Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
2 results for ayudha
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
ayudham. a non-fighter View this entry on the original dictionary page scan.
kamalayudham. Name of a poetry or poetic View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
1 result
ayudha अयुधः A non-combatant.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results41 results
bṛhaspata āyudhair jeṣi śatrūn RV.2.30.9c.
iṣkṛṇudhvam āyudhāraṃ kṛṇudhvam RV.10.101.2c.
niṣkṛṇvānā āyudhānīva dhṛṣṇavaḥ RV.1.92.1c; SV.2.1105c; N.12.7c.
tigmam āyudhaṃ vīḍitaṃ (KS. -dham īḍitaṃ) sahasvat TS.4.7.15.4a; MS.3.16.5a: 191.12; KS.22.15a. See tigmam anīkaṃ.
tigmam āyudhaṃ marutām anīkam RV.8.96.9a.
tigmeṣava āyudhā saṃśiśānāḥ RV.10.84.1c; AVś.4.31.1c; TB.2.4.1.10c; N.10.30c. See tīkṣṇeṣava etc.
tīkṣṇeṣava āyudhā saṃśiśānāḥ AVP.4.12.1c. See tigmeṣava etc.
utāsmākam āyudhā santi tigmā RV.10.108.5d.
anu svadhām āyudhair yachamānāḥ # RV.7.56.13d; MS.4.14.18d: 247.11; TB.2.8.5.6d.
abhy arṣa svāyudha # RV.9.4.7a; SV.2.403a.
ayaṃ svasya pitur āyudhāni # RV.6.44.22c.
ava padyantām eṣām āyudhāni # AVś.8.8.20a.
asīn paraśūn āyudham # AVś.11.9.1c.
indraṃ gachann āyudhā saṃśiśānaḥ # RV.9.90.1c; SV.1.536c.
indrasakhā svāyudhaḥ # TB.2.5.7.1b.
indrasya tigmam āyudham # AVP.7.11.8c.
indre saṃ tiṣṭha janayāyudhāni # RV.9.96.12d.
ud dharṣantāṃ maghavan vājināni (AVP.1.56.2a, maghavann āyudhāni; AVP.1.56.2c, -tāṃ vājināṃ vājināni) # AVś.3.19.6a; AVP.1.56.2a,2c. P: ud dharṣantām Vait.34.16. Cf. ud dharṣaya, and ud vṛtrahan.
ud dharṣaya maghavann (AVś.AVP. satvanām) āyudhāni # RV.10.103.10a; AVś.5.20.8b; AVP.9.27.6b; SV.2.1208a; VS.17.42a; TS.4.6.4.4a. Cf. ud dharṣantāṃ.
ṛṣīṇām asy āyudham # AVś.6.133.2b; AVP.5.33.2b.
eṣām aham āyudhā saṃ syāmi (AVP. śyāmi) # AVś.3.19.5a; AVP.3.19.5a.
kṣetrād apaśyam āyudhā mimānam # RV.5.2.3b.
govindur drapsa āyudhāni bibhrat # RV.9.96.19b; SV.2.527b; JB.3.205.
codayāmi ta āyudhā vacobhiḥ # RV.10.120.5c; AVś.5.2.5c; 20.107.8c; AVP.6.1.5c.
jāmi bruvata āyudham (SV. āyudhā) # RV.8.6.3c; AVś.20.138.3c; SV.2.658c.
jāmi bruvāṇa āyudhāni veti # RV.10.8.7d.
tigmam anīkaṃ viditaṃ sahasvat # AVś.4.27.7a; AVP.4.35.7a. P: tigmam anīkam Vait.9.2. See tigmam āyudhaṃ vīḍitaṃ.
tigmam eko bibharti hasta āyudham # RV.8.29.5a.
teṣāṃ vo yāny āyudhāni yā iṣavaḥ # AVP.2.56.1--5.
namas ta (MSṃś. tā) āyudhāya # VS.16.14a; MS.2.9.2a: 121.16; BṛhPDh.9.115. P: namas tā āyudhāyānātatāya Mś.11.7.1.4. See namas te astv āyudhāya, and namāṃsi.
namas te astv āyudhāya # TS.4.5.1.4a. See under namas ta āyu-.
namaḥ svāyudhāya ca sudhanvane ca # VS.16.36; TS.4.5.7.1; MS.2.9.7: 125.12; KS.17.14. P: namaḥ svāyudhāya Apś.17.11.4.
namāṃsi ta āyudhāya # AVP.14.4.2a; KS.17.11a; NīlarU.12a. See under namas ta āyu-.
nṛmṇā śīrṣasv āyudhā ratheṣu vaḥ (MS. naḥ) # RV.5.57.6c; MS.4.11.4c: 171.9.
parame vṛkṣa āyudhaṃ nidhāya # VS.16.51c; TS.4.5.10.4c; KS.17.16c.
pitur aprāyi dhāmabhiḥ (AVP. pitur aprāyudhāmabhiḥ) # RVKh.10.127.1b; AVś.19.47.1b; AVP.6.20.1b; VS.34.32b; N.9.29b.
pratyaṅ citrā bibhrad asyāyudhāni # RV.10.123.7b; SV.2.1197b.
bhrājante rukmair āyudhais tanūbhiḥ # RV.7.57.3b.
mandamānaḥ svāyudha # RV.9.65.5b; SV.2.136b.
te bhīmāny āyudhā # RV.9.61.30a; SV.2.130a.
yudhe yad iṣṇāna āyudhāni # RV.1.61.13c; AVś.20.35.13c.
Vedabase Search
1 result
ayudhaiḥ by any weapons used within this material worldSB 7.3.36
Parse Time: 2.276s Search Word: ayudha Input Encoding: IAST: ayudha