Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
tvad equals tvat-. View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
tvad त्वद् A form of the second personal pronoun occurring as the first member of some compounds; e. g. त्वदधीन, त्वत्सादृश्यम् &c.
     Macdonell Vedic Search  
1 result
     
tvad tvád, ab. (of tvám) than thee, ii. 33, 10.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
18 results
     
tvad agne kāvyā tvan manīṣāḥ RV.4.11.3a; KS.21.14a; Aś.2.19.24.
tvad agne vāryaṃ vasu RV.8.43.33c.
tvad ayaṃ jāyatāṃ punaḥ VS.35.22b; śB.12.5.2.15b; TA.6.2.1b; Kś.25.7.38b; Karmap.3.2.13b. See ayaṃ tvad.
tvad āśur jūjuvāṃ agne arvā RV.4.11.4d.
tvad ukthā jāyante rādhyāni RV.4.11.3b; KS.21.14b.
tvad eti draviṇaṃ vīrapeśāḥ RV.4.11.3c; KS.21.14c.
tvad devāpe abhi mām agachat RV.10.98.2b.
tvad dhi putro sahaso vi pūrvīḥ RV.3.14.6a; KS.6.10a.
tvad bhiyā viśa āyann asiknīḥ RV.7.5.3a.
tvad bhiyendra pārthivāni viśvā RV.6.31.2a.
tvad rayir devajūto mayobhuḥ RV.4.11.4c.
tvad vājā ud īrate RV.5.25.7d; SV.1.86d; VS.26.12d; TS.1.1.14.4d; KS.39.14d; JB.3.269d.
tvad vājī vājaṃbharo vihāyāḥ RV.4.11.4a.
tvad vāvakre rathyo na dhenāḥ RV.7.21.3c.
tvad vipro jāyate vājy agne RV.6.7.3a; KS.4.16a.
tvad viśvāni bhuvanāni vajrin RV.8.97.14c.
tvad viśvā subhaga saubhagāni RV.6.13.1a; Apś.5.23.9a.
tvad vīrāso abhimātiṣāhaḥ RV.6.7.3b; KS.4.16b.
     DCS with thanks   
1 result
     
tvad pronoun you
Frequency rank 14/72933
Parse Time: 1.212s Search Word: tvad" Input Encoding: IAST IAST: tvad