ānobhadrasūkta आनोभद्रसूक्त

Definition: n. Name (also title or epithet) of