Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "pārvatī" has 1 results.
     
pārvatī: feminine nominative singular stem: pārvata
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
12 results for pārvatī"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
pārvatīf. See below. View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. (of ta-) a mountain stream View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. Boswellia Thurifera View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. Grislea Tomentosa View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. a kind of pepper View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. equals kṣudra-pāṣāṇa-bhedā- or jīvanī- View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. a kind of fragrant earth View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. a female cowherd or gopī- View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. Name of the god śiva-'s wife (as daughter of hima-vat-, king of the snowy mountains) etc. () View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. of draupadī- (wrong reading for pārṣatī-) View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. of several other women ; of a river View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. of a cave in mount meru- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
pārvatī पार्वती [पर्वतस्यापत्यं स्त्री अण्] 1 N. of Durgā, born as the daughter of the Himālaya mountain (she was Satī in her former birth; cf Ku.1.21); तां पार्वतीत्याभि- जनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव Ku.1.26. -2 A female cowherd. -3 An epithet of Draupadī. -4 A mountain stream. -5 A kind of fragrant earth. -Comp. -नन्दनः 1 an epithet of Kārtikeya. -2 of Gaṇeśa. -नेत्रः (In music) a kind of measure.
     Vedabase Search  
2 results
     
pārvatī the daughter of the Himalayan kingSB 9.22.29
pārvatī the wife of Lord ŚivaCC Madhya 8.183-184
     DCS with thanks   
1 result
     
pārvatī noun (feminine) a female cowherd or Gopī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of fragrant earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of pepper (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a mountain stream (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Boswellia Thurifera (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Grislea Tomentosa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
jīvanī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a cave in mount Meru (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Draupadī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of several other women (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the god Śiva's wife (as daughter of Himavat) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 1944/72933
     Wordnet Search "pārvatī"" has 3 results.
     

pārvatī

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

pārvatī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

pārvatī

dhātupuṣpikā, subhikṣā, agnijvālā, vahnipuṣpī, tāmrapuṣpī, dhāvanī, pārvatī, dhātakī, bahupuṣpikā, kusudā, sīdhupuṣpī, kuñjarā, madyavāsinī, gucchapuṣpī, sandhapuṣpī, rodhrapuṣpiṇī, tīvrajvālā, vahniśikhā, madyapuṣpā, dhātṛpuṣpī, dhātupuṣpī, dhātṛpuṣpikā, dhātrī, dhātupuṣpikā   

auṣadhopayogī vṛkṣaviśeṣaḥ।

dhātupuṣpikā unnatā sundarā ca bhavati।

Parse Time: 0.267s Search Word: pārvatī" Input Encoding: IAST IAST: pārvatī