Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "yajūṃṣi" has 3 results.
     
yajūṃṣi: neuter nominative plural stem: yajus
yajūṃṣi: neuter accusative plural stem: yajus
yajūṃṣi: neuter vocative plural stem: yajus
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
12 results
     
yajūṃṣi te mahimā (BDh. adds dattasyāpramādāya) ApMB.2.19.16; HG.2.13.1; BDh.2.8.14.12.
yajūṃṣi traiṣṭubhena saha jajñire GB.1.5.25b.
yajūṃṣi tvā dīkṣamāṇam anudīkṣantām TB.3.7.7.8; Apś.10.11.1.
yajūṃṣi tvā sāmabhiḥ MS.3.11.8: 151.10. See yajūṃṣi sā-.
yajūṃṣi nāma VS.12.4; TS.4.1.10.5; MS.2.7.8: 85.1; KS.16.8; śB.6.7.2.6; śG.1.22.15.
yajūṃṣi pañcadaśena saha jajñire GB.1.5.25b.
yajūṃṣi bhāgāṃś caturo vahanti GB.1.5.24d.
yajūṃṣi yajñe samidhaḥ svāhā AVś.5.26.1a; AVP.9.2.1a; GB.2.2.11. P: yajūṃṣi yajñe Vait.16.6; Kauś.23.1.
yajūṃṣi vidvān bṛhad antarikṣam GB.1.5.25b.
yajūṃṣi vivayanam JB.2.406.
yajūṃṣi sāmabhiḥ VS.20.12; KS.38.4; śB.12.8.3.30; TB.2.6.5.8. See yajūṃṣi tvā sā-.
yajūṃṣi hotrā (AVP. hotrān) brūmaḥ AVś.11.6.14c; AVP.15.14.1c.
     Vedabase Search  
3 results
     
yajūṃṣi the Yajur VedaSB 2.6.25
yajūṃṣi those of the Yajur VedaSB 12.12.63
yajūṃṣi yayur-mantrasSB 12.6.73
Parse Time: 1.680s Search Word: yajūṃṣi Input Encoding: IAST: yajūṃṣi