Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"mahe" has 1 results
mahe: masculine locative singular stem: maha
Amarakosha Search
Macdonell Search
1 result
mahe d. inf. to rejoice (RV.).
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results45 results
mahe kṣatrāya jinvathaḥ RV.8.22.7d.
mahe kṣatrāya dhattana AVś.19.24.2b; AVP.15.5.9b. See mahe rāṣṭrāya.
mahe kṣatrāya śavase hi jajñe RV.7.28.3c.
mahe cana tvām adrivaḥ (SV. tvādri-) RV.8.1.5a; SV.1.291a; śś.18.9.2; 10.2.
mahe citrāya rādhase RV.1.139.6e.
mahe tane nāsatyā RV.8.26.2b.
mahe nṛtama rādhase RV.8.24.10b.
mahe nṛmṇāya nṛpate suvajra RV.7.30.1c.
mahe no adya bodhaya RV.5.79.1a; SV.1.421a; 2.1090a; Svidh.3.7.1. Ps: mahe no adya Aś.4.14.2; mahe naḥ śś.6.5.14. Cf. BṛhD.5.88.
mahe no adya suvitāya bodhi RV.7.75.2a.
mahe pitre dadātha svaṃ napātam RV.6.20.11d.
mahe poṣāya dadhmasi HG.1.4.8b; JG.1.12b.
mahe bharāya kāriṇaḥ RV.9.16.5c.
mahe bharāya puruhūta viśve RV.3.51.8d.
mahe mandantu rādhase RV.8.45.24b; AVś.20.22.3b; SV.2.83b.
mahe mitraṃ nāvase RV.1.129.10c.
mahe yat tvā purūravo raṇāya RV.10.95.7c; N.10.47c.
mahe yat pitra īṃ rasaṃ dive kaḥ RV.1.71.5a.
mahe yāman purubhujā puraṃdhiḥ RV.1.116.13b.
mahe yuvānam ā dadhuḥ RV.9.9.5b.
mahe raṇāya AVP.2.7.5e.
mahe raṇāya cakṣase RV.10.9.1c; AVś.1.5.1c; SV.2.1187c; VS.11.50c; 36.14c; TS.4.1.5.1c; 5.6.1.4c; 7.4.19.4c; MS.2.7.5c: 79.17; 4.9.27c: 139.4; KS.16.4c; 35.3c; TA.4.42.4c; 10.1.12c; KA.1.219c; ApMB.2.7.13c; N.9.27c.
mahe rājñe yūne arandhanāyaḥ RV.1.53.10d; AVś.20.21.10d.
mahe rādhase nṛmṇāya RV.8.2.29b.
mahe rāṣṭrāya dadhmasi HG.1.4.8b; JG.1.12b. See mahe kṣatrāya dhattana.
mahe vavṛtyām avase suvṛktibhiḥ RV.1.168.1d.
mahe vājāya draviṇāya darśataḥ RV.3.10.6c.
mahe vājāya dhanyāya dhanvasi RV.9.86.34d.
mahe vājāya dhanvantu gomate RV.9.77.3b.
mahe vājāya śravase dhiyaṃ dadhuḥ RV.9.110.7b; SV.2.856b.
mahe vājāyāmṛtāya śravāṃsi RV.9.87.5b.
mahe vīrāya tavase turāya RV.6.32.1b; SV.1.322b; AB.5.19.1; KB.26.12.
mahe vṛṇaktu nas pari RV.8.67.8b.
mahe vṛtrāya hantave RV.8.93.7b; AVś.20.47.1b; 137.12b; SV.1.119b; 2.572b; MS.2.13.6b: 155.7; KS.39.12b; JB.3.208; TB.1.5.8.3b; 2.4.1.3b.
mahe śulkāya varuṇasya nu tviṣe RV.7.82.6a.
mahe śuṣmāya yemire RV.8.7.5c.
mahe śūrāya viṣṇave cārcata RV.1.155.1b.
mahe śrotrāya cakṣase AVś.10.6.8e. Cf. matyai śrutāya.
mahe śrotrāya dhattana (HG.JG. dadhmasi) AVś.19.24.3b; AVP.15.5.10b; HG.1.4.8b; JG.1.12b.
mahe ṣu naḥ suvitāya pra bhūtam RV.3.54.3b.
mahe samaryarājye RV.9.110.2b; SV.1.432b; AB.8.11.2b.
mahe sahasracakṣase RV.9.65.7c.
mahe sumnāya maha āvavartat RV.6.68.1d.
mahe soma nṛcakṣase RV.9.66.15b.
mahe soma psarasa indrapānaḥ (RV.9.97.27b, psarase devapānaḥ) RV.9.96.3b; 97.27b.
Parse Time: 1.233s Search Word: mahe" Input Encoding: IAST IAST: mahe