Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
5 results for yūya
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
yūyamSee under yuṣma-, p.855. column 3. View this entry on the original dictionary page scan.
apratimanyūyamānamfn. being unable to show resentment or to retaliate anger for anger
atiyūyam(Nominal verb plural of ati-tvam- q.v), surpassing thee. View this entry on the original dictionary page scan.
manyūyaNom. A1. yate-. See /a-pratimanyūyamāna-. View this entry on the original dictionary page scan.
pratimanyūyaNom. A1. yate- See /a-pratimanyūyamāna-. View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Vedic Search  
1 result
     
yūyam yūy-ám, prs. prn. pl. N. you, iv. 51, 5; vii. 61, 7; 63, 6; 71, 6; 86, 8 [for yūṣ-ám, Av. yūš, yūšem, Go.yūs].
     Macdonell Search  
1 result
     
yūyam nm. pl. of 2nd prs. prn. you; cp.  yu.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
52 results
     
yūya rayiṃ maruta spārhavīram RV.5.54.14a.
yūya rājānaḥ kaṃ cic carṣaṇīsahaḥ RV.8.19.35a.
yūya rājānam īryaṃ janāya RV.5.58.4a.
yūya vayaṃ ca sūrayaḥ RV.9.98.12b. See vayaṃ yūyaṃ.
yūya viśvaṃ pari pātha RV.10.126.4a; AVP.5.39.7a.
yūya vṛṣṭiṃ varṣayathā purīṣiṇaḥ RV.5.55.5b; TS.2.4.8.2b; KS.11.9b; 30.4b. See divo vṛṣṭiṃ etc.
yūya sakhāyaḥ saptayaḥ RV.8.20.23c.
yūya saptaṛṣibhiḥ saha SMB.2.1.7b.
yūya sūdayathā śucīn AVP.6.3.7b.
yūya somasya dhenavo madhuṣṭha AVP.6.3.8b.
yūya ha bhūmiṃ kiraṇaṃ na rejatha RV.5.59.4c.
yūya ha ratnaṃ maghavatsu dhatta RV.7.37.2a.
yūya hi devīr ṛtayugbhir aśvaiḥ RV.4.51.5a.
yūya hi ṣṭhā namasa id vṛdhāsaḥ RV.1.171.2d.
yūya hi ṣṭhā bhiṣajo mātṛtamāḥ RV.6.50.7c.
yūya hi ṣṭhā rathyo nas tanūnām RV.6.51.6c.
yūya hi ṣṭhā sudānavaḥ RV.1.15.2c; 6.51.15a; 8.7.12a; 83.9a. P: yūyaṃ hi ṣṭha śś.10.5.4 (RV.6.51.15).
yūya hi soma pitaro mama sthana RV.9.69.8c.
yūya gāvo medayathā kṛśaṃ cit RV.6.28.6a; AVś.4.21.6a; TB.2.8.8.12a. P: yūyaṃ gāvaḥ śś.9.28.8.
yūya jinvata brahmakṣatram āpaḥ AVP.6.3.8d.
yūya tat satyaśavasaḥ RV.1.86.9a.
yūya tasya pracetasaḥ RV.5.87.9d.
yūya dakṣasya vacaso babhūva RV.6.51.6d.
yūya devāḥ pramatir yūyam ojaḥ RV.2.29.2a.
yūya dveṣāṃsi sanutar yuyota RV.2.29.2b.
yūya dhattha rājānaṃ śruṣṭimantam RV.5.54.14d.
yūya dhūrṣu prayujo na raśmibhiḥ RV.10.77.5a.
yūya na ugrā marutaḥ sucetunā RV.1.166.6a.
yūya naḥ putrā aditer adabdhāḥ RV.2.28.3c.
yūya naḥ pravato napāt AVś.1.26.3a.
yūya nas tasmān muñcata AVś.6.115.1c.
yūya no mitrāvaruṇādite ca RV.2.29.3c.
yūyam agne śaṃtamābhis tanūbhiḥ AVś.18.4.10a.
yūyam arbhād uruṣyata RV.8.47.8d.
yūyam arvantaṃ bharatāya vājam RV.5.54.14c.
yūyam asmabhyaṃ dhiṣaṇābhyas pari RV.4.36.8a.
yūyam asmabhyaṃ mṛḍata RV.8.67.19c.
yūyam asmān indraṃ vaḥ KS.9.19b.
yūyam asmān nayata vasyo acha RV.5.55.10a; KS.8.17a. P: yūyam asmān śś.3.14.6; 6.10.8.
yūyam āpo vīraśriyaḥ AVP.6.3.7a.
yūyam indram avṛṇīdhvaṃ vṛtratūrye VS.1.13; TS.1.1.5.1; MS.1.1.4: 2.14; KS.1.11; śB.1.1.3.9; TB.3.2.5.4; 3.6.1.
yūyam indraś ca martyam RV.4.37.6b.
yūyam īśidhve vasavas tasya niṣkṛteḥ AVś.4.27.6c; AVP.4.35.6c.
yūyam ugrā maruta īdṛśe stha AVś.3.1.2a; AVP.3.6.2a.
yūyam ugrā marutaḥ pṛśnimātaraḥ AVś.5.21.11a; 13.2.3a; TB.2.5.2.3a.
yūyam ṛtasya rathyaḥ RV.7.66.12d; 8.83.3c.
yūyam ṛṣim avatha sāmavipram RV.5.54.14b.
yūya pāta svastibhiḥ sadā naḥ RV.7.1.20d,25d; 3.10d; 7.7d,8d; 9.6d; 11.5d; 12.3d; 13.3d; 14.3d; 19.11d; 20.10d; 21.10d; 22.9d; 23.6d; 24.6d; 25.6d; 26.5d; 27.5d; 28.5d; 29.5d; 30.5d; 34.25d; 35.15d; 36.9d; 37.8d; 39.7d; 40.6d; 41.7d; 42.6d; 43.5d; 45.4d; 46.4d; 47.4d; 48.4d; 51.3d; 53.3d; 54.3d; 56.25d; 57.7d; 58.6d; 60.12d; 61.7d; 62.6d; 63.6d; 64.5d; 65.5d; 67.10d; 68.9d; 69.8d; 70.7d; 71.6d; 72.5d; 73.5d; 75.8d; 76.7d; 77.6d; 78.5d; 79.5d; 80.3d; 84.5d; 85.5d; 86.8d; 87.7d; 88.7d; 90.7d; 91.7d; 92.5d; 93.8d; 95.6d; 97.10d; 98.7d; 99.7d; 100.7d; 101.6d; 9.90.6d; 97.3d,6d; 10.65.15d; 66.15d; 122.8d; AVś.3.16.7d; 19.11.5d; 20.12.6d; 17.12d; 37.11d; 87.7d; AVP.4.31.7d; 12.17.5d; SV.2.656d,751d,977d; VS.20.54d; 27.28d; 34.40d; TS.1.5.11.2d; 2.2.12.5d; 3.4.10.1d; MS.4.14.2d: 217.6; 4.14.7d: 226.8; 4.14.12d: 235.12; KS.6.10d; 8.16d; GB.2.4.2; JB.3.243; TB.2.5.6.4d; 8.5d; 8.1.2d; 4.1d; 9.9d; 3.5.2.3d; 6.1.3d; Apś.13.18.1d; 22.7.11d; Mś.2.5.4.12d; PG.3.4.7d; ApMB.1.14.7d; 2.15.19d; MG.2.11.19d; JG.1.11d.
yūya martaṃ vipanyavaḥ RV.5.61.15a.
yūya mahaḥ saṃvaraṇasya vasvaḥ RV.10.77.6b.
yūya maho na enasaḥ RV.8.47.8c.
yūya mitrasya varuṇasya yoniḥ AVP.6.3.8a.
     Vedabase Search  
61 results
     
     DCS with thanks   
1 result
     
yūya noun (masculine) [gramm.] substitute for yuṣm
Frequency rank 63159/72933
Parse Time: 1.474s Search Word: yūya Input Encoding: IAST IAST: yūya