Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "ṛṣī" has 3 results.
     
ṛṣī: masculine nominative dual stem: ṛṣi
ṛṣī: masculine accusative dual stem: ṛṣi
ṛṣī: masculine vocative dual stem: ṛṣi
     Amarakosha Search  
4 results
     
     Monier-Williams
          Search  
28 results for ṛṣī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
ṛṣīkam. a species of grass View this entry on the original dictionary page scan.
ṛṣīvahamfn. on View this entry on the original dictionary page scan.
ṛṣīvatmfn. (m. vocative case vas-) associated with the ṛṣi-s View this entry on the original dictionary page scan.
ṛṣīvatīf. on View this entry on the original dictionary page scan.
ādhṛṣīyamfn. "including the dhṛṣ- " View this entry on the original dictionary page scan.
akṛṣīvalamf(ā-)n. not agricultural View this entry on the original dictionary page scan.
bṛṣīSee bṛsī- below. View this entry on the original dictionary page scan.
durhṛṣīkamfn. having bad or uncontrolled organs of sense View this entry on the original dictionary page scan.
hṛṣīkan. () an organ of sense View this entry on the original dictionary page scan.
hṛṣīkanātham. "lord of the senses", Name of viṣṇu-kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
hṛṣīkeśaSee below under hṛṣīka-. View this entry on the original dictionary page scan.
hṛṣīkeśam. (perhaps equals hṛṣī-keśa- see hṛṣī-vat-above) idem or 'm. "lord of the senses", Name of viṣṇu-kṛṣṇa- ' ( hṛṣīkeśatva -tva- n.) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
hṛṣīkeśam. Name of the tenth month View this entry on the original dictionary page scan.
hṛṣīkeśam. of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
hṛṣīkeśam. of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
hṛṣīkeśam. lord of the senses (said of manas-) View this entry on the original dictionary page scan.
hṛṣīkeśāśramam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
hṛṣīkeśatvan. hṛṣīkeśa
hṛṣīkeśvaram. equals hṛṣīkanātha- View this entry on the original dictionary page scan.
hṛṣīvatmfn. full of joy, glad, happy View this entry on the original dictionary page scan.
kṛṣīf. (equals ṣi-) field View this entry on the original dictionary page scan.
kṛṣībalam. Name of a sage View this entry on the original dictionary page scan.
kṛṣīṭan. water, View this entry on the original dictionary page scan.
kṛṣīvalam. () a cultivator of the soil, husbandman
prāvṛṣīṇamfn. (day) beginning the rainy season View this entry on the original dictionary page scan.
saptaṛṣīṇamfn. (fr. -ṛṣi-) View this entry on the original dictionary page scan.
vṛṣīf. See bṛsī- View this entry on the original dictionary page scan.
vṛṣīyaNom. P. yati- (fr. vṛṣa-) View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
6 results
     
ṛṣītata ऋषीतत a. Celebrated by the (sacred) sages.
ṛṣīvan ऋषीवन् a. Ved. Accompanied by sages.
ṛṣīvat ऋषीवत् a. Praising Ṛiṣi; associated with Ṛiṣis; शिप्रिन्नृषीवः शचीवो Rv.8.2.28.
kṛṣīvalaḥ कृषीवलः [कृषि वलच् दीर्घः; cf. P.V.2.112] One who lives by husbandry, a farmer; कृषीं चापि कृषीवलः Y.1. 276; Ms.9.38.
vṛṣī वृषी वृसी The seat of an ascetic or religious student (made of Kuśa grass); see बृशी-षी-सी; वृष्यामुपववेश ह Mb.15.27.18.
hṛṣīkam हृषीकम् [हृष्-ई कक् Uṇ.4.26] An organ of sense; न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे Bhāg.2.6.33. -Comp. -ईशः an epithet of Viṣṇu; or Kṛiṣṇa; पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः (दध्मौ) Bg.1.15; et. seq. (हृषीकाणीन्द्रियाण्याहुस्तेषामीशो यतो भवान् । हृषीकेशस्ततो विष्णो ख्यातो देवेषु केशव ॥ Mb.)
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
19 results
     
ṛṣī bodhapratībodhau AVś.5.30.10a; AVP.9.13.10a. See under ṛṣir bodhaḥ.
ṛṣīṃs tarpayāmi BDh.2.5.9.14. See ṛṣayaḥ (sc. tṛpyantu).
ṛṣīṃs tasyopa varte tat RVKh.9.67.17c.
ṛṣīṃs te 'nu bravīmi śG.2.7.12.
ṛṣīn ārṣeyāṃs tapaso 'dhi jātān AVś.11.1.26c.
ṛṣīn ārṣeyān gacha AVś.11.1.35b.
ṛṣīn tapasvato yama RV.10.154.5c; AVś.18.2.15c,18c. See pitṝn etc.
ṛṣīn bho anu brūhi śG.2.7.12.
ṛṣīṇāṃ yaḥ purohitaḥ TS.7.3.11.1c; KSA.3.1c.
ṛṣīṇāṃ yāni janimāni vidmaḥ AVP.8.15.6c.
ṛṣīṇāṃ vā yaḥ kṣaye RV.10.22.1c.
ṛṣīṇāṃ vipraḥ sumatiṃ cakānaḥ RV.10.148.3b.
ṛṣīṇāṃ sapta dhītibhiḥ RV.9.62.17c.
ṛṣīṇāṃ sapta saptadhā AVś.8.9.23b.
ṛṣīṇāṃ ca stutīr (SV. ṛṣīṇāṃ suṣṭutīr) upa RV.1.84.2c; SV.2.380c; VS.8.35c; TS.1.4.38.1c; MS.1.3.34c: 41.12; KS.4.11c.
ṛṣīṇām arundhatī TA.3.9.2.
ṛṣīṇām asy āyudham AVś.6.133.2b; AVP.5.33.2b.
ṛṣīṇāṃ putro adhirāja eṣaḥ (Aś. avirāja [?] eṣaḥ; AVś. abhiśastipā u; VS.śB. abhiśastipāvā; TB. abhiśastipā ayam) AVś.4.39.9b; AVP.12.18.1b; 15.22.3b; VS.5.4b; TS.1.3.7.2b; MS.1.2.7b: 16.10; KS.3.4b; śB.3.4.1.25b; TB.2.7.15.1b; Aś.8.14.4b; SMB.2.2.12b; N.8.2.
ṛṣīṇāṃ prastaro 'si AVś.16.2.6a; Vait.2.9; Kauś.2.18; 137.33.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"ṛṣī" has 1 results.
     
ādhṛṣīyaa sub-division of roots belonging to the चुरादिगण or tenth conjugation beginning with युज् and ending with धृष् which take the Vikaraṇa णिच् optionally id est, that is which are also conjugated like roots of the first conjugation; exempli gratia, for example यीजयति,योजयते, योजति;साहयति-ते, सहति.
     Vedabase Search  
152 results
     
ṛṣī sagesSB 1.3.9
ṛṣī the two sagesSB 12.8.35
SB 4.1.49-52
SB 6.18.5
ṛṣī the two sages, Nara-NārāyaṇaSB 12.9.30
ṛṣīn about the sagesSB 1.16.31
ṛṣīn and the sagesSB 7.1.8
ṛṣīn great sagesBG 11.15
SB 3.3.26
ṛṣīn like Bhṛgu and VasiṣṭhaSB 2.10.37-40
ṛṣīn sagesSB 10.34.12-13
SB 10.70.7-9
SB 10.74.33-34
SB 4.1.39
ṛṣīn sages (the Vālakhilyas)SB 11.4.19
ṛṣīn the great sagesSB 4.13.49
ṛṣīn the great sages and saintly personsSB 7.4.5-7
ṛṣīn the sagesSB 10.84.42
SB 3.20.52
ṛṣīn to the sagesSB 11.22.52
SB 11.3.42
ṛṣīn unto the great sagesSB 7.14.15
ṛṣīn ca and the great sagesSB 8.20.25-29
ṛṣīn ca and the great sagesSB 8.20.25-29
ṛṣīṇām among the ṛṣisSB 3.23.34
ṛṣīṇām for the sagesSB 10.72.8
ṛṣīṇām of great sages, saintly persons, or VaiṣṇavasSB 10.4.42
ṛṣīṇām of great saintly personsSB 6.14.2
ṛṣīṇām of sagesSB 12.12.57
ṛṣīṇām of the great ṛṣisSB 8.24.34-35
SB 9.16.24
ṛṣīṇām of the great sagesSB 3.12.50
SB 3.22.26-27
SB 5.3.20
ṛṣīṇām of the ṛṣisSB 1.13.51
SB 1.9.25
ṛṣīṇām of the sagesSB 1.7.2
SB 2.6.43-45
SB 3.7.29
SB 4.11.1
ṛṣīṇām of the teachersSB 2.4.22
ṛṣīṇām the sagesSB 10.87.8
ṛṣīṇām to the sagesSB 3.25.14
alańkṛṣīṣṭa may decorateSB 2.4.23
brahma-ṛṣīṇām of great saintly brāhmaṇasSB 4.21.13
brahma-ṛṣīn great ṛṣisSB 8.4.17-24
brahma-ṛṣīṇām of the great brāhmaṇa sagesSB 8.18.29
brahma-ṛṣīn brāhmaṇa sagesSB 10.86.57
brahma-ṛṣīṇām among the saintly brāhmaṇasSB 11.16.14
brahma-ṛṣīn to the great sages among the brāhmaṇasSB 12.6.45
bṛṣīṣu and on mats of darbhaSB 10.86.39
deva-ṛṣīṇām of all the sages amongst the demigodsBG 10.26
deva-ṛṣīṇām among the saintly demigodsSB 11.16.14
deva hṛṣīkeśa Lord HṛṣīkeśaCC Madhya 20.200
hṛṣīka-īśaḥ Hṛṣīkeśa (Kṛṣṇa, the Lord who directs the senses of the devotees)BG 1.15
hṛṣīka-īśa O master of all sensesBG 11.36
hṛṣīka-īśaḥ Lord Hṛṣīkeśa, the master of all the sensesSB 8.24.39
hṛṣīka by the sensesSB 10.14.33
hṛṣīka-īśa O motivator of the sensesSB 10.16.47
hṛṣīka-īśa O Lord of the mind and sensesSB 10.40.30
hṛṣīkā-īśam the supreme master of the sensesSB 10.73.7
hṛṣīka with sensesSB 10.87.33
hṛṣīka-pate O master of everyone's sensesSB 11.6.17
hṛṣīka-īśam the supreme master of the senses, Lord ViṣṇuSB 12.8.7-11
hṛṣīka-īśa of the master of the sensesCC Madhya 19.170
hṛṣīkaiḥ by the sensesSB 4.24.64
hṛṣīkāṇām of the sensesSB 1.8.38
hṛṣīkāṇām of the sensesSB 3.26.28
hṛṣīkāṇām of the sensesCC Antya 1.160
hṛṣīkāṇi sensesSB 2.6.34
hṛṣīkāṇi all the sensesCC Madhya 24.184
hṛṣīkeṇa by purified senses freed from all designationsCC Madhya 19.170
hṛṣīkeśa O master of the sensesBG 18.1
hṛṣīkeśa the master of the sensesSB 1.8.23
hṛṣīkeśa of the Supreme Personality of GodheadSB 4.11.10
hṛṣīkeśa the master of the sensesSB 4.24.36
hṛṣīkeśa-yaśaḥ by the glories of the Supreme Personality of Godhead, Hṛṣīkeśa, the master of all sensesSB 5.13.21
hṛṣīkeśa of the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, the master of the sensesSB 6.5.22
hṛṣīkeśa of Kṛṣṇa, the master of the sensesSB 9.4.18-20
hṛṣīkeśa O master of the sensesSB 10.64.27-28
hṛṣīkeśa HṛṣīkeśaCC Madhya 20.197
deva hṛṣīkeśa Lord HṛṣīkeśaCC Madhya 20.200
hṛṣīkeśa Lord HṛṣīkeśaCC Madhya 20.231
hṛṣīkeśa of the Lord of the senses, the Personality of GodheadCC Madhya 22.137-139
hṛṣīkeśaḥ Lord KṛṣṇaBG 1.24
hṛṣīkeśaḥ the master of the senses, KṛṣṇaBG 2.10
hṛṣīkeśaḥ the Lord of the sensesSB 3.13.12
hṛṣīkeśaḥ the controller of his sensesSB 3.20.52
hṛṣīkeśaḥ Lord HṛṣīkeśaSB 6.8.21
hṛṣīkeśaḥ the Supreme Personality of Godhead, known as HṛṣīkeśaSB 8.4.26
hṛṣīkeśaḥ Lord Hṛṣīkeśa, the proprietor of all the sensesSB 10.6.24
hṛṣīkeśaḥ Lord Kṛṣṇa, the master of everyone's sensesSB 10.14.46
hṛṣīkeśaḥ the Supreme Lord HṛṣīkeśaSB 10.34.10
hṛṣīkeśaḥ Lord KṛṣṇaSB 10.50.12
hṛṣīkeśaḥ Hṛṣīkeśa, the Lord of the sensesSB 12.12.3
hṛṣīkeśam unto Lord KṛṣṇaBG 1.20
hṛṣīkeśam unto Kṛṣṇa, the master of the sensesBG 2.9
hṛṣīkeśam the master of the sensesSB 2.4.11
hṛṣīkeśam the master of the sensesSB 7.4.22-23
hṛṣīkeśam unto Lord NṛsiṃhadevaSB 7.10.1
hṛṣīkeśam unto the Supreme Personality of Godhead, the master of all sensesSB 8.16.38
hṛṣīkeśam the Supreme Personality of Godhead, the controller of everythingSB 10.2.24
hṛṣīkeśam Lord Kṛṣṇa, the controller of the sensesSB 10.28.4
hṛṣīkeśam the Supreme Lord HṛṣīkeśaSB 10.29.13
hṛṣīkeśam the Lord of the sensesSB 10.56.37
hṛṣīkeśam Lord Kṛṣṇa, the master of everyone's sensesSB 10.63.24
hṛṣīkeśam to Lord KṛṣṇaSB 10.69.37
hṛṣīkeśam to Lord KṛṣṇaSB 10.71.24
hṛṣīkeśam Lord KṛṣṇaSB 10.74.26
hṛṣīkeśāya unto Hṛṣīkeśa, the Lord of the sensesSB 5.18.18
hṛṣīkeśāya unto the supreme controller of the sensesSB 6.16.20
hṛṣīkeśe Hṛṣīkeśa (Lord Viṣṇu)SB 4.7.48
hṛṣīkeśe to the master of the sensesCC Madhya 24.184
hṛṣīkeśvaram the Supreme Personality of Godhead, master of the sensesSB 5.18.19
hṛṣīkśaḥ Lord KṛṣṇaSB 10.41.3
hṛṣīka-īśa O master of all sensesBG 11.36
hṛṣīka-īśa O motivator of the sensesSB 10.16.47
hṛṣīka-īśa O Lord of the mind and sensesSB 10.40.30
hṛṣīka-īśa of the master of the sensesCC Madhya 19.170
hṛṣīka-īśaḥ Hṛṣīkeśa (Kṛṣṇa, the Lord who directs the senses of the devotees)BG 1.15
hṛṣīka-īśaḥ Lord Hṛṣīkeśa, the master of all the sensesSB 8.24.39
hṛṣīkā-īśam the supreme master of the sensesSB 10.73.7
hṛṣīka-īśam the supreme master of the senses, Lord ViṣṇuSB 12.8.7-11
kṛṣīṣṭa kindly showSB 5.10.24
kṛṣīṣṭhāḥ please beSB 10.3.28
mahā-ṛṣīṇām of the great sagesBG 10.2
mahā-ṛṣīṇām among the great sagesBG 10.25
nara-nārāyaṇau ṛṣī as the sages Nara and NārāyaṇaSB 10.89.59
nara-nārāyaṇau ṛṣī as the sages Nara and NārāyaṇaSB 10.89.59
hṛṣīka-pate O master of everyone's sensesSB 11.6.17
rāja-ṛṣīn of saintly kingsSB 1.12.18
rāja-ṛṣīṇām of kings as good as sagesSB 1.12.26
rāja-ṛṣīṇām of great saintly kingsSB 4.21.13
rāja-ṛṣīṇām among the saintly kingsSB 11.16.14
nara-nārāyaṇau ṛṣī as the sages Nara and NārāyaṇaSB 10.89.59
rāja-ṛṣīn of saintly kingsSB 1.12.18
brahma-ṛṣīn great ṛṣisSB 8.4.17-24
brahma-ṛṣīn brāhmaṇa sagesSB 10.86.57
brahma-ṛṣīn to the great sages among the brāhmaṇasSB 12.6.45
mahā-ṛṣīṇām of the great sagesBG 10.2
mahā-ṛṣīṇām among the great sagesBG 10.25
deva-ṛṣīṇām of all the sages amongst the demigodsBG 10.26
rāja-ṛṣīṇām of kings as good as sagesSB 1.12.26
brahma-ṛṣīṇām of great saintly brāhmaṇasSB 4.21.13
rāja-ṛṣīṇām of great saintly kingsSB 4.21.13
brahma-ṛṣīṇām of the great brāhmaṇa sagesSB 8.18.29
brahma-ṛṣīṇām among the saintly brāhmaṇasSB 11.16.14
rāja-ṛṣīṇām among the saintly kingsSB 11.16.14
deva-ṛṣīṇām among the saintly demigodsSB 11.16.14
sapta-ṛṣīṇām of the constellation of the seven sages (the constellation known to Westerners as Ursa Major)SB 12.2.27-28
sapta-ṛṣīṇām of the constellation of the seven sages (the constellation known to Westerners as Ursa Major)SB 12.2.27-28
hṛṣīkeśa-yaśaḥ by the glories of the Supreme Personality of Godhead, Hṛṣīkeśa, the master of all sensesSB 5.13.21
     DCS with thanks   
5 results
     
ṛṣīka noun (masculine) ṛṣika [a Ṛṣi of a lower degree] a species of grass (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 20977/72933
kṛṣī noun (feminine) field (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 27636/72933
kṛṣīvala noun (masculine) cultivator of the soil (Monier-Williams, Sir M. (1988))
husbandman (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 10622/72933
hṛṣīka noun (neuter) an organ of sense (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 16328/72933
hṛṣīkeśa noun (masculine) lord of the senses (said of Manas) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a poet (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Tīrtha (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Kṛṣṇa name of the tenth month (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Viṣṇu (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 2858/72933
     Wordnet Search "ṛṣī" has 8 results.
     

ṛṣī

viṣṇuḥ, nārāyaṇaḥ, kṛṣṇaḥ, vaikuṇṭhaḥ, viṣṭaraśravāḥ, dāmodaraḥ, hṛṣīkeśaḥ, keśavaḥ, mādhavaḥ, svabhūḥ, daityāriḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, govindaḥ, garuḍadhvajaḥ, pītāmbaraḥ, acyutaḥ, śārṅgī, viṣvaksenaḥ, janārdanaḥ, upendraḥ, indrāvarajaḥ, cakrapāṇiḥ, caturbhujaḥ, padmanābhaḥ, madhuripuḥ, vāsudevaḥ, trivikramaḥ, daivakīnandanaḥ, śauriḥ, śrīpatiḥ, puruṣottamaḥ, vanamālī, balidhvaṃsī, kaṃsārātiḥ, adhokṣajaḥ, viśvambharaḥ, kaiṭabhajit, vidhuḥ, śrīvatsalāñachanaḥ, purāṇapuruṣaḥ, vṛṣṇiḥ, śatadhāmā, gadāgrajaḥ, ekaśṛṅgaḥ, jagannāthaḥ, viśvarūpaḥ, sanātanaḥ, mukundaḥ, rāhubhedī, vāmanaḥ, śivakīrtanaḥ, śrīnivāsaḥ, ajaḥ, vāsuḥ, śrīhariḥ, kaṃsāriḥ, nṛhariḥ, vibhuḥ, madhujit, madhusūdanaḥ, kāntaḥ, puruṣaḥ, śrīgarbhaḥ, śrīkaraḥ, śrīmān, śrīdharaḥ, śrīniketanaḥ, śrīkāntaḥ, śrīśaḥ, prabhuḥ, jagadīśaḥ, gadādharaḥ, ajitaḥ, jitāmitraḥ, ṛtadhāmā, śaśabinduḥ, punarvasuḥ, ādidevaḥ, śrīvarāhaḥ, sahasravadanaḥ, tripāt, ūrdhvadevaḥ, gṛdhnuḥ, hariḥ, yādavaḥ, cāṇūrasūdanaḥ, sadāyogī, dhruvaḥ, hemaśaṅkhaḥ, śatāvarttī, kālanemiripuḥ, somasindhuḥ, viriñciḥ, dharaṇīdharaḥ, bahumūrddhā, vardhamānaḥ, śatānandaḥ, vṛṣāntakaḥ, rantidevaḥ, vṛṣākapiḥ, jiṣṇuḥ, dāśārhaḥ, abdhiśayanaḥ, indrānujaḥ, jalaśayaḥ, yajñapuruṣaḥ, tārkṣadhvajaḥ, ṣaḍbinduḥ, padmeśaḥ, mārjaḥ, jinaḥ, kumodakaḥ, jahnuḥ, vasuḥ, śatāvartaḥ, muñjakeśī, babhruḥ, vedhāḥ, prasniśṛṅgaḥ, ātmabhūḥ, suvarṇabinduḥ, śrīvatsaḥ, gadābhṛt, śārṅgabhṛt, cakrabhṛt, śrīvatsabhṛt, śaṅkhabhṛt, jalaśāyī, muramardanaḥ, lakṣmīpatiḥ, murāriḥ, amṛtaḥ, ariṣṭanemaḥ, kapiḥ, keśaḥ, jagadīśaḥ, janārdanaḥ, jinaḥ, jiṣṇuḥ, vikramaḥ, śarvaḥ   

devatāviśeṣaḥ hindudharmānusāraṃ jagataḥ pālanakartā।

ekādaśastathā tvaṣṭā dvādaśo viṣṇurucyate jaghanyajastu sarveṣāmādityānāṃ guṇādhikaḥ।

ṛṣī

kṛṣṇaḥ, nārāyaṇaḥ, dāmodaraḥ, hṛṣīkeśaḥ, keśavaḥ, mādhavaḥ, acyutaḥ, govindaḥ, janārdanaḥ, giridharaḥ, daivakīnandanaḥ, mādhavaḥ, śauriḥ, ahijitaḥ, yogīśvaraḥ, vaṃśīdharaḥ, vāsudevaḥ, kaṃsārātiḥ, vanamālī, purāṇapuruṣaḥ, mukundaḥ, kaṃsāriḥ, vāsuḥ, muralīdharaḥ, jagadīśaḥ, gadādharaḥ, nandātmajaḥ, gopālaḥ, nandanandanaḥ, yādavaḥ, pūtanāriḥ, mathureśaḥ, dvārakeśaḥ, pāṇḍavāyanaḥ, devakīsūnuḥ, gopendraḥ, govardhanadharaḥ, yadunāthaḥ, cakrapāṇiḥ, caturbhujaḥ, trivikramaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, garuḍadhvajaḥ, pītāmbaraḥ, viśvambharaḥ, viśvarujaḥ, sanātanaḥ, vibhuḥ, kāntaḥ, puruṣaḥ, prabhuḥ, jitāmitraḥ, sahasravadanaḥ   

yaduvaṃśīya vasudevasya putraḥ yaḥ viṣṇoḥ avatāraḥ iti manyate।

sūradāsaḥ kṛṣṇasya paramo bhaktaḥ।

ṛṣī

indriyam, hṛṣīkam, viṣayi, akṣam, karaṇam, grahaṇam   

jñānakarmasādhakaḥ śarīrasya avayavaḥ।

netrakarṇādayāni indriyāṇi santi।

ṛṣī

kṛṣakaḥ, kṛṣīvalaḥ   

yaḥ kṛṣī iti vyavasāyaḥ karoti।

kṛṣakaḥ ahorātraṃ pariśramaṃ kṛtvā annam utpādayati।

ṛṣī

kṛṣībalaḥ   

ekaḥ ṛṣiḥ ।

kṛṣībalasya varṇanaṃ mahābhārate prāpyate

ṛṣī

kṛṣībalaḥ   

ekaḥ ṛṣiḥ ।

kṛṣībalasya varṇanaṃ mahābhārate prāpyate

ṛṣī

hṛṣīkeśaḥ   

ekaḥ māsaḥ ।

hṛṣīkeśaḥ iti daśamamāsaḥ

ṛṣī

hṛṣīkeśāśramaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

hṛṣīkeśāśramasya ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

Parse Time: 1.370s Search Word: ṛṣī Input Encoding: IAST: ṛṣī