Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "bhīmā" has 1 results.
     
bhīmā: feminine nominative singular stem: bhīma
     Monier-Williams
          Search  
21 results for bhīmā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bhīmāf. a whip View this entry on the original dictionary page scan.
bhīmāf. a bullock's gall-stone View this entry on the original dictionary page scan.
bhīmāf. Name of a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
bhīmāf. of an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
bhīmāf. of several rivers View this entry on the original dictionary page scan.
bhīmāf. of a district View this entry on the original dictionary page scan.
bhīmāf. of a town View this entry on the original dictionary page scan.
bhīmādevam. Name of two men View this entry on the original dictionary page scan.
bhīmādyupākhyānan. Name of chapter of the vāsiṣṭha-rāmāyaṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
bhīmāmāhātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhīmāṅgadam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
abhīmānaSee nir-abhīmāna-. View this entry on the original dictionary page scan.
abhīmānaSee nir-abhīmāna-. View this entry on the original dictionary page scan.
abhīmāninm. Name of an agni- View this entry on the original dictionary page scan.
abhīmāninSee abhi-man-. View this entry on the original dictionary page scan.
baddhabhīmāndhakāramf(ā-)n. wrapped in terrible darkness, View this entry on the original dictionary page scan.
kumbhīmāhātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nirabhīmānamfn. equals -abhim- View this entry on the original dictionary page scan.
nirabhīmānamfn. unconscious View this entry on the original dictionary page scan.
subhīmāf. Name of a wife of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
vyabhīmānaSee sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
3 results
     
bhīmā भीमा 1 An epithet of Durgā. -2 A kind of perfume (रोचना). -3 A whip. -4 N. of a river.
abhīmāna अभीमान = अभिमान q. v.
vyabhīmānaḥ व्यभीमानः False notion, erroneous view.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
12 results
     
bhīmā indrasya hetayaḥ AVś.4.37.8a,9a; AVP.12.8.3a.
bhīmā ṛṣayo namo astv ebhyaḥ AVP.1.88.4a. See ghorā ṛṣayo etc.
bhīmā jāyā brāhmaṇasyopanītā (AVP. -syāpanītā) RV.10.109.4c; AVś.5.17.6c; AVP.9.15.6c.
bhīmā yad eti śucatas ta ā dhīḥ RV.6.3.3b.
bhīmā vāyusamā jave PG.2.17.16a.
bhīmās te takman hetayaḥ AVś.5.22.10c; AVP.5.21.6c; 12.1.10c.
bhīmāsas tuvimanyavo 'yāsaḥ RV.7.58.2b.
bhīmāso na pratītaye RV.1.36.20b; JB.3.98b.
bhīmāya devāya svāhā ApMB.2.18.20 (ApG.7.20.4); HG.2.8.6. Cf. bhīmaṃ devaṃ.
abhīmān lokān amṛtaṃ duhānā # JB.2.258.
abhīmā pṛthivīṃ mahīm # RV.10.119.8b.
abhīmā (and abhīmān) mahinā # see abhīmaṃ mahinā.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"bhīmā" has 1 results.
     
bhīmādia class of words headed by the word भीम in which the Uṇādi affixes म and others, as prescribed by specific Uṇādi sūtras, are found added in the sense of the 'apādāna' case-relation; exempli gratia, for example भीमः in the sense 'बिभेति अस्मात्'. Similarly भीष्मः, भूमि:, रज: et cetera, and others confer, compare Kāś. on P.III.4.74.
     Vedabase Search  
2 results
     
bhīmā-nadī in the river BhīmāCC Madhya 9.303
bhīmā-nadī in the river BhīmāCC Madhya 9.303
     DCS with thanks   
6 results
     
bhīmā noun (feminine) a bullock's gall-stone (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a whip (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a district (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a form of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a town (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an Apsaras (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an attendant of Devī (K.R. von Kooji (1972), 50) name of several rivers (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 19777/72933
bhīmākṣī noun (feminine) name of a goddess
Frequency rank 29475/72933
bhīmāsyā noun (feminine) [rel.] name of a Śakti of Śiva
Frequency rank 60784/72933
anabhīmāna adjective without haughtiness
Frequency rank 42726/72933
abhīmānin noun (masculine) name of an Agni (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 23140/72933
nirabhīmāna adjective
Frequency rank 28665/72933
     Wordnet Search "bhīmā" has 4 results.
     

bhīmā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

bhīmā

kaṣā, kaśā, carmayaṣṭiḥ, pratiṣkaṣaḥ, bhīmā   

aśvādeḥ tāḍanī।

bhoḥ aśvarakṣakaḥ kimarthaṃ kaṣayā aśvaṃ tāḍayasi।

bhīmā

bhīmā   

dakṣiṇabhārate vartamānā ekā nadī।

bhīmā kṛṣṇayā saha milati।

bhīmā

subhīmā   

kṛṣṇasya patnī।

subhīmāyāḥ varṇanaṃ bhāgavate asti।

Parse Time: 1.635s Search Word: bhīmā Input Encoding: IAST: bhīmā