāmasya Kauś.18.25. Cf. BṛhD.4.32 (B). Designated as asya-vāmīya (sc. sūkta) VāDh.26.6; MDh.11.251; VAtDh.2.5; VHDh.5.129,156,166,376,442,449; 6.44,439; Rvidh.1.26.2; BṛhD.4.31; as palita CūlikāU.11; as salilaṃ vaiśvadevam śś.18.22.7.
ucchiṣṭe nāma rūpaṃ ca # AVś.11.7.1a. Designated as ucchiṣṭa, CūlikāU.11.
ud ehi vājin yo apsv (TB. yo asy apsv) antaḥ # AVś.13.1.1a; TB.2.5.2.1a. P: ud ehi vājin Kauś.49.18. Designated as rohitaḥ CūlikāU.11; as rohitāni (sc. sūktāni) AVś.19.23.23; Kauś.99.4.
kasminn aṅge tapo asyādhi tiṣṭhati # AVś.10.7.1a. Designated as skambha, CūlikāU.11.
kālo aśvo vahati saptaraśmiḥ # AVś.19.53.1a; AVP.11.8.1a. Designated as kālaḥ CūlikāU.12.
kutas tau jātau katamaḥ so ardhaḥ # AVś.8.9.1a. Designated as salilam CūlikāU.13; as virāj, ibid.
puruṣa evedaṃ sarvam (MuṇḍU.VaradapU. viśvam) # RV.10.90.2a; AVś.19.6.4a; AVP.9.5.4a; ArS.4.5a; VS.31.2a; TA.3.12.1a; śvetU.3.15a; MuṇḍU.2.1.10a; VaradapU.1.2e. Cf. CūlikāU.12.
prāṇāya namaḥ # AVś.11.4.1; KSA.11.1; Kauś.55.17; 58.3,11. Designated as prāṇaḥ CūlikāU.12.
brahmacārīṣṇaṃś carati rodasī ubhe # AVś.11.5.1a; GB.1.2.1. P: brahmacārīṣṇan GB.1.2.1. Designated as brahmacārī CūlikāU.11.
bhavāśarvau mṛḍataṃ mābhi yātam # AVś.11.2.1a; Kauś.129.3. P: bhavāśarvau mṛḍatam Vait.29.10; bhavāśarvau Kauś.50.13; 51.7. Cf. CūlikāU.12.
Parse Time: 1.745s Search Word: culika Input Encoding: IAST IAST: culika