Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"marīcī" has 6 results
marīcī: feminine nominative dual stem: marīci
marīcī: masculine nominative dual stem: marīci
marīcī: feminine accusative dual stem: marīci
marīcī: masculine accusative dual stem: marīci
marīcī: feminine vocative dual stem: marīci
marīcī: masculine vocative dual stem: marīci
Monier-Williams Search
2 results for marīcī
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
marīcīf. a ray, View this entry on the original dictionary page scan.
marīcīf. marīci
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results7 results
marīcīnāṃ padam ichanti vedhasaḥ RV.10.177.1d; TA.3.11.11d; 13.2d; JUB.3.35.1d.
marīcīnāṃ padaṃ bhava AVP.5.34.6b.
marīcīr āsan parṇāni AVP.9.11.7c.
marīcīr upa saṃnuda TA.4.39.1d.
marīcīr dhūmān pra viśānu pāpman AVś.6.113.2a.
marīcīr vā yā anusaṃcaranti AVś.4.38.5b.
marīcīr vipruḍbhiḥ (MS. -pruṣā) VS.25.9; MS.3.15.8: 180.1.
Parse Time: 1.813s Search Word: marīcī Input Encoding: IAST: marīcī