puṣ पुष्

Definition: पुष् 1, 4, 9 P. (पोषति, पुष्यति, पुष्णाति, पुष्ट or पुषित) 1 To nourish, foster, rear, bring up, nurture; तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण Bh.2.46; पुष्णामि चौषधीः सर्वाः Bg.15. 13; Bk.3.13;17.32. -2 To support, maintain, bear, -3 To cause to thrive or grow, unfold, develop, bring into relief; पुपोष लावण्यमयान् विशेषान् Ku.1.25; R.3.32; न तिरोधीयते स्थायी तैरसौ पुष्यते परम् S. D.3. -4 To increase, augment further, promote, enhance; पञ्चानामपि भूताना- मुत्कर्षं पुपुषुर्गुणाः R.4.11;9.5. -5 To get, possess, have, enjoy; विमुक्तः संकल्पः किमभिलषितं पुष्यति न ते Bh.3.34. -6 To show, exhibit, bear, display; वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां न शोभाम् Ś.1.19; Ku.7.18,78; R.16.58; 18.32; न हीश्वरव्याहृतयः कदाचित् पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम् Ku.3.63; सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम् Me.82. -7 To be increased or nourished, thrive, prosper. -8 To magnify, extol. -9 To bud, bloom, blossom; पुष्यत्- पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूषसंक्रान्तयः U.3.16. Māl.9.34. -1 To share, divide. -11. To shine, beam, gleam; साधु साध्विति संहृष्टाः पुष्यमाणैरिवाननैः Mb.12.58.26. -Caus. or 1 U. (पोषयति-ते) 1 To nourish, bring up, maintain &c. -2 To increase, promote. -3 To take care of, provide for. -4 To put on, wear.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.060s Search Word: puṣ Input Encoding: IAST: puṣ


Donate