Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
5 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
jāgarūkaḥ3.1.31MasculineSingularjāgaritā
kalikā3.3.15FeminineSingulardāmbhikaḥ, adūreritākṣaḥ
sthāṇuḥ3.3.55MasculineSingularmṛgī, hemapratimā, haritā
svairitā3.2.2FeminineSingular
haritālam3.5.32NeuterSingular
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"ritā" has 4 results.
     
caritārthawhich has got already a scope of application; the term is used by commentators in connection with a rule or a word forming a part of a rule which applies in the case of some instances and hence which cannot be said to be ब्यर्थ (superfluous) or without any utility and as a result cannot be said to be capable of allowing some conclusion to be drawn from it according to the dictum ब्यर्थं सज्ज्ञापयति confer, compare अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थस्तर्ह्यन्तरङ्गेण बाध्यते Par. Sek. Pari. 65.
ritārthyafulfilment of the object or the Purpose. The word is used in connection with a rule of grammar. See चरितार्थ.
haritādia class of words headed by the word इरित to which the taddhita affix फक् ( अायन ) is added in the sense of a descendant after the affix अ ( अञ् ) has already been added to them by P. IV. 1. 104, the word so formed possessing the sense of the great grandchild (युवापत्य) of the individuals denoted by इरित and others; e. g. हारितायनः; confer, compare इह् तु गोत्राधिकारेपि सामर्थ्याद् यूनि प्रत्ययोभिघीयते Kāśikā of Jayāditya and Vāmana. on P, IV.1.100
ritāname given to a kind of Svarabhakti when the consonant ल् is followed by श् and the conjunct consonant ल्श् is read as लूलृश् or ल् इ श् ; confer, compare बनस्पते शतवल्शा विरोह Tait. Samh. 1.
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

āla

Go to haritāla

tālaka

Go to haritāla

     Wordnet Search "ritā" has 31 results.
     

ritā

sāmañjasyam, saumanasyam, anusāritā, yathātathyam, aucityam, ucitatā, upapattiḥ, sadṛśatā, yogyatā, yuktatā, yuktiḥ   

ucitaḥ upayuktaśca saṃyogaḥ।

sāmañjasyāt kaṭhinam api kāryam sukaraṃ bhavati।

ritā

harit, haritaḥ, haritā, haritariṇi, haritam, haritavarṇaḥ, hariḥ, palāśaḥ, palāśī, palāśam, pālāśaḥ, pālāśī, pālāśam, śyāmaḥ, śyāmā, śyāmam, bharitaḥ, bharitā, bharitam, śyāmavarṇaḥ, śyāmavarṇā, śyāmavarṇam, tālakābhaḥ, tālakābhā, tālakābham   

varṇaviśeṣaḥ, śādvalavat varṇaḥ।

citrakāraḥ śukasya pakṣau haritena varṇena varṇayati।

ritā

parāvalambinī, āśritā, parāśrayitā   

yā parāśrayeṇa jīvati।

naikāḥ grāmīṇāḥ nāryaḥ parāvalambinyaḥ santi।

ritā

vairam, vairitā, śatrutā, riputā, aritā, śātravam, vipakṣatā, dveṣaḥ, vidveṣaḥ, virodhaḥ, vairabhāvaḥ, pratidvandvam, pratipakṣatā, paratā, virodhaḥ   

yatra śatrubhāvanā vartate।

dānena vairāṇyapi yānti nāśanam।

ritā

sāgaraḥ, samudraḥ, abdhiḥ, akūpāraḥ, pārāvāraḥ, saritpatiḥ, udanvān, udadhiḥ, sindhuḥ, sarasvān, sāgaraḥ, arṇavaḥ, ratnākaraḥ, jalanidhiḥ, yādaḥpatiḥ, apāmpatiḥ, mahākacchaḥ, nadīkāntaḥ, tarīyaḥ, dvīpavān, jalendraḥ, manthiraḥ, kṣauṇīprācīram, makarālayaḥ, saritāmpatiḥ, jaladhiḥ, nīranijhiḥ, ambudhiḥ, pāthondhiḥ, pādhodhiḥ, yādasāmpatiḥ, nadīnaḥ, indrajanakaḥ, timikoṣaḥ, vārāṃnidhiḥ, vārinidhiḥ, vārdhiḥ, vāridhiḥ, toyanidhiḥ, kīlāladhiḥ, dharaṇīpūraḥ, kṣīrābdhiḥ, dharaṇiplavaḥ, vāṅkaḥ, kacaṅgalaḥ, peruḥ, mitadruḥ, vāhinīpatiḥ, gaṅagādharaḥ, dāradaḥ, timiḥ, prāṇabhāsvān, urmimālī, mahāśayaḥ, ambhonidhiḥ, ambhodhiḥ, tariṣaḥ, kūlaṅkaṣaḥ, tāriṣaḥ, vārirāśiḥ, śailaśiviram, parākuvaḥ, tarantaḥ, mahīprācīram, sarinnāthaḥ, ambhorāśiḥ, dhunīnāthaḥ, nityaḥ, kandhiḥ, apānnāthaḥ   

bhūmeḥ paritaḥ lavaṇayuktā jalarāśiḥ।

sāgare mauktikāni santi।

ritā

ādhipatyam, adhikāraḥ, sattā, prabhutvam, svāmitvam, prabhutā, adhikāritā, adhikāritvam   

svāminaḥ avasthā bhāvo vā।

purā bhārate videśinām ādhipatyam āsīt।

ritā

caritārtha   

yena svasya prayojanaṃ pūrṇaṃ kṛtam।

janaiḥ tasya caritārthā bhaviṣyavāṇī api āśaṅkitā।

ritā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

ritā

mandākinī, ākāśagaṅgā, svarganadī, nabhonadī, divyasaritā, suranadī, viyadgaṅgā, svarnadī, suradīrghikā, svarṇapadmā, sureśvarī   

svarge vartamānā gaṅgāyāḥ dhārā।

pūrvajān trātuṃ bhagīrathena tapasyāṃ kṛtvā mandākinī pṛthivyām ānītā।

ritā

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhiviśeṣaḥ asya pītavarṇīyāni mūlāni pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu api upayujyante।

samaye akṛtena siṃcanena haridrā śuṣkā jātā। / haridrā kapha-pittāstraśotha-kaṇḍuvraṇāpahā।

ritā

vṛddhiḥ, vārdhuṣyam, bhāgaḥ, kalāntaram, kārikā, kāritā, kusīdavṛddhiḥ, kalā   

ṛṇatvena yad dhanaṃ dattam tasmāt athavā yad dhanaṃ vittakoṣe nihitam asti tasmāt dhanārghatvena paryāyaśaḥ prāpyamāṇā niścitaḥ dhanarāśiḥ।

śyāmaḥ vṛddhiṃ niścitya eva ṛṇaṃ yacchati।

ritā

sahakāritā, sahodyogaḥ, sāhāyyam, sahakāryam, pratiyogaḥ   

naikaiḥ janaiḥ militvā kaścit kāryasampādanam।

caturṇāṃ deśānāṃ sahakāritayā asyāḥ spardhāyāḥ āyojanaṃ kṛtam asti।

ritā

laśunam, raśunam, laśūnam, lasunam, rasunam, rasonaḥ, rasonakaḥ, gṛñjanaḥ, mahauṣadham, mahākandaḥ, ariṣṭaḥ, sonahaḥ, ugragandhaḥ, dīrghapatraḥ, granthamūlam, śrīmastakaḥ, mukhadūṣaṇaḥ, rāhūcchiṣṭam, taritā   

kandaviśeṣaḥ- yaḥ upaskare upayujyate।

sītā sāgārthe maricalaśunādīnāṃ khaṇḍanaṃ karoti।

ritā

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhimūlaviśeṣaḥ। haridrā nāma oṣadheḥ pītavarṇīyāni mūlāni ye janaiḥ pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante। raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu upayujyante।

haridrāyāḥ lepena tvakśuddhiḥ bhavati।

ritā

āgrahaḥ, haṭhaḥ, nirbandhaḥ, svairitā, durāgrahaḥ, nirbandhaśīlam, dṛḍhatā, avaśyatā, pratiniviṣṭatā, pratīpatā, duravagrahaḥ, pragrahaḥ, durgrahaḥ, āsaktiḥ, anugrahaḥ   

sātatyena kathanaṃ yat yathaiva asti yathaiva bhaviṣyati yathaiva bhavet iti।

tulasī kṛṣṇamūrteḥ purata eva dhanurdhāraṇasya āgraham akarot।

ritā

pārārthyam, paropakāritā   

anyeṣāṃ lābhārthaṃ kāryakaraṇasya bhāvaḥ।

pārārthyaṃ kṛtvā eva vinayaḥ janapriय़ḥ abhūt।

ritā

patrakāritā   

patrakārasya kāryam।

patrakāritāyāḥ mādhyamena samājasya guṇadoṣāḥ janaiḥ jñāyante।

ritā

saubhrātram, bhātṛttavam, bandhutā, bandhutva, sahakāritā   

bhrātṛvat sakhyam;

saubhrātram raghūṇām kulācāraḥ

ritā

svairatā, svairitā, durāgrahaḥ, nirbandhaśīm, avaśyatā, pratiniviṣṭatā, pratīpatā, duravagrahaḥ, pragrahaḥ, avineyatā, duṣṭatā, durmadaḥ   

svasya anucitām icchāṃ sādhayituṃ kṛtaḥ āgrahaḥ।

kiśorasya svairatayā sarve api trastāḥ।

ritā

adhikāraḥ, adhikāritā, adhikaraṇyam, abhigrahaḥ, abhihitatā, abhihitatvam   

tat sāmarthyaṃ yasya upayogaṃ kṛtvā anyāni kāryāṇi kartuṃ śakyante।

kecana janāḥ svasya adhikārasya durupayogaṃ kurvanti।

ritā

jayā, jayantī, tarkārī, nādeyī, vaijayantikā, balī, moṭā, haritā, vijayā, sūkṣmamūlā, vikrāntā, aparājitā   

ekā oṣadhī yasyāḥ puṣpāṇi sundarāṇi bhavanti।

mālī upavaneṣu vaijayantikāṃ sthāpayanti।

ritā

tritāraḥ   

vipañcīsadṛśaḥ vādyaḥ yasmin tisrāḥ tantrayaḥ santi।

manoharaḥ tritārasya vādane nipuṇaḥ asti।

ritā

haritāśma   

ekaṃ bahumūlyaṃ ratnam।

haritāśma haritaṃ haryānīlaṃ vā bhavati।

ritā

alakam, ālam, tālakam, tālam, haritālam, godantam, visragandhikam   

ekaḥ pītavarṇīyaḥ khanijapadārthaḥ।

alakasya upayogaḥ bheṣaje bhavati।

ritā

manoharatā, rocakatā, hṛdayahāritā   

guṇākarṣāt manasi jāyamānasya vikārasya avasthā bhāvo vā।

asyāḥ kathāyāḥ śravaṇe janāḥ pade pade manoharatām anubhavanti।

ritā

kramānusāritā   

yathākramaṃ saṃsthitiḥ।

kramānusāritayā tena daśame sthāne sthātavyam।

ritā

anavaguṇṭhitā, anavaguṇṭhanavatī, anavaguṇṭhitamukhā, anupāvṛtā, apariguṇṭhitā, aparivāritā   

yasyāḥ mukham avaguṇṭhitaṃ nāsti।

mullāmahodayaḥ anavaguṇṭhitābhiḥ lalanābhiḥ saha bahu hāsyavinodam akurvata।

ritā

avasādaḥ, avasannatā, viṣādaḥ, sādaḥ, tandrā, glāniḥ, tandritā, viṣaṇṇatā   

manasaḥ śarīrasya vā sā sthitiḥ yasyāṃ kimapi kāryaṃ kartum anicchā bhavati।

avasādasya sthitau yogāsanaṃ lābhadāyakaṃ bhavati।

ritā

caritārtha   

yasya prayojanaṃ siddham।

tasya jīvanaṃ caritārtham āsīt।

ritā

jaritā   

ekaḥ lekhakaḥ ।

jarituḥ ullekhaḥ koṣe asti

ritā

taritādhāraṇayantram   

ekaṃ yantram ।

taritādhāraṇayantrasya ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 1.181s Search Word: ritā Input Encoding: IAST: ritā