Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "savas" has 1 results.
     
savas: masculine nominative singular stem: sava
     Monier-Williams
          Search  
13 results for savaḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
savasn. idem or 'n. (for 1.See column 1;forSee;for sa-vana-See column 3) instigation, order, command (see saty/a-s-) ' See saty/a-s-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhvajinyutsavasaṃketam. Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
parihāsavastun. an object of jest ( parihāsavastutā stu-- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
parihāsavastutāf. parihāsavastu
prasavasamayam. equals -kāla- View this entry on the original dictionary page scan.
prasavasthalīf. "birthplace", a mother View this entry on the original dictionary page scan.
prasavasthānan. a receptacle for young. a nest View this entry on the original dictionary page scan.
sasavasSee 1. san-, p. 1140. View this entry on the original dictionary page scan.
satyaprasavasmfn. () one whose stimulating impulse or inspiration is true or continues true to itself. View this entry on the original dictionary page scan.
satyasavasmfn. (; saty/a--) one whose orders are true or valid View this entry on the original dictionary page scan.
utsavasaṃketam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
vaiśvāvasavasavya(v/ai-) m. (fr. idem or 'n. (fr. viśvā-vasu-) the vasu-s collectively ') a patronymic (see gaRa gargādi-). View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsavasatif. a pleasure resort (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
3 results
     
savasa noun (masculine) name of a man (?)
Frequency rank 69563/72933
savastra adjective with cloths
Frequency rank 25755/72933
savastraka adjective with cloths
Frequency rank 69564/72933
     Wordnet Search "savaḥ" has 48 results.
     

savaḥ

maṅgalotsavaḥ, śubhotsavaḥ   

saḥ utsavaḥ yaḥ maṅgalakāryādiṣu kriyate।

ātmajasya janmadine tena maṅgalotsavasya āyojanaṃ kṛtam।

savaḥ

utsavaḥ, parva, parvāhaḥ, parvarīṇam, utsavadinam, mahaḥ, mahaḥ, uddharṣaḥ, yātrā, uddhavaḥ, kṣaṇaḥ, abhyudayaḥ, carcarī   

kimapi dhārmikaṃ sāmājikaṃ vā maṅgalaṃ vā śubhaṃ kāryaṃ yat sotsāhaṃ nirvartyate।

svataṃtratādinam asmākaṃ rāṣṭriyaḥ utsavaḥ asti।

savaḥ

prāṇāḥ, ātmā, asavaḥ   

sā cetanā yayā sajīvāḥ jīvanti।

yadā śarīrāt prāṇāḥ nirgacchanti tadā mṛtyuḥ bhavati।

savaḥ

vaṃśajaḥ, santānaḥ, santānam, santatiḥ, apatyam, pravaram, prajā, sūnuḥ, prasavaḥ, prasūtiḥ, tantuḥ   

vaṃśe jātaḥ।

vayaṃ manoḥ vaṃśajāḥ।

savaḥ

sārasaḥ, puṣkarāhvaḥ, gonardaḥ, nāṅkuraḥ, lakṣmaṇaḥ, lakṣaṇaḥ, sarasīkaḥ, sarotsavaḥ, rasikaḥ, kāmī   

khagaviśeṣaḥ।

sārasāya matsyaṃ rocate।

savaḥ

krodhaḥ, kopaḥ, amarṣaḥ, roṣaḥ, cetovikāraḥ, krudh, pratighaḥ, roṣaḥ, ruṭ, manyuḥ, utsavaḥ, āstu, nāman   

pratikūle sati taikṣṇyasya prabodhaḥ।

mama krodhaḥ śāmyati।

savaḥ

indraḥ, devarājaḥ, jayantaḥ, ṛṣabhaḥ, mīḍhvān, marutvān, maghavā, viḍojā, pākaśāsanaḥ, vṛddhaśravāḥ, sunāsīraḥ, puruhūtaḥ, purandaraḥ, jiṣṇuḥ, lekharṣabhaḥ, śakraḥ, śatamanyuḥ, divaspatiḥ, sutrāmā, gotrabhit, vajrī, vāsavaḥ, vṛtrahā, vṛṣā, vāstospatiḥ, surapatiḥ, balārātiḥ, śacīpatiḥ, jambhabhedī, harihayaḥ, svārāṭ, namucisūdanaḥ, saṃkrandanaḥ, duścyavanaḥ, turāṣāṭ, meghavāhanaḥ, ākhaṇḍalaḥ, sahastrākṣaḥ, ṛbhukṣā, mahendraḥ, kośikaḥ, pūtakratuḥ, viśvambharaḥ, hariḥ, purudaṃśā, śatadhṛtiḥ, pṛtanāṣāḍ, ahidviṣaḥ, vajrapāṇiḥ, devarājaḥ, parvatāriḥ, paryaṇyaḥ, devatādhipaḥ, nākanāthaḥ, pūrvadikkapatiḥ, pulomāriḥ, arhaḥ, pracīnavarhiḥ, tapastakṣaḥ, biḍaujāḥ, arkaḥ, ulūkaḥ, kaviḥ, kauśikaḥ, jiṣṇuḥ   

sā devatā yā svargasya adhipatiḥ iti manyate।

vedeṣu indrasya sūktāni santi।

savaḥ

hindolotsavaḥ   

varṣā-ṛtoḥ saḥ utsavaḥ yasmin mūrtayaḥ hindole sthāpayitvā hindolayanti।

saḥ hindolotsavam draṣṭuṃ prativarṣe ayodhyāṃ gacchati।

savaḥ

patiḥ, bhartā, svāmī, āryaputraḥ, kāntaḥ, prāṇanāthaḥ, ramaṇaḥ, varaḥ, gṛhī, guruḥ, hṛdayeśaḥ, jāmātā, sukhotsavaḥ, narmakīlaḥ, rataguruḥ, dhavaḥ, pariṇetā, īśvaraḥ, īśitā, adhipatiḥ, netā, parivṛḍhaḥ   

striyaḥ pāṇigrahītā।

alakāyāḥ patiḥ adhikārabhraṃśāt svakuṭumbasya pālanaṃ kartum asamarthatvena atīva duḥkhī abhavat।

savaḥ

āmraḥ, āmravṛkṣaḥ, cūtaḥ, sahakāraḥ, kāmaśaraḥ, kāmavallabhaḥ, kāmāṅgaḥ, kīrevṛḥ, mādhavadrumaḥ, bhṛṅgāmīṣṭaḥ, sīdhurasaḥ, madhūlī, kokilotsavaḥ, vasantadūtaḥ, amraphalaḥ, modākhyaḥ, manmathālayaḥ, madhvāvāsaḥ, sumadanaḥ, pikarāgaḥ, nṛpapriyaḥ, priyāmbuḥ, kokilāvāsaḥ, mākandaḥ, ṣaṭpadātithiḥ, madhuvrataḥ, vasantadruḥ, pikaprayaḥ, strīpriyaḥ, gandhabandhuḥ, alipriyaḥ, madirāsakhaḥ   

phalavṛkṣaviśeṣaḥ- dīrghajīvī pādapaḥ yasya pītavarṇīyaṃ phalam atīva madhuram।

āmravṛkṣe śukāḥ nivasanti।

savaḥ

samutsavaḥ, utsavaḥ, mahotsavaḥ   

niyatāhlādajanakavyāpāraḥ।

bāladine mama vidyālaye mahotsavaḥ asti।

savaḥ

puṣpam, kusumam, sumanasaḥ, sūnam, prasavaḥ, sumanaḥ   

tarulatādīnāṃ prasavaḥ yasmin phaladhāraṇaśaktiḥ asti।

udyāne puṣpāṇi santi।

savaḥ

prasavaḥ, prasūtiḥ, sūtiḥ, sūḥ, sūtyā, jananam   

garbhamocanasya kriyā।

prasavād anantaraṃ prasūtā mṛtā।

savaḥ

yajñaḥ, yāgaḥ, medhaḥ, kratuḥ, adhvaraḥ, makhaḥ, ijyā, savaḥ, iṣṭiḥ, yajñakarma, yajanam, yājanam, āhavaḥ, savanam, havaḥ, abhiṣavaḥ, homaḥ, havanam, yājñikyam, iṣṭam, vitānam, manyuḥ, mahaḥ, saptatantuḥ, dīkṣā   

vaidikaḥ vidhiviśeṣaḥ yasmin devatām uddiśya vaidikaiḥ mantraiḥ saha haviḥ pradīyate। vaidikakāle yajñāḥ mahattvapūrṇāḥ āsan। /

aphalākāṅkṣibhir yajño vidhidṛṣṭo ya ijyate। yaṣṭavyam eveti manaḥ samādhāya sa sātvikaḥ॥ [bha.gī. 17।11]

savaḥ

āsyāsavaḥ, jāmbīlam, jūrī, mukhasrāvaḥ, mukhāsrāvaḥ, lālā, lasikā, lāsaḥ, ṣṭhyūtaḥ, sṛṇīkā, syandanī   

mukhajātaḥ rasaḥ।

tasya mukhāt āsyāsavena saha rudhiram api āgacchati।

savaḥ

dīpotsavaḥ   

bhāratasya keṣucana rājyeṣu kārtikamāsasya amāvasyāṃ nirvartyamānaḥ utsavaḥ yasmai prāyaḥ rātrau dīpān prajvālya tān pūjayanti tathā ca dyūtam api krīḍanti।

uttarabhārate sotsāhena dīpotsavaṃ nirvartayanti।

savaḥ

rasaḥ, dravaḥ, sāraḥ, niryāsaḥ, āsavaḥ   

vanaspatiṣu puṣpaparṇādiṣu ca vartamānaḥ saḥ dravapadārthaḥ yaḥ tān niṣpīḍya stravati।

nīmbasya rasasya sevanena lepanena vā carmavikārāḥ upaśāmyanti।

savaḥ

vāsantī, mādhavikā, mādhavīlatā, mādhavī, candravallī, puṇḍrakaḥ, atimuktaḥ, atimuktakaḥ, sugandhā, bhramarotsavaḥ, bhṛṅgapriyā, bhadralatā, vasantīdūtī, latāmādhavī, bhūmīmaṇḍapabhūṣaṇā.   

sugandhitapuṣpaiḥ yuktā ekā latā।

tasya puṣpavāṭikāyāṃ vāsantīm vardhate।

savaḥ

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

savaḥ

holikotsavaḥ   

phālgunamāsasya paurṇimāyāṃ nirvartyamānaḥ utsavaḥ yasmin agniḥ prajvālyate tathā ca parasparam abīrādinā rañjante।

bhārate holikotsavaḥ utsāhena nirvartayanti।

savaḥ

makarandaḥ, puṣpāsavaḥ, puṣparasaḥ, marandaḥ, madhuḥ   

puṣpeṣu vartamānaḥ rasaḥ।

madhumakṣikāḥ makarandena eva madhu nirmāti।

savaḥ

mahotsavaḥ   

mahān utsavaḥ।

vanasya mahotsave adhikaṃ vṛkṣāropaṇaṃ kṛtam।

savaḥ

lālā, syandinī, lasikā, drāvikā, sṛṇīkā, sṛṇikā, syandanī, lāsaḥ, āsyāsavaḥ, mukhasrāvaḥ, vadanāsavaḥ, vaktrāsavaḥ   

mukhāt sravamāṇaḥ rasaḥ।

putrasya mukhāt sravamāṇāṃ lālāṃ mātā punaḥ punaḥ proñchayati।

savaḥ

vasantotsavaḥ, madanotsavaḥ   

prācīne kāle vasantapañcamyāḥ apare dine nirvāhyamāṇaḥ utsavaḥ।

vasantotsave kāmadevasya arcanā kriyate।

savaḥ

vārṣikotsavaḥ   

prativarṣe nirvāhyamāṇaḥ utsavaḥ।

bhāratīya-praudyogikī-saṃsthāyāḥ vārṣikotsavaṃ muḍa-iṇḍigo iti rūpeṇa nirvartayanti।

savaḥ

kajalī-utsavaḥ, kajarī-utsavaḥ   

varṣākālīnaḥ utsavaḥ।

kajalī-utsavaṃ śrāvaṇamāse nirvartayanti।

savaḥ

rāsotsavaḥ   

kārtikamāse nṛtyena saha nirvartyamāṇaḥ kṛṣṇasya utsavaḥ।

sarve sānandaṃ rāsotsavaṃ nirvāhayanti।

savaḥ

gaṇeśotsavaḥ   

bhādrapadamāsasya śuklapakṣe caturthīm ārabhyaḥ anantacaturdaśīṃ yāvat nirvāhyamāṇaḥ utsavaḥ।

mahārāṣṭre gaṇeśotsavaḥ utsāhena nirvahanti।

savaḥ

durgotsavaḥ   

aśvinamāse nirvartyamānaḥ navarātryutsavaḥ yasmin durgāpūjanaṃ kriyate।

kolakatānagare durgotsavaṃ sotsāham nirvartayanti।

savaḥ

sīdhuḥ, śīdhuḥ, maireyam, āsavaḥ   

guḍajanyamadyam।

udyāne upaviṣṭāḥ karmakarāḥ sīdhuṃ pibanti।

savaḥ

lauhāsavaḥ   

āsavaprakāraḥ।

lauhāsavaḥ lohasya yogena prāpyate।

savaḥ

surāsavaḥ   

āsavaprakāraḥ।

surāsavaḥ bheṣajaprakāraḥ asti।

savaḥ

aprasavaḥ   

prasavasya abhāvaḥ।

aprasavasya kāraṇāt śiśuḥ antarmṛtaḥ।

savaḥ

utsavaḥ, samārohaḥ   

yasmin dine kimapi niyataṃ śubhakāryaṃ kriyate।

īda iti utsavaḥ punaḥ kadā bhaviṣyati।

savaḥ

madhvāsavaḥ   

madhukena nirmitaṃ madyam।

mahendraḥ madhvāsavaṃ pibati।

savaḥ

grāmamaḥ, grāmama-utsavaḥ   

keralarājye nirvartyamānaḥ utsavaḥ।

grāmamasya āyojanaṃ jānevarīmāsasya 14 dināṅkataḥ 23 dināṅkaparyantaṃ bhavati।

savaḥ

aśvakarṇaḥ, jaraṇadrumaḥ, tārkṣyaprasavaḥ, śasyasaṃbaraṇaḥ, dhanyaḥ, dīrghaparṇaḥ, kuśakaḥ, kauśikaḥ   

śālavṛkṣasya prakāraḥ।

mārge aśvakarṇasya āvatiḥ asti।

savaḥ

āsavaḥ   

phalān niṣpīḍya nirmitaḥ ekaḥ madyaviśeṣaḥ।

āsavaḥ tāvat mādakaḥ na bhavati।

savaḥ

āsavaḥ   

uttejakaḥ balavardhakaḥ vā padārthaḥ।

vaidyena dattena āsavena tasya durbalatā naṣṭā jātā।

savaḥ

tārkṣyaprasavaḥ, aśvakarṇavṛkṣaḥ   

śaṅkuvṛkṣasya jāteḥ vṛkṣaviśeṣaḥ।

asmin sthāne tārkṣyaprasavasya ādhikyam asti।

savaḥ

mucukundaḥ, chatravṛkṣaḥ, citrakaḥ, prativiṣṇukaḥ, bahuputraḥ, sudalaḥ, parivallabhaḥ, supuṣpaḥ, arghyārhaḥ, lakṣaṇakaḥ, raktaprasavaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ।

mucukundasya valkalaḥ puṣpāṇi ca bheṣajarūpeṇa upayujyante।

savaḥ

vasantotsavaḥ, holākā   

tad dinaṃ yadā raṅgotsavaṃ nirvartayanti।

vasantotsave bhagavataḥ pūjanaṃ kṛtvā jeṣṭhebhyaḥ āśīrvacanaṃ prāptavyam।

savaḥ

utsavaḥ   

saḥ śubhāvasaraḥ yadā janāḥ ekatritāḥ bhavanti।

pitṛṣvasā vivāhasya utsave upasthātum āgatavatī।

savaḥ

durgotsavaḥ   

ekaḥ granthaḥ ।

durgotsavaḥ kośe parigaṇitaḥ

savaḥ

kuladīpotsavaḥ   

utsavaviśeṣaḥ ।

kuladīpotsavasya varṇanaṃ kośe prāpyate

savaḥ

kuladīpotsavaḥ   

utsavaviśeṣaḥ ।

kuladīpotsavasya varṇanaṃ kośe prāpyate

savaḥ

kṣatrasavaḥ   

ekaḥ yajñīyasamārohaḥ ।

kṣatrasavasya varṇanaṃ śāṅkhāyana-śrauta-sūtre samupalabhyate

savaḥ

kṣatrasavaḥ   

ekaḥ yajñīyasamārohaḥ ।

kṣatrasavasya varṇanaṃ śāṅkhāyana-śrauta-sūtre samupalabhyate

Parse Time: 1.069s Search Word: savaḥ Input Encoding: IAST: savas