Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"caratha" has 1 results
caratha: second person plural present present class 1 parasmaipadacar
Monier-Williams Search
3 results for caratha
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
carathamfn. moving, living (ca r/atha- manuscripts) ; 72, 6 View this entry on the original dictionary page scan.
carathan. going, wandering, course ( car/ātha-) ; iii, 31, 15; viii, 33, 8; x, 92, 13 View this entry on the original dictionary page scan.
carathan. (āya-) dative case infinitive mood equals carāyai- View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
1 result
caratha चरथ a. Ved. 1 Moving, living. -2 Movable; कृधी न ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे Rv.1.36.14. -थः, -थम् 1 Going, moving. -2 Movableness. -3 Life. -4 A way; स्थातु- श्चरथं भयते पतत्रिणः Rv.1.58.5.
Macdonell Vedic Search
1 result
caratha cará-tha, n. motion, activity, iv. 51, 5 [car fare].
Macdonell Search
1 result
caratha a. moving; n. life, activity.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results13 results
dyāvābhūmī carathaḥ saṃ sakhāyau TA.1.10.2b.
purutrā carathaṃ dadhe RV.8.33.8b; AVś.20.53.2b; 57.12b; SV.2.1047b.
arīḍhaṃ vatsaṃ carathāya mātā # RV.4.18.10c.
ād it sakhibhyaś carathaṃ sam airat # RV.3.31.15b; TB.2.7.13.3b.
kṛdhī na ūrdhvāñ carathāya jīvase # RV.1.36.4c; MS.4.13.1c: 199.10; KS.15.12c; AB.2.2.21; TB.3.6.1.2c. P: kṛdhī naḥ Mś.5.2.8.10.
garbhaś ca sthātāṃ garbhaś carathām (read caratām) # RV.1.70.3b.
taṃ vaś carāthā vayaṃ vasatyā # RV.1.66.9a; N.10.21a.
tena krīḍantīś carata (śG. caratha) priyeṇa (AVś. vaśāṃ anu) # AVś.9.4.24b; TS.3.3.9.1b; śG.3.11.14b; PG.3.9.6b; ViDh.86.16b.
dvipāc catuṣpāc carathāya jīvam # RV.4.51.5d.
paśūñ ca sthātṝñ carathaṃ ca pāhi # RV.1.72.6d.
punar yuvānaṃ carathāya takṣathuḥ # RV.10.39.4b; N.4.19.
punar yuvānā carathāya takṣatha # RV.4.36.3d.
pra naḥ pūṣā carathaṃ viśvadevyaḥ # RV.10.92.13a.
Parse Time: 1.604s Search Word: caratha Input Encoding: IAST: caratha