Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Amarakosha Search
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results18 results
ahir dadarśa kaṃ cana PG.2.14.5b. See prec. but one.
ahir dhunir vāta iva dhrajīmān RV.1.79.1b; TS.3.1.11.4b.
ahir na jūrṇām (TB. ahir ha jīrṇām) ati sarpati tvacam RV.9.86.44c; SV.2.965c; TB.3.10.8.1c.
ahir budhniyaḥ prathamāna eti TB.3.1.2.9a.
ahir budhniyo devatā see ahir budhnyo etc.
ahir budhniyo niyachatu TB.3.7.4.6d; Apś.4.2.1d.
ahir budhneṣu budhnyaḥ RV.10.93.5d.
ahir budhnya uta naḥ śṛṇotu RV.7.38.5c.
ahir budhnyaḥ śṛṇavad vacāṃsi me RV.10.66.11c.
ahir budhnyo 'ja ekapād uta RV.2.31.6b.
ahir budhnyo (TS. budhniyo) devatā TS.4.4.10.3; MS.2.13.20: 166.7; KS.39.13.
ahir ha see ahir na.
ahir amṛta AVś.10.4.26f. Prose in cadence.
ahir asi budhnyaḥ (TS.Apś. budhniyaḥ) VS.5.33; TS.1.3.3.1; MS.1.2.12: 21.16; KS.2.13; PB.1.4.11; śś.6.12.26; Apś.1.22.2; 11.15.1. P: ahiḥ Lś.2.2.22.
ahir iva bhogaiḥ pary eti bāhum RV.6.75.14a; AVP.15.11.4a; VS.29.51a; TS.4.6.6.5a; MS.3.16.3a: 187.4; KSA.6.1a; AG.3.12.11; N.9.15a. P: ahir iva bhogaiḥ Apś.20.16.12; Mś.9.2.3.19.
ahir ivainān pra ropaya AVP.5.10.10d.
ahir jaghāna kiṃ (HG.ApMB. kaṃ) cana AG.2.3.3b; HG.2.16.8b; MG.2.7.1b; ApMB.2.17.27b. See next but one.
ahir jīrṇām iva tvacam AVP.6.23.11d.
Parse Time: 1.403s Search Word: ahir" Input Encoding: IAST IAST: ahir