Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
7 results
     
     Apte Search  
2 results
     
ānupadika आनुपदिक a. (-की f.) [अनुपदं धावति ठक् P.IV.4.37; IV.2.59. वेद अधीते वा] Following, pursuing, tracking, studying. आनुपूर्वम् ānupūrvam र्व्यम् rvyam र्वी rvī आनुपूर्वम् र्व्यम् र्वी [अनुपूर्वस्य भावः ष्यञ् ततो वा ङीषि यलोपः] 1 Order, succession, series; देव्या चाख्यातं सर्वमेवानु- पूर्व्याद्वाचा संपूर्णं वायुपुत्रः शशंस Rām.5.65.28 वसीरन्नानुपूर्व्येण शाणक्षौमाविकानि च Ms.2.41. -2 (In law) The regular order of the castes; षडानुपूर्व्या विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरो$वरान् Ms.3.23. -3 (In logic) Conclusion regularly or syllogistically drawn. -वत् Having a (definite) order; आनुपूर्व्यवतामेकदेशग्रहणेषु आगमवदन्त्यलोपः स्यात् । Ms.1.5.1. आनुपूर्वे ānupūrvē र्व्ये rvyē ण ṇ अनुपूर्व्या anupūrvyā आनुपूर्वे र्व्ये ण अनुपूर्व्या ind. One after another, in due order; आनुपूर्व्येणोत्थितराजलोकः K.95.
mūrdhvan मूर्ध्वन् See मूर्धन्. मूर्वा mūrvā र्वी rvī मूर्विका mūrvikā मूर्वा र्वी मूर्विका A kind of creeper (from the fibres of which bowstrings and the girdle of Kṣatriyas are made).
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"rvī" has 2 results.
     
āgarvīyaa class of roots forming a subdivision of the Curādigaṇa or the tenth conjugation beginning with पद् and ending with गर्व् which are only ātmanepadin; exempli gratia, for example पदयते, मृगयते, अर्थयते, गर्वयते.
ānupūrvīserial order, successive order of grammatical operations or the rules prescribing them as they occur; confer, compare अानुपूर्व्या सिद्धमेतत् M.Bh. on V.3.5; confer, compare also ययैव चानुपूर्व्या अर्थानां प्रादुर्भावस्तयैव शब्दानामपि । तद्वत् कार्यैरपि भवितव्यम् M.Bh. on. P.I.1.57.
     Wordnet Search "rvī" has 30 results.
     

rvī

sphaṭaḥ, phaṇaḥ, phuṭaḥ, sarpaphaṇaḥ, sphuṭaḥ, kālāpaḥ, darvaḥ, darviḥ, darvī   

sarpāvayavaviśeṣaḥ।

svarakṣaṇārthaṃ nāgaḥ sphaṭam unnayati।

rvī

kāntā, sundarī, rucirā, sudṛśyā, śobhanā, vāmā, rūpavatī, rūpiṇī, surūpī, manoramā, manojñā, lāvaṇyavatī, sādhvī, saumyā, śrīyuktā, sumukhī, abhirāmā, suṣamā, cārvī, peśalā, rucyā, mañjuḥ, mañjulā, vṛndārā   

sā strī yā rūpeṇa cāru asti।

te kānte vārtālāpaṃ kurutaḥ।

rvī

sarpaḥ, bhujagaḥ, bhujaṅgaḥ, ahiḥ, bhujaṅgam, uragaḥ, pṛdākuḥ, āśīviṣaḥ, viṣadharaḥ, cakrī, vyālaḥ, sarīsṛpaḥ, kuṇḍalī, gūḍhapāt, cakṣuḥśravā, kākodaraḥ, phaṇī, darvīkaraḥ, dīrghapṛṣṭhaḥ, dandaśūkaḥ, vileśayaḥ, uragaḥ, pannagaḥ, bhogau, jihnagaḥ, pavanāśanaḥ, vilaśayaḥ, kumbhīnasaḥ, dvirasanaḥ, bhekabhuk, śvasanotsukaḥ, phaṇādharaḥ, phaṇadharaḥ, phaṇāvān, phaṇavān, phaṇākaraḥ, phaṇakaraḥ, samakolaḥ, vyāḍaḥ, daṃṣṭrī, viṣāsyaḥ, gokarṇaḥ, uraṅgamaḥ, gūḍhapādaḥ, vilavāsī, darvibhṛt, hariḥ, pracālakī, dvijihvaḥ, jalaruṇḍaḥ, kañcukī, cikuraḥ, bhujaḥ   

jantuviśeṣaḥ, saḥ agātrāyatasaśalkajantuḥ yaḥ urasā gacchati।

sarpāḥ śūnyāgāre vasanti।

rvī

pṛthvī, dharatī, dharā, bhū, vasundharā, dharaṇī, dharitrī, avanī, urvī, ratnagarbhā, vasudhā, kṣitiḥ, mahiḥ, mahī, acalakīlā, acalā, bhūmaṇḍalaḥ, pṛthivīmaṇḍalam, viśvambharā, prathī, viśvadhāriṇī, medinī, viśvadhenā   

sauramālāyāṃ sūryaṃ paritaḥ bhramamāṇaḥ sūryāt tṛtīyaḥ martyādyadhiṣṭhānabhūtaḥ grahagolaḥ।

candraḥ pṛthveḥ upagrahaḥ asti।

rvī

bhīru, kātara, kāpuruṣa, nirvīra, niṣpratibhāna, parikātara, vīryahīna, sakātara   

yasya manaḥ bhayayuktam asti athavā yaḥ kim api kāryaṃ kartuṃ bibheti।

bhīruḥ puruṣaḥ jīvitaḥ san api naikavāraṃ mriyate।

rvī

avivāhitaḥ, anagniḥ, nirūḍhaḥ, vaṇṭaḥ, vaṇṭhaḥ, apūrvī, agruḥ   

saḥ puruṣaḥ yasya vivāhaḥ na sampannaḥ।

asya padasya kṛte avivāhitāḥ eva āvedanaṃ kartuṃ arhanti।

rvī

sītā, jānakī, maithilī, vaidehī, urvījā, mahijā, kṣitijā, dharaṇijā, avanisutā, bhaumī, dharaṇīsutā, bhūmijā, bhūmiputrī, bhūsutā, mahisutā, bhūsutā   

prabhurāmasya patnī rājā janakasya putrī ca।

sītā ekā ādarśā patnī āsīt।

rvī

garbhavatī, garbhiṇī, antarvatnī, gurviṇī, dohadavatī, sasatvā, āpannasatvā, udariṇī, gurvī   

yasyāḥ udare garbhaḥ asti।

garbhavatyāḥ suśruṣā samyak kartavyā।

rvī

jyā, guṇaḥ, cāpaguṇaḥ, dhanurguṇaḥ, jīvam, gavyā, gavyam, gauḥ, piṅgā, bhāravaḥ, maurvikā, maurvī, śiñjinī, locakaḥ, śarasanajyā, śiñjā, śiñjālatā, sthāvaram, srāvan, jyāyuḥ   

dhanuṣaḥ sūtraṃ yasya sāhāyyena bāṇān kṣipanti।

saḥ jyāṃ badhnāti।

rvī

darvikaḥ, camasaḥ, camasaṃ, darviḥ, darvī, dārvī, kambiḥ, khajaḥ, khajikā, pāṇikā, sruc, sruk   

laghuḥ camasaḥ।

mātā darvikena bālaṃ dugdhaṃ pāyayati।

rvī

nirvīra   

vīraiḥ rahitaḥ।

bhāratabhūmiḥ kadāpi nirvīrā na abhavat।

rvī

gurviṇī, garbhagurvī, sagarbhā   

sā yasyāḥ udare garbham asti।(paśuḥ);

tasya gauḥ gurviṇī asti।

rvī

prācī, prāṅ, pūrvaḥ, pūrvī   

sā dik yasyāṃ sūryodayaḥ bhavati।

bhāratasya prācyāṃ baṅgakhātaḥ asti।

rvī

klībatā, klībatvam, klaibyam, nirvīryatā, ṣaṇḍhatvam, ṣāṇḍhyam   

klībasya avasthā bhāvo vā।

śikhaṇḍini klībatā āsīt।

rvī

klībatā, klībatvam, klaibyam, nirvīryatā, puṃstvadoṣaḥ   

puruṣeṣu jāyamānaḥ ekaḥ vyādhiviśeṣaḥ yasmin puruṣaḥ sambhogārthaṃ santānotpattau ca asamarthaḥ bhavati।

mohanalālamahodayaḥ durghaṭanāyāḥ anantaraṃ klībatayā grastaḥ।

rvī

bhīrutā, kātaratā, kātaryam, kāpuruṣatvam, nirvīryam, avīryam, apauruṣam, avikramaḥ, śauryahīnatā, klaibyam, kārpaṇyam, kāpuruṣyam, viklavatā, viklavatvam   

kātarasya bhāvaḥ।

adhunā yuddhatyāgaḥ bhīrutā asti yataḥ sarve yuyutsavaḥ kurukṣetre samāyātāḥ santi iti śrīkṛṣṇaḥ arjunam avadat।

rvī

rvī   

rāgaviśeṣaḥ, bihārībhāṣāyāṃ geyamānā dādarā।

saḥ pūrvī gāyati।

rvī

dāruharidrā, pītadruḥ, kālīyakaḥ, haridravaḥ, dārvī, pacampacā, parjanī, pītikā, pītadāru, sthirarāgā, kāminī, kaṭaṅkaṭerī, parjanyā, pītā, dāruniśā, kālīyakam, kāmavatī, dārūpītā, karkaṭinī, dāru, niśā, haridrā   

vṛkṣaviśeṣaḥ।

dāruharidrāyāḥ kāṇḍaḥ mūlaṃ ca auṣadharūpeṇa upayujyate।

rvī

rvī   

ekā rāgiṇī।

śrotāraḥ saṃgītajñāya pūrvīṃ gātum akathayan।

rvī

darvī, darvikaḥ, sruvaḥ   

darvāṇām ekaḥ prakāraḥ।

darvikeṇa pākasya saṃmiśraṇaṃ kriyate।

rvī

rvī   

kuberasya ekā patnī।

cārvyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu vartate।

rvī

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

rvī

gandharvī   

strītvaviśiṣṭaḥ gandharvaḥ।

gandharvyaḥ sundaryaḥ āsan।

rvī

garbhavatī, antaḥsattvā, āpannasattvā, āptagarbhā, udariṇī, gurviṇī, daurhṛdinī, sagarbhā, sasattvā, dohadavatī, gurvī   

garbhayuktā strī।

garbhavatīnāṃ viśeṣaṃ rakṣaṇaṃ karaṇīyam।

rvī

rasarājaḥ, rasāñjanam, rasagarbham, tārkṣyaśailam, rasodbhūtam, rasāgrajam, kṛtakam, bālabhaiṣajam, dārvīkvāthodbhavam, varyāñjanam, rasanārbham, agnisāram   

dāruharidrāyāḥ mūlakāṣṭhayoḥ rasena nirmitaḥ bheṣajaviśeṣaḥ।

rasarājasya sevanaṃ naikeṣāṃ vyādhīnāṃ nivāraṇārthaṃ kriyate।

rvī

turvītiḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

turvīteḥ ullekhaḥ ṛgvede vartate

rvī

nirvī   

ekā nadī ।

nirvīrāyāḥ ullekhaḥ mahābhārate asti

rvī

nirvīram   

ekaṃ puṇyakṣetram ।

nirvīrasya ullekhaḥ koṣe asti

rvī

turvītiḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

turvīteḥ ullekhaḥ ṛgvede vartate

rvī

darvīpralepaḥ   

ekaḥ varṇakaḥ ।

darvīpralepaḥ carakeṇa parigaṇitaḥ

Parse Time: 0.904s Search Word: rvī Input Encoding: IAST IAST: rvī