Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"citti" has 2 results
citti: neuter nominative singular stem: citti
citti: neuter accusative singular stem: citti
Monier-Williams Search
37 results for citti
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
cittif. thinking, thought, understanding, wisdom View this entry on the original dictionary page scan.
cittif. intention (along with, /ākūti-) View this entry on the original dictionary page scan.
cittif. (plural) thoughts, devotion, [hence equals karman-,"an act of worship" ] View this entry on the original dictionary page scan.
cittif. a wise person, View this entry on the original dictionary page scan.
cittif. "Thought", Name of the wife of atharvan- and mother of dadhyac- View this entry on the original dictionary page scan.
cittif. see /a--, pūrv/a--, pr/āyaś--. View this entry on the original dictionary page scan.
citti2. f. crackling View this entry on the original dictionary page scan.
citti2. citt/i-. See 4. cit- and 6. cit-. View this entry on the original dictionary page scan.
cittinmfn. intelligent View this entry on the original dictionary page scan.
cittinSee 4. cit-. View this entry on the original dictionary page scan.
acittif. want of sense, infatuation View this entry on the original dictionary page scan.
acittif. (figuratively said of) an infatuated man View this entry on the original dictionary page scan.
agniprāyaścitti([ ]) f. an expiatory act during the preparation of the sacrificial fire. View this entry on the original dictionary page scan.
darśapūrṇamāsaprāyaścittif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
māhācittimfn. (fr. mahā-jana-) gaRa sutaṃgamādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
prāyacittif. equals prāyaś-c- View this entry on the original dictionary page scan.
prāyaścittif. (pr/āyaś--) atonement, expiation View this entry on the original dictionary page scan.
prāyaścittif. Name of a plant View this entry on the original dictionary page scan.
prāyaścittimfn. expiating (said of agni-) View this entry on the original dictionary page scan.
prāyaścittikamf(ī-)n. expiatory View this entry on the original dictionary page scan.
prāyaścittikamf(ī-)n. expiable View this entry on the original dictionary page scan.
prāyaścittikamf(ī-)n. requiring an expiation View this entry on the original dictionary page scan.
prāyaścittimatmfn. one who makes atonement or performs penance View this entry on the original dictionary page scan.
prāyaścittinmfn. one who does penance or has to make expiation View this entry on the original dictionary page scan.
pūrvacittif. (pūrv/a--) foreboding, presentiment (only dative case"at the first notice, forthwith") View this entry on the original dictionary page scan.
pūrvacittif. (prob.) first notion or conception View this entry on the original dictionary page scan.
pūrvacittif. Name of an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
pūrvacittif. (prob.) wrong reading for -cita- View this entry on the original dictionary page scan.
pūrvacitti() f. Name of an apsaras- equals -citti-. View this entry on the original dictionary page scan.
sarvaprāyaścittif. complete atonement View this entry on the original dictionary page scan.
saucittim. (prob. fr. su-citta-) patronymic of satya-dhṛti- View this entry on the original dictionary page scan.
vandhyāprāyaścittividhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vicittif. perturbation (equals vi-bhrama-) View this entry on the original dictionary page scan.
vipracittimfn. (v/ipra--) sagacious View this entry on the original dictionary page scan.
vipracittim. Name of a preceptor View this entry on the original dictionary page scan.
vipracittim. of a dānava- (father of rāhu-) etc. (see -cit-) View this entry on the original dictionary page scan.
vipracittif. Name of an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
5 results
citti चित्तिः f. [चित् भावे क्तिन्] 1 Thinking, thought, reflection. -2 Understanding, wisdom. -3 Devotion. -4 Intention, aim, purpose. -5 A wise person. -6 Fame, celebrity (ख्याति). -7 A mental mood; आकूतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतास्मि ते Mb.3.263.1. -8 A sense-organ; यं चेकितानमनु चित्तय उच्चकन्ति Bhāg.6.16.48. -9 Meditation; चित्तिः स्रुक् चित्तमाज्यम् T. Ār.3.1; Mb.12.79.2.
cittin चित्तिन् a. Ved. Intelligent, wise.
acitti अचित्तिः f. Want of sense, infatuation, ignorance. चित्तिमचित्तिं चिनवद् वि विद्वान् Rv.4.2.11; सुरा मन्युर्विभीदको अचित्तिः Rv.7.86.6.
prāyaścittika प्रायश्चित्तिक a. 1 Expiating, expiatory. -2 Expiable.
prāyaścittin प्रायश्चित्तिन् a. One who makes an atonement.
Macdonell Vedic Search
1 result
acitti á-citti, f. (K.) thoughtlessness, vii. 86, 6.
Macdonell Search
4 results
citti f. thought; understanding; insight; intent.
cittin a. wise, intelligent.
acitti f. lack of wisdom, folly.
pūrvacitti f. presentiment, fore taste: only d.=at the first notice, forthwith; (predilection), N. of an Apsaras; -kintana, n. former cares or troubles; -kodita, pp. before-mentioned, previously prescribed: -tva, n. abst. n.
Bloomfield Vedic
Concordance
4 results0 results11 results
citti (TA. citti) sruk MS.1.9.1: 131.1; TA.3.1.1; śś.10.14.4; Mś.5.2.14.1. Designated as caturhotāraḥ: see Pet. Lex., s.v.
citti yajāmi manasā AVP.2.37.1a. See next.
citti juhomi manasā ghṛtena (MS.KS. citiṃ juhomi manasā) VS.17.78a; TS.5.5.4.3a; 7.4.1; MS.2.10.6a: 139.8; 3.3.9: 43.3; KS.39.3a; śB.9.2.3.42. P: cittiṃ juhomi Apś.16.23.2; 17.1.13; 3.9; citiṃ juhomi Mś.6.1.7.11; 6.2.1.14; 6.2.3.15; 6.2.5.13. See prec.
citti dakṣasya subhagatvam asme RV.2.21.6b; PG.1.18.6b.
citti devāṃ ṛtāvṛdhaḥ AVP.2.37.1b.
cittim acittiṃ (KS. ms. citim acitiṃ) cinavad (KS. -vo) vi vidvān RV.4.2.11a; TS.5.5.4.4a; KS.40.5a. P: cittim acittim Apś.16.34.3,4.
cittir apāṃ dame viśvāyuḥ RV.1.67.10a.
cittir ā upabarhaṇam RV.10.85.7a; AVś.14.1.6a; śG.1.12.4.
cittiś ca svāhā HG.1.3.9. Cf. cittaṃ ca cittiś.
acittibhiś cakṛmā kac cid āgaḥ # RV.4.12.4b; MS.3.16.5b: 192.7; KS.2.15b. See avidvāṃsaś.
prāyaścitti yo adhyeti # AVś.14.1.30c.
Vedabase Search
7 results
citti noun (feminine) (pl.) thoughts (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a wise person (Monier-Williams, Sir M. (1988))
devotion (Monier-Williams, Sir M. (1988))
intention (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the wife of Atharvan and mother of Dadhyac (Monier-Williams, Sir M. (1988))
thinking (Monier-Williams, Sir M. (1988))
thought (Monier-Williams, Sir M. (1988))
understanding (Monier-Williams, Sir M. (1988))
wisdom (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 34968/72933
prāyaścitti noun (feminine) atonement (Monier-Williams, Sir M. (1988))
expiation (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 59671/72933
prāyaścittin adjective one who does penance or has to make expiation (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 24792/72933
pūrvacitti noun (feminine) (prob.) first notion or conception (Monier-Williams, Sir M. (1988))
foreboding (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an Apsaras (Monier-Williams, Sir M. (1988))
presentiment (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 15951/72933
vipracitti noun (feminine) name of an Apsaras (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 65837/72933
vipracitti noun (masculine) name of a Dānava; father of Rāhu (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a preceptor (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 10780/72933
saucitti noun (masculine) patr. of Satyadhṛti (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 31125/72933
Wordnet Search
"citti" has 4 results.

citti

prāyaścittam, prāyaścittiḥ, prāyaścetanam, niṣkṛtiḥ, pāpaniṣkṛtiḥ, pāpāpanuttiḥ, pāvanam   

pāpakṣayamātrasādhanaṃ karma।

hindūdharmīyāḥ svapāpānāṃ prāyaścittam ācarituṃ tīrthasthānaṃ gacchanti athavā dānādīn kurvanti।

citti

pūrvacitti   

ekā apsarāḥ।

pūrvacittiḥ indrasya sabhāyāṃ nṛtyaṃ kṛtavatī।

citti

vipracitti   

ekaḥ rākṣasaḥ।

rāhuḥ vipracitteḥ putraḥ āsīt।

citti

vipracitti   

ekā apsarāḥ ।

vipracitteḥ ullekhaḥ viṣṇupurāṇe asti

Parse Time: 1.557s Search Word: citti Input Encoding: IAST IAST: citti