udvah उद्वह्

Definition: उद्वह् 1 P. 1 To marry, lead home (as a bride); पार्थिवीमुदवहद्रघूद्वहः R.11.54; नोद्वहेत्कपिलां कन्याम् Ms.3.8, 1,15; अविप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत् Y.1.52; Bk. 2.48; Bhāg.1.52.41. -2 To bear up, raise up, elevate. -3 To hold up, sustain, support; पदमुद्वहन्ती Ku.5.85; उद्वह धुरम् K.19; Ku.6.3; आत्मानमुद्वोढुम- शक्नुवत्यः R.16.6,11.66; Śi.9.73; Bk.9.7; भारम् &c. -4 To suffer, experience, feel; वात्सल्यमोहपरिदेवितमुद्वहामि Māl.6.9; स्वाम्यर्थमुद्वहन् Mu.2.21. Adhering to his master's cause. -5 To possess, have, assume, be endowed with; पुरुषाभिमानमुद्वहद्भिः Mu.4; यौवनमुद्वहन्त्या Ku.1.19; श्रियमुद्वहति मुखं ते बालातपरक्तकमलस्य V.4.73; M.5.14; so शब्दम्, अङ्गुलिम्, पाणिम्, ज्ञानम्, गर्वम्, प्रमोदम् &c. -6 To carry off or away, take or lead away; तमुद्वहन्तं पथि भोजकन्याम् R.7.35,7. -7 To lead to termination, finish; प्रारब्धमुत्तमजनास्त्वमिवोद्वहन्ति Mu.2.17 v. l. -8 To respect, honour, uphold; स्वयंभुवो वाक्यमथोद्वहन्तौ Rām.6.74.3. -Caus. 1 To cause to marry. -2 To spread above; उत्कर्णमुद्वाहितधीरकन्धरैः Śi.12.73.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.061s Search Word: udvah Input Encoding: IAST: udvah


Donate