Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "ayuma" has 1 results.
     
ayuma: first person plural present imperfect class 2 parasmaipadayu
     Monier-Williams
          Search  
2 results for ayuma
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
apivye(1. plural P. -vyayūmasi-) to cover View this entry on the original dictionary page scan.
ayuṅnetram. equals ayuma-netra- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
2 results
     
agnijyotiṣaṃ tvā vāyumatīṃ prāṇavatīṃ svargyāṃ svargāyopadadhāmi bhāsvatīm # VSK.3.2.1; Vait.7.9; Kś.4.14.13.
ūrjo napātaṃ sa hināyam asmayuḥ # RV.6.48.2a; SV.2.54a; VS.27.44a; MS.2.13.9a: 159.12; KS.39.12a; Apś.17.9.1a. P: ūrjo napātam ṣB.1.3.21 (comm.). Variations (in fragments): ūrjo napātaṃ sa hy āyumā, nāyumā, āyumā, hiṃ māyāsmāyūḥ JB.1.177.
Parse Time: 1.708s Search Word: ayuma Input Encoding: IAST: ayuma