Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"ayam" has 4 results
ayam: neuter nominative singular stem: aya
ayam: masculine nominative singular stem: ayam
ayam: masculine accusative singular stem: aya
ayam: neuter accusative singular stem: aya
Amarakosha Search
14 results
Monier-Williams Search
1 result
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
ayamthis one. See id/am-. View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Vedic Search
1 result
ayam a-y-ám, dem. prn. N. s. m. this, iii. 59, 4; vii. 86, 3. 8; viii. 48, 10; x. 34, 13 (= here); he, i. 160, 4; x. 135, 7.
Macdonell Search
1 result
ayam pn. nm. sg. m. this; often=here; (n. idam, f. iyam.)
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results57 results
ayam akṛṇod uṣasaḥ supatnīḥ RV.6.44.23a.
ayam agniḥ purīṣyaḥ VS.3.40a; Aś.2.5.12a; śś.2.15.4a.
ayam agniḥ pṛtanāṣāṭ suvīraḥ RV.3.29.9c; AVś.11.1.2c.
ayam agnir amūmuhat AVś.3.2.2a; AVP.3.5.2a.
ayam agnir upasadyaḥ AVś.5.30.11a; AVP.9.14.1a.
ayam agnir uruṣyati RV.10.176.4a; TS.3.5.11.1a; MS.4.10.4a: 152.1; KS.15.12a; AB.1.28.17. P: ayam agniḥ Mś.5.2.8.5.
ayam agnir gṛhapatiḥ VS.3.39a; śB.2.4.1.9a; Aś.2.5.12a; śś.2.15.5a; ApMB.1.8.4a (ApG.2.6.10).
ayam agnir dīdāyad dīrgham (AVP. āhnam) eva AVś.3.8.3c; AVP.1.18.3c.
ayam agnir vadhryaśvasya vṛtrahā RV.10.69.12a.
ayam agnir vareṇyaḥ AVś.7.53.6d; TS.1.3.14.4b; TA.2.5.1b; Aś.2.10.4b; śG.1.25.7b.
ayam agnir vīratamaḥ PG.3.2.7a. See ayam agniḥ śreṣṭhatamaḥ, and ayaṃ no agnir adhyakṣaḥ.
ayam agnir vīratamo vayodhāḥ VS.15.52a; TS.4.7.13.4a; MS.2.12.4a: 147.13; KS.17.14a; śB.8.6.3.21. Ps: ayam agnir vīratamaḥ MS.4.12.4: 190.11; ayam agniḥ KS.39.14; Mś.5.2.2.25 (24).
ayam agniḥ śreṣṭhatamaḥ TS.1.5.10.2a; KS.7.14a; Svidh.3.4.4. See under ayam agnir vīratamaḥ.
ayam agniḥ satpatir vṛddhavṛṣṇaḥ AVś.7.62.1a. P: ayam agniḥ satpatiḥ Vait.29.9; Kauś.69.7. See next.
ayam agniḥ satpatiś cekitānaḥ VS.15.51b; TS.4.7.13.3b; MS.2.12.4b: 147.11; KS.18.18b; śB.8.6.3.20. See prec.
ayam agniḥ sahasriṇaḥ RV.8.75.4a; VS.15.21a; TS.2.6.11.1a; 4.4.4.1a; MS.2.7.15a: 97.17; 2.13.7: 155.13; 4.11.6: 175.1; KS.7.17; 16.15a; Aś.1.6.1; śś.2.11.2; Mś.6.1.7.6; 6.2.2.21. P: ayam agniḥ Aś.4.13.7.
ayam agniḥ suvīryasya RV.3.16.1a; SV.1.60a; śś.6.4.7; Svidh.2.8.1.
ayam agne jaritā tve abhūd api RV.10.142.1a. P: ayam agne jaritā Rvidh.4.11.1. Cf. BṛhD.8.54.
ayam agne tve api RV.2.5.8c; 8.44.28a.
ayam annasyānnapatir astu vīraḥ AVP.1.80.5.
ayam amuṣya pitāsāv asya pitā VS.10.20; 23.65; VSK.29.36; śB.5.4.2.9. See asāv amuṣya.
ayam asau (KS. asā āmuṣyāyaṇaḥ) KS.23.5; ApMB.2.1.3.
ayam astu dhanapatir dhanānām AVś.4.22.3a; AVP.3.21.2a.
ayam astu yaśastamaḥ KS.7.14b.
ayam astu saṃgamano vasūnām śG.1.7.9b; 3.4.2b.
ayam asmān vanaspatiḥ RV.3.53.20a.
ayam asmāsu kāvyaḥ RV.10.144.2a.
ayam asmi jaritaḥ paśya meha RV.8.100.4a. Cf. BṛhD.6.118.
ayam asmīti pūruṣaḥ śB.14.7.2.16b; BṛhU.4.4.16b.
ayam asmīty etya AVś.1.7.4d; AVP.4.4.4d.
ayam asyāsau yasya ta ime agnayaḥ Apś.9.11.23.
ayam ahaṃ bhoḥ śG.1.6.3. See aham ayaṃ bhoḥ, and cf. under asāv asmi.
ayam ā pyāyatāṃ punaḥ AVś.6.78.2b; ApMB.1.8.6b.
ayam ā yāty aryamā AVś.6.60.1a. P: ayam ā yāti Kauś.34.22.
ayam id vai pratīvartaḥ AVś.8.5.16a.
ayam indra vṛṣākapiḥ RV.10.86.18a; AVś.20.126.18a.
ayam indro marutsakhā RV.8.76.2a.
ayam iha prathamo dhāyi dhātṛbhiḥ RV.4.7.1a; VS.3.15a; 15.26a; 33.6a; TS.1.5.5.1a; 7.2; MS.1.5.1a: 65.12; 1.15.5: 73.14; 1.15.6: 74.5; KS.6.9a; 7.4,5; AB.1.28.10; śB.2.3.4.14a; Aś.2.17.7; Mś.1.6.2.4. P: ayam iha MS.2.7.3: 77.19; 2.13.5: 154.3; śś.2.11.2; Kś.17.12.8.
ayam ihāgato arvā AVś.20.129.11.
ayam īyata ṛtayugbhir aśvaiḥ RV.6.39.4c.
ayam ugro vihavyo yathāsat VS.8.46d; 17.24d; TS.4.6.2.6d; MS.2.10.2d: 133.15; KS.18.2d; śB.4.6.4.6d. Cf. sa hi hantā.
ayam uta pra kṛṇute yudhā gāḥ RV.4.17.10b; MS.4.14.12b: 235.5; TB.2.8.3.3b.
ayam u te sam atasi RV.1.30.4a; AVś.20.45.1a; SV.1.183a; 2.949a; Vait.39.9; 41.13; N.1.10.
ayam u te sarasvati vasiṣṭhaḥ RV.7.95.6a; MS.4.14.7a: 226.7.
ayam uttarāt saṃyadvasuḥ VS.15.18; TS.4.4.3.2; MS.2.8.10: 115.2; KS.17.9; śB.8.6.1.19.
ayam u tvā vicarṣaṇe RV.8.17.7a; AVś.20.5.1a; GB.2.3.14; Vait.21.2.
ayam upary arvāgvasuḥ VS.15.19; TS.4.4.3.2; MS.2.8.10: 115.5; KS.17.9; śB.8.6.1.20.
ayam u vāṃ purutamo rayīyan RV.3.62.2a.
ayam uśānaḥ pary adrim usrāḥ RV.6.39.2a.
ayam u ṣya pra devayuḥ RV.10.176.3a; TS.3.5.11.1a; MS.4.10.4a: 151.14; KS.15.12a; AB.1.28.13. P: ayam u ṣya Mś.5.2.8.5.
ayam u ṣya sumahāṃ avedi RV.7.8.2a.
ayam ūrjāvato vṛkṣaḥ śG.1.22.10a; SMB.1.5.1a; GG.2.7.4; PG.1.15.6a; KhG.2.2.25.
ayam ūrjo 'yaṃ rasaḥ MG.2.11.11b.
ayam eka itthā puru RV.8.25.16a.
ayam emi vicākaśat RV.10.86.19a; AVś.20.126.19a.
ayam aukṣo atho bhagaḥ AVś.2.36.7b; AVP.2.21.6b.
ayam audumbaro maṇiḥ AVś.19.31.14a; AVP.10.5.14a. Cf. ayaṃ caudumbaro.
Vedabase Search
381 results
ayam a personSB 8.22.26
ayam all theseSB 1.17.32
ayam all these (common men)SB 1.11.37
ayam extraordinary it isSB 1.14.18
ayam heBG 15.9
BG 2.58
BG 6.20-23
ayam HeSB 10.46.42
SB 10.58.36
SB 10.59.35
SB 10.61.27-28
ayam heSB 10.63.47
SB 10.81.6-7
ayam HeSB 11.8.35
SB 4.1.57
ayam heSB 8.24.47
SB 8.24.60
ayam he (Śiva)SB 4.2.10
ayam HimSB 2.7.7
ayam HisSB 2.7.51
ayam I amCC Adi 13.1
ayam in thisBG 4.40
ayam KṛṣṇaSB 7.15.76
ayam Lord RāmacandraSB 9.11.4
ayam of thisSB 1.17.45
ayam oneBG 3.36
ayam people in generalSB 8.3.29
ayam Śrī KṛṣṇaSB 3.1.2
ayam such a poor manSB 8.22.21
ayam Śukadeva GosvāmīSB 3.1.5
ayam thatSB 4.2.18
SB 4.4.30
ayam that isSB 8.20.2
ayam the LordSB 3.9.22
ayam the Lord Śrī KṛṣṇaSB 1.13.49
ayam the sameSB 11.22.45
ayam the sameSB 11.22.45
SB 2.7.50
ayam the sannyāsīSB 11.18.14
ayam theseBG 7.25
SB 10.24.6
SB 11.23.42
SB 11.3.44
SB 3.21.16
SB 4.27.28
ayam thisBG 11.1
BG 13.32
BG 17.3
BG 2.19
BG 2.20
ayam thisBG 2.20
BG 3.9
BG 4.3
BG 4.31
BG 8.19
Bs 5.10
CC Adi 1.12
CC Adi 1.3
CC Adi 4.146
CC Adi 6.4
CC Adi 8.1
CC Antya 1.108
CC Antya 1.114
CC Antya 1.136
CC Antya 1.138
CC Antya 1.145
CC Antya 1.154
CC Antya 1.165
CC Antya 1.167
CC Antya 1.190
CC Antya 1.79
CC Antya 14.86
CC Antya 16.140
CC Antya 19.105
CC Antya 20.154
CC Antya 3.85
CC Antya 5.123
CC Antya 6.264
CC Antya 6.285
CC Antya 7.29
CC Madhya 1.76
CC Madhya 15.110
CC Madhya 17.210
CC Madhya 18.34
CC Madhya 19.140
CC Madhya 2.18
CC Madhya 2.74
CC Madhya 20.182
CC Madhya 23.100
CC Madhya 23.14-15
CC Madhya 23.40
CC Madhya 25.143-144
CC Madhya 8.149
CC Madhya 8.232
CC Madhya 8.6
CC Madhya 8.80
CC Madhya 9.121
MM 2
SB 1.10.21
SB 1.10.23
SB 1.10.24
SB 1.13.20
SB 1.13.25
SB 1.13.46
SB 1.14.12
SB 1.14.14
SB 1.14.8
SB 1.17.25
SB 1.18.43
SB 1.19.21
SB 1.3.14
SB 1.7.25
SB 10.1.60
SB 10.13.2
SB 10.16.34
SB 10.21.18
SB 10.21.9
SB 10.24.25
SB 10.24.3
SB 10.24.30
SB 10.26.22
SB 10.27.4
SB 10.27.9
SB 10.3.26
SB 10.34.6
SB 10.35.4-5
SB 10.37.14
SB 10.40.12
SB 10.40.23
SB 10.43.29
SB 10.43.30
SB 10.44.13
SB 10.44.7
SB 10.46.47
SB 10.47.1-2
SB 10.47.60
SB 10.48.23
SB 10.50.32-33
SB 10.50.46
SB 10.50.9
SB 10.51.1-6
SB 10.51.41
SB 10.51.45
SB 10.54.40
SB 10.55.31
SB 10.56.40-42
SB 10.59.30
SB 10.59.31
SB 10.60.31
SB 10.63.37
SB 10.63.45
SB 10.68.2
SB 10.72.32
SB 10.72.8
SB 10.77.10
SB 10.8.12
SB 10.8.19
SB 10.8.34
SB 10.80.12-13
SB 10.81.20
SB 10.84.36
SB 10.84.37
SB 10.87.10
SB 10.88.29
SB 10.9.21
SB 11.10.10
SB 11.12.20
SB 11.17.21
SB 11.17.34-35
SB 11.17.42
SB 11.21.4
SB 11.22.46
SB 11.23.26
SB 11.23.54
SB 11.25.7
SB 11.26.18
SB 11.28.37
SB 11.28.38
SB 11.28.6-7
SB 11.29.19
SB 11.6.30
SB 11.7.15
SB 11.7.4
ayam thisSB 11.7.4
SB 11.8.37
SB 12.10.36
SB 12.10.7
SB 12.11.29
SB 12.11.9
SB 12.13.19
SB 12.7.12
SB 12.8.6
SB 2.1.24
SB 2.10.8
SB 2.7.18
SB 2.8.8
SB 2.9.22
SB 3.11.37
SB 3.11.39
SB 3.11.40
SB 3.14.7
SB 3.19.30
SB 3.2.8
SB 3.21.55
SB 3.23.6
SB 3.25.42
SB 3.26.52
SB 3.27.19
SB 3.29.40
SB 3.3.14
SB 3.3.5
SB 3.30.1
SB 3.9.17
SB 4.10.14
SB 4.11.10
SB 4.15.4
SB 4.17.30
SB 4.25.27
SB 4.25.35
SB 4.27.30
SB 4.28.60
SB 4.29.70
SB 4.31.29
SB 4.6.51
SB 4.7.30
SB 4.7.33
SB 4.7.35
SB 4.8.26
SB 4.8.35
SB 5.1.2
SB 5.1.4
SB 5.11.7
SB 5.12.5-6
SB 5.14.1
SB 5.14.4
SB 5.16.5
SB 5.17.24
SB 5.18.3
SB 5.20.2
SB 5.20.38
SB 5.24.24
SB 5.3.10
SB 5.3.13
SB 5.5.1
SB 5.5.4
SB 5.5.8
SB 5.8.9
SB 6.1.17
SB 6.12.17
SB 6.15.2
SB 6.15.25
SB 6.15.8
ayam thisSB 6.15.8
SB 6.17.11
SB 6.17.34-35
SB 6.3.25
SB 6.7.22
SB 6.9.34
SB 6.9.39
SB 6.9.40
SB 7.1.25
SB 7.10.49
SB 7.10.61
SB 7.10.62
SB 7.11.8-12
SB 7.13.16-17
SB 7.13.18
SB 7.14.17
SB 7.2.44
SB 7.2.45
SB 7.2.48
SB 7.3.8
SB 7.5.17
SB 7.5.34
SB 7.5.35
ayam thisSB 7.5.35
SB 7.5.46
SB 7.5.47
SB 7.7.29
SB 7.8.18
SB 7.8.23
SB 7.8.41
SB 7.8.53
SB 7.8.56
SB 7.9.11
SB 8.1.1
SB 8.11.37
SB 8.16.60
SB 8.18.30
SB 8.19.25
SB 8.21.10
SB 8.21.19
SB 8.24.21
SB 8.3.22-24
SB 8.4.10
SB 9.14.35
SB 9.20.39
SB 9.22.11
SB 9.6.31
SB 9.6.44
SB 9.8.28
SB 9.9.28
SB 9.9.30
ayam this (as measured by Brahmā's duration of life)SB 3.11.38
ayam this (Caitanya-caritāmṛta)CC Antya 20.157
ayam this (child within the womb)SB 7.7.10
ayam this (child)SB 9.14.11
ayam this (fish)SB 10.83.19
ayam this (gross body)SB 11.10.10
ayam this (Kṛṣṇa)CC Madhya 23.70
ayam this (Lord Śiva)SB 6.17.8
ayam this (rascal)SB 10.3.22
ayam this (what has been described)SB 9.12.16
ayam this (world)SB 10.70.26
ayam this action taken by youSB 9.4.69
ayam this animalSB 10.12.24
ayam this Bali MahārājaSB 8.22.29-30
SB 8.22.31
ayam this brāhmaṇaSB 9.9.32
ayam this childSB 10.26.17
SB 10.8.14
SB 9.20.38
ayam this demonSB 3.18.28
ayam this formSB 10.3.31
ayam this group of relativesSB 11.16.7
ayam this incarnation of KapilaSB 3.33.5
ayam this isSB 10.4.42
SB 11.13.28
SB 11.23.49
ayam this KingSB 4.16.15
SB 4.16.18
SB 4.16.19
SB 4.16.20
SB 4.16.22
SB 4.17.31
ayam this King PṛthuSB 4.16.6
ayam this KṛṣṇaSB 10.12.14
ayam this living entitySB 3.31.15
SB 3.31.19
SB 8.1.9
SB 8.22.25
ayam this Lord Śrī KṛṣṇaCC Antya 7.27
CC Madhya 24.86
CC Madhya 8.227
CC Madhya 9.132
ayam this manSB 4.14.32
SB 4.28.52
SB 5.10.4
ayam this oneCC Adi 2.5
CC Madhya 22.141
SB 11.5.41
ayam this one (the Supreme Lord)SB 7.15.57
ayam this otherSB 10.72.29
ayam this periodSB 8.5.23
ayam this personCC Antya 6.285
ayam this personCC Antya 6.285
ayam this personCC Antya 6.285
SB 10.28.7
SB 10.88.38-39
SB 11.17.58
SB 11.23.36
SB 3.25.27
SB 6.17.13
SB 6.17.14
ayam this person (Ajāmila)SB 6.1.66
SB 6.2.7
ayam this person (known as Ajāmila)SB 6.1.56-57
ayam this Personality of GodheadSB 3.24.19
ayam this process of creation and annihilationSB 2.10.46
ayam this soulBG 2.24
ayam this soulBG 2.24
ayam this soulBG 2.24
BG 2.25
ayam this soulBG 2.25
ayam this soulBG 2.25
BG 2.30
ayam this Vedic knowledgeSB 2.4.24
ayam this worldSB 10.54.12
SB 10.74.22
ayam VasudevaSB 10.3.32
ayam wentSB 10.62.7
Parse Time: 1.618s Search Word: ayam" Input Encoding: IAST IAST: ayam