Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "mahīm" has 1 results.
     
mahīm: feminine accusative singular stem: mahī
     Monier-Williams
          Search  
7 results for mahīm
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
mahīmaghavanm. "earth- indra-", a king View this entry on the original dictionary page scan.
mahīmahendram. "great indra- of the earth", a king View this entry on the original dictionary page scan.
mahīmahikāṃśum. "earth-moon", an illustrious king View this entry on the original dictionary page scan.
mahīmaṇḍalan. the circumference of the earth, the whole earth View this entry on the original dictionary page scan.
mahīmayamf(ī-)n. consisting of earth, earthen etc. View this entry on the original dictionary page scan.
mahīmayīf. (with nau-) the earth compared to a ship View this entry on the original dictionary page scan.
mahīmṛgam. the earthly antelope (opp. to tārā-mṛg-,2) View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
7 results
     
mahīm akar dyumnahūtiṃ no adya KS.2.15d. See bhadrām akar.
mahīm apārāṃ sadane sasattha RV.3.30.9b.
mahīm amuṣṇāḥ pṛthivīm imā apaḥ RV.1.131.4f; AVś.20.75.2f.
mahīm asmabhyam uruṣām uru jrayaḥ RV.5.44.6c.
mahīm iyarmi suṣṭutim RV.10.188.2c.
mahīm ū ṣu mātaraṃ suvratānām AVś.7.6.2a; VS.21.5a; TS.1.5.11.5a; MS.4.10.1a: 144.10; KS.30.4a (bis),5a; AB.1.9.7; Aś.2.1.29a; 3.8.1; 4.3.2; śś.2.2.14a (5.5.2; 9.27.2, comm.). Ps: mahīm ū ṣu mātaram TB.3.1.3.3; Kś.19.7.16; Apś.21.21.9; Mś.7.2.6.7; mahīm ū ṣu TS.7.1.18.2; 4.17.2; MS.4.12.4: 188.13; 4.14.4: 220.13; KS.11.13; 19.14; KSA.1.9; 4.6; TA.1.13.2; Mś.5.1.4.25; Kauś.52.10; 71.23; 79.3; 86.26. Cf. BṛhD.7.104.
mahīme asya vṛṣanāma śūṣe RV.9.97.54a; SV.2.456a.
     Vedabase Search  
61 results
     
     DCS with thanks   
3 results
     
mahīmaya adjective consisting of earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
earthen (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61938/72933
mahīmayī noun (feminine) the earth compared to a ship (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61937/72933
mahīmṛga noun (masculine) the earthly antelope (opp. to tārāmṛga) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61939/72933
Parse Time: 0.903s Search Word: mahīm Input Encoding: IAST IAST: mahīm