Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"aganma" has 1 results
aganma: first person plural tense paradigm aorist class parasmaipadagam
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results15 results
aganma jyotir amṛtā abhūma VS.8.52b; śB.4.6.9.12. Cf. next; also amṛtā abhūma; and in general RV.8.48.3; TS.3.2.5.4.
aganma jyotir avidāma devān RV.8.48.3b; Kś.10.9.7b; Mś.2.5.4.40b; śirasU.3b. See adarśma jyotir; cf. prec., and avidāma etc.
aganma jyotir uttamam (TB.2.4.4.9d in text, and once in commentary, uttaram; JG. adds svāhā) RV.1.50.10d; AVś.7.53.7d; 18.3.64e; AVP.5.6.9d; VS.20.21d; 27.10d; 35.14d; 38.24d; TS.4.1.7.4d; 5.1.8.6; MS.2.12.5d: 149.13; 4.9.27d: 140.6; KS.18.16d; 38.5d; TB.2.4.4.9d; 6.6.4d; śB.12.9.2.8; 14.3.1.28; JB.2.68d; TA.6.3.2d; KA.1.198.20d; Lś.2.12.10e; ChU.3.17.7e; JG.1.4d.
aganma jyotir jyotir aganma AVP.10.10.1. Cf. saṃ sūryasya jyotiṣāganma.
aganma tamasas pāram asya (KS. omits asya) VS.12.73b; KS.16.12b; śB.7.2.2.21. See atāriṣma.
aganma devāḥ svaḥ svar aganma AVP.10.10.1. See aganma svaḥ svar.
aganma bibhrato namaḥ RV.9.67.29c; 10.60.1c; AVś.7.32.1c.
aganma mahā (KS. maho) namasā yaviṣṭham RV.7.12.1a; SV.2.654a; MS.2.13.5a: 154.1; KS.39.13a; AB.5.20.6; JB.3.243; KB.26.14; TB.3.11.6.2a; PB.15.2.1; Apś.16.35.5a. P: aganma mahā Aś.4.15.7; 8.11.1; śś.6.4.5; 10.11.2; 14.56.1.
aganma yatra pratiranta āyuḥ (MG. prataraṃ na āyuḥ) RV.1.113.16d; 8.48.11d; AVś.14.2.36d; MG.2.7.5d.
aganma vajrinn āśasaḥ RV.8.92.13c.
aganma viśvavedasam Aś.2.5.12a. See āganma etc.
aganma vṛtrahantamam SV.1.89a. See āganma etc.
aganma śarma te vayam RV.6.16.38b; SV.2.1056b; MS.4.11.2b: 163.8; KS.40.14b; TB.2.4.4.6b.
aganma svaḥ VS.2.25; MS.1.4.2: 48.17; 1.4.7: 55.2; KS.5.5; 32.5; śB.1.9.3.14; śś.4.12.7; Vait.24.5; Kś.3.8.15. Cf. next.
aganma svaḥ svar (TS.Apś. suvaḥ suvar) aganma AVś.16.9.3; TS.1.6.6.1; 7.6.1; Apś.4.14.11. P: aganma svaḥ Kauś.6.16. See aganma devāḥ, and cf. prec.
Parse Time: 1.166s Search Word: aganma" Input Encoding: IAST IAST: aganma