Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
  
"bhrāś" has 1 results.
    
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√bhrāś(ṭu) bhrāśdīptau1555
  
"bhrāś" has 1 results.
        Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√भ्राश्bhrāśshining / dīpti481/3Cl.1
     Monier-Williams
          Search  
3 results for bhrāś
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bhrāś (varia lectio bhrās-; see bhlāś-) cl.1.4. A1. bhrāśate-, śyate- (śyati- ; perfect tense babhrāśe-and bhreśe- ; future bhrāśiṣyate-, śitā- Aorist abhrāśiṣṭa-), to shine, glitter : Causal bhrāśayati- (Aorist ababhrāśat-,or abibhraśat-) grammar : Desiderative bibhrāśiṣate- : Intensive bābhrāśyate-, bābhrāṣṭi- View this entry on the original dictionary page scan.
bhrāśyamfn. (fr. Causal) to be struck down or overthrown View this entry on the original dictionary page scan.
bhrāśyaSee . View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
bhrāśya fp. to be broken off (RV.1).
     DCS with thanks   
1 result
     
bhrāśa noun (masculine) [gramm.] root bhrāś
Frequency rank 61047/72933
     Wordnet Search "bhrāś" has 1 results.
     

bhrāś

prakāś, dyut, vidyut, dīp, bhā, vibhā, bhās, rāj, las, vilas, vibhās, śubh, vidīp, bhrāj, bhrāś, bhlāś, vibhrāj, abhivirāj, pratap, cakās, viśubh, vyatibhā, śuc   

kāntyā prakāśanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

tasyāḥ mukhaṃ tejasā prakāśate।

Parse Time: 0.961s Search Word: bhrāś Input Encoding: IAST: bhrāś