Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
alaṅkāraḥ2.6.102MasculineSingularābharaṇam, pariṣkāraḥ, vibhūṣaṇam, maṇḍanam
niṣkāsitaḥ3.1.38MasculineSingularavakṛṣṭaḥ
     Apte Search  
1 result
     
āviṣkṛ आविष्कृ 8 U. To make apparent, lay bare, reveal, show, manifest, put forth; (याति) आविष्कृतारुणपुरस्सर एकतो$र्कः Ś.4.2; Śi.2.76. आविष्करणम् āviṣkaraṇam ष्कारः ṣkārḥ आविष्करणम् ष्कारः 1 Manifestation, making visible, showing; असूया गुणेषु दोषाविष्करणम् Sk. -2 The means of making visible.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"ṣkā" has 1 results.
     
niṣkādia class of words headed by the word निष्क to which the affix इक ( ठक् ) is added, provided these words are not members of a compound; e. g. नैष्किकम् , पादिकम् , माषिकम् et cetera, and others; confer, compare Kāśikā of Jayāditya and Vāmana. on P. V.1.20.
     Wordnet Search "ṣkā" has 37 results.
     

ṣkā

āviṣkāraḥ   

apūrvatvena kasyacit vastunaḥ nirmitikriyā।

saṅgaṇakasya āviṣkāreṇa samāje mahat parivartanam sañjātam।

ṣkā

piṣṭakaḥ, pūpaḥ, apūpaḥ, śuṣkāpūpikā, vipakvakaḥ, biskaṭī, pūpakaḥ, pūpikā   

miṣṭānnaviśeṣaḥ- sukāndavo godhūmādicūrṇamayī carpaṭī।

bālakaḥ piṣṭakam atti।

ṣkā

niṣkāma-karma   

phalāpekṣayā rahitaṃ karma।

bhagavadgītāyāṃ niṣkāma-karmaṇaḥ pratipādanaṃ kṛtam।

ṣkā

saralatā, sāralyam, amāyā, niṣkāpaṭyam, avyājaḥ, avakratā, ṛjutā   

saralasya bhāvaḥ avasthā vā।

svabhāvasya saralatā iti guṇaḥ naikānāṃ vidvajjanānām sthāyībhāvaḥ asti।

ṣkā

niṣkāraṇam, animittam   

kāraṇāt vinā।

saḥ niṣkāraṇam āgacchat atra।

ṣkā

niṣprayojanam, prayojanahīnataḥ, kāraṇahīnataḥ, uddeśyahīnataḥ, niṣkāraṇam   

prayojanasya abhāvaḥ।

niṣprayojanaṃ kāryaṃ na karaṇīyam।

ṣkā

icchāhīna, niriccha, niṣkāma, akāma, anabhilāṣa   

yasya kasmin icchā nāsti।

icchāhīnasya vyakteḥ jīvanaṃ śāntipūrṇam bhavati।

ṣkā

kāmahīna, vāsanāhīna, niṣkāma   

yaḥ vāsanā rahitaḥ asti।

svāmī vivekānandaḥ kāmahīnaḥ āsīt।

ṣkā

nirdhanaḥ, daridraḥ, adhanaḥ, dhanahīnaḥ, alpadhanaḥ, nirdhanakaḥ, dīnaḥ, kṣīṇadhanaḥ, dhanaśūnyaḥ, arthahīnaḥ, niḥsvaḥ, gatārthaḥ, niṣkāñcanaḥ   

durgataṃ vinirgataṃ vā dhanaṃ yasmāt।

nirdhanaḥ kaṣṭena dhanavān api bhavati।

ṣkā

āviṣkārakartā   

yaḥ āviṣkāraṃ karoti।

āviṣkārakartuḥ nūtanena āviṣkāreṇa viplavaḥ sañjātaḥ।

ṣkā

pariṣkāraḥ, vyavasthāpanam   

vyavasthitasya bhāvaḥ।

sādhu vyavasthāpanād kāryaṃ sukaraṃ bhavati।

ṣkā

deśaniṣkāsanam   

deśāt niṣkāsanasya daṇḍaḥ।

briṭiśakāle svatantratāsenāninaṃ deśaniṣkāsanasya daṇḍaṃ datvā andamānaprānte apreṣayat।

ṣkā

śuṇṭhiḥ, śuṇṭhī, śaṇṭhyam, śuṣkārdram, viśvabheṣajam, viśvam, viśvā, mahauṣadham, nāgaram   

śuṣkam ārdrakam।

śuṇṭhiḥ śarīrāya upayuktā।

ṣkā

akṛṣyaḥ, akṛṣyā, akṛṣyam, śuṣkaḥ, śuṣkā, śuṣkam, niṣphalaḥ, niṣphalā, niṣphalam, aphalaḥ, aphalā, aphalam   

sā bhūmiḥ yā kraṣṭum ayogyā।

bahudinaparyantam eṣā bhūmi kraṣṭum na yogyā ataḥ akṛṣyā abhavat।

ṣkā

jalaniṣkāsanam   

jalasya niṣkāsanasya kriyā।

stroteṣu avaruddhena avakareṇa jalaniṣkāsane bādhā utpadyate।

ṣkā

niṣkāsaya, utsāraya, niḥsāraya, niras, nirdhū, niryāpaya, nirvad, nirvāsaya, uccāṭaya, samutpāṭaya, samudīraya, cālaya, samudvāsaya, avarudh, udākṛ, utkālaya, uddhū, tyājaya, nāśaya, vipravāsaya, vivāsaya, samākṣip, vyaparopaya, vyas, saṃcālaya, sañcālaya, nirvivah, nirhan, nirhṛ, dālaya, nistyaj, udas, utkliś, apacyu, avahan, aparudh, udaj, udvas, ji, niṣkṛ, parinirhan, parivṛj, prāmarjaya, vitathīkṛ, viropaya   

balāt sthānatyāgapreraṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

rājīvaḥ dvāri tiṣṭhantaṃ śvānaṃ nirakāsayat।

ṣkā

bahiṣkāraḥ   

kasyacit viṣayasya virodhaṃ pradarśayituṃ kṛtaḥ tasya viṣayasya tyāgaḥ।

gāndhīmahodayena videśīnāṃ vastūnāṃ bahiṣkāraḥ kṛtaḥ।

ṣkā

śuddhīkaraṇam, pariṣkāraḥ, pariśodhanam, pavitrīkaraṇam, vimalīkaraṇam, śodhanam   

samalam amalaṃ karoti।

vāpyāḥ jale auṣadhaṃ saṃmiśrya tasya śuddhīkaraṇaṃ kṛtam।

ṣkā

apanī, pratisāraya, apasāraya, niḥsāraya, niṣkāsaya   

kenāpi upāyena anyaṃ dūraṃ nirgamanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

bhāratīyāḥ vīrāḥ śatrūn apānayanta।

ṣkā

niṣkāsanam   

tat adhikārapatraṃ yasyānusāreṇa ko'pi kasmād api sthānāt bahirgantuṃ śakyate।

anyasmin deśe vastūnāṃ preṣaṇārthe ahaṃ niṣkāsanaṃ prāptavān।

ṣkā

jala-niṣkāsanam   

jalasya niṣkāsanam।

jala-niṣkāsanasya ucitā vyavasthā nāsti ataḥ asvacchaṃ jalaṃ mārge pravahati।

ṣkā

ātmānuśāsanam, pariṣkāraḥ   

ātmanaḥ kṛte anuśāsanam।

ātmānuśāsanena eva durvyasanebhyaḥ muktiṃ prāptuṃ śakyate।

ṣkā

bahiṣkāraḥ, bahiṣkaraṇam, parivāsaḥ, tyajanam, vyavacchedaḥ, nirākriyā   

niṣkāsanasya kriyā।

rāmeṇa anyajātīyayā yuvatinā saha vivāhaḥ kṛtaḥ ataḥ samājaḥ tasya bahiṣkāram akarot।

ṣkā

niṣkāsaya, bahiṣkṛ, apākṛ, nirākṛ, niḥsāraya, apadhvaṃsaya, nirdhū   

apasaraṇapreraṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

saḥ madyapaṃ svabhrātaraṃ gṛhāt nirakāsayat।

ṣkā

niṣkāmam, niṣkāraṇam, nirmamam   

vinā kimapi abhikāṅkṣya।

niṣkāmam āgataḥ aham। / brāhmaṇena niṣkāraṇaṃ ṣaḍaṅgo vedaḥ adhyeyaḥ jñeyaśca।

ṣkā

kopalatā, ardhacandrikā, analaprabhā, kaṭabhī, kanakaprabhā, kukundanī, kaiḍaryaḥ, gīrlatā, jyotiṣkā, jyotirlatā, tīktakā, tīkṣṇā, dīptaḥ, niphalā, paṇyā, parāpatapadī, pītatailā, piṇyā, pūtitailā, bahurasā, matidā, lagaṇā, latā, latāpuṭakī, lavaṇaḥ, vāyasādanī, śṛṅgin, śleṣmaghnī, sarasvatī, supiṅgalā, suvegā, suvarṇalatā, svarṇalatā, sumedhas, sphuṭavalkalī, sphuṭaraṅgiṇī   

ekā latā।

kopalatā oṣadhyāṃ prayujyate।

ṣkā

niṣkāsaḥ   

kasyāpi bhavanasya prāsādasya vā bahiḥ nirgatam aṅgam।

antarāvedī viśiṣṭaḥ niṣkāsaḥ eva।

ṣkā

niṣkāsita, bahiṣkṛta, avakṛṣṭa   

yasya niṣkāsanaṃ kṛtam।

niṣkāsitānāṃ janānāṃ punarvasanasya samasyāyāḥ samādhānam idānīṃ paryantaṃ na labdham।

ṣkā

niṣkāsita, bahiṣkṛta, vivāsita   

bahiḥ apayāpitaḥ।

niṣkāsitān krīḍāpaṭūn svasya nirdoṣatvasiddhyartham ekaḥ adhikaḥ avasaraḥ pradīyate।

ṣkā

niṣkāma   

yad kāmanayā vinā kriyate।

bhagavadgītāyāṃ niṣkāmasya karmaṇaḥ māhātmyaṃ kathitam asti।

ṣkā

niṣkāmatā   

avasthāviśeṣaḥ yasyāṃ kayāpi kāmanayā vinā kāryaṃ kriyate।

niṣkāmatayā manaḥ śuddhaḥ bhavati।

ṣkā

niṣkāsanam   

vastunaḥ bahirniḥsāraṇam।

varṣākāle jalasya niṣkāsanaṃ samyak na bhavati।

ṣkā

pariśodhanam, pavitrīkaraṇam, śodhanam, pariṣkāraḥ, saṃskāraḥ   

doṣādīnāṃ dūrīkaraṇam।

manuṣyeṇa kāryasya pariśodhanaṃ kartavyam।

ṣkā

avakṛṣṭa, bahiṣkṛta, dūrīkṛta, niṣkāsita, niḥsārita   

yad dūre kriyate।

avakṛṣṭānāṃ manuṣyāṇām iyaṃ saṃsthā asti।

ṣkā

sabhāniṣkāsita   

yaḥ sabhāyāḥ niṣkāsitaḥ।

sabhāniṣkāsitaḥ manuṣyaḥ akrudhyat।

ṣkā

nirvāsita, niṣkāsita   

ṣkā

kaṭabhī, analaprabhā, kukundanī, pārāpatapadī, pītatailā, kanakaprabhā, gīrlatā, jyotirlatā, jyotiṣkā, tejasvinī, tejohvā, tiktakā, niphalā, paṇyā, pārāvatapadī, piṇyā, pūtitailā, bahurasā, lagaṇā, nagaṇā, latā, latāpuṭakī, lavaṇakiṃśukā, śleṣmaghnī, sārasvatī, supiṅgalā, sphuṭaraṅgiṇī, sphuṭavalkalī, sumedhā, suvarṇalatā, suvegā, svarṇalatā, dīptaḥ, lavaṇaḥ, śṛṅgī, nagnaḥ   

kṣupaviśeṣaḥ ।

kaṭabhyāḥ varṇanaṃ suśrutena kṛtam

Parse Time: 0.968s Search Word: ṣkā Input Encoding: IAST IAST: ṣkā