Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
3 results
     
     Apte Search  
20 results
     
ḍikā डिका A very small winged insect (such as gnat); Mb.14.9.29, com.
iḍikā इडिका The earth.
oḍikā ओडिकाः ओडी Wild rice.
kaṇḍikā कण्डिका 1 A short section, shortest subdivision; (as in the शुक्लयजुर्वेद). -2 N. of a country.
kāṇḍikā काण्डिका 1 A kind of corn (Mar. लांक). -2 A kind of gourd. -3 A part or division of a book.
kuḍikā कुडिका An earthen or wooden water-pot.
kuṇḍikā कुण्डिका 1 A pitcher. -2 A student's water-pot (कमण्डलु). कुण्डिकां वामहस्ते च धारयेत्तु सरस्वती Māna.54.22; Mb.12.18.19. -3 A small pool; नवा कुण्डिका Mbh. on P.I.1.44.
khaḍikā खडिका खडी Chalk.
gaṇḍikā गण्डिका 1 A sort of pebble. -2 A kind of beverage. -3 Anything advanced beyond the first stage.
daṇḍikā दण्डिका 1 A stick. -2 A row, line, series. -3 A string of pearls, a necklace. -4 A rope.
ḍikā नाडिका 1 A tubular organ &c.; see नाडि. -2 A Ghaṭikā or 24 minutes; नाडिकाविच्छेदपटहः Māl.7; Bhāg. 3.11.8; K.13.7; दशनाडिकाः पूर्णाः । अतिक्रामति स्नानवेला । Abhiṣeka 1. -3 A hollow stalk in general. -4 A fistulous sore. -5 A ray of the sun. -6 A gong (on which the hours are struck). -7 A measure of length = 1/2 Daṇḍa.
piciṇḍikā पिचिण्डिका 1 The calf of the leg. -2 The instep (also पिचण्डिका in these senses).
piṇḍikā पिण्डिका 1 A round or fleshy swelling. -2 The calf of the leg &c.; विकटोद्बद्धपिण्डिकम् Mb.1.155.33. -3 The region of the cheeks (गण्डस्थल); भिन्नमस्तकपिण्डिकाः Mb.7. 116.25; see पिण्डि above.
bhāṇḍikā भाण्डिका An implement, a tool, utensil.
ruṇḍikā रुण्डिका 1 A field of battle. -2 A female messenger or go-between. -3 The threshold of a door. -4 Superhuman power.
luṇḍikā लुण्डिका 1 A round mass or ball. -2 Proper conduct.
śikhaṇḍikā शिखण्डिका See शिखण्ड (1).
śuṇḍikā शुण्डिका See शुण्डा. 1 The uvula or soft palate. -2 A swelling of a gland (also शुण़्डी in this sense).
haṇḍikā हण्डिका हण्डी An earthen pot.
huṇḍikā हुण्डिका 1 A bill of exchange, bond (Mar. हुण्डी); Raj. T. -2 Assignment (for the maintenance of soldiers); ibid.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"ḍikā" has 2 results.
     
khaṇḍikādia class of words headed by the word खण्डिका to which the affix अञ् is added in the sense of collection; e. g. खाण्डिकम्, वाडवम्, भैक्षुकम्; confer, compare Kāś. on P. IV.2.45.
śuṇḍikādia class of words headed by शुण्डिका to which the taddhita affix अ ( अण् ) is added in the sense of 'who has come from'; exempli gratia, for example शौण्डिक:, कार्कणः: confer, compare Kāśikā of Jayāditya and Vāmana. on P. IV. 3.76.
     Wordnet Search "ḍikā" has 28 results.
     

ḍikā

ciñcā, amlaphalaḥ, amlavṛkṣaḥ, āmlikā, āmlīkā, gurupattrā, caṇḍacukrā, caritrā, ciñciṇī, cukracaṇḍikā, tintiḍikā   

vṛkṣaviśeṣaḥ asya pakvaphalasya guṇāḥ dīpanatva-rucikāritva-bheditvādayaḥ।

śyāmasya prāṅgaṇe ciñcāyāḥ vṛkṣam asti।

ḍikā

piṇḍikā, piṇḍaḥ, piṇḍam, picaṇḍikā, indravastiḥ, picchā, jaṅghāpiṇḍī   

jānuno'dhomāṃsalapradeśaḥ।

mama piṇḍikāyāṃ pīḍā ajāyata।

ḍikā

śikhā, cūḍā, keśapāśaḥ, jūṭikā, juṭikā, śikhaṇḍikā   

śiro madhyasya keśāḥ।

śikhāṃ nibaddha āsīno dvija ācamanam caret।

ḍikā

dhūmikā, dhūlikā, dhūpikā, śīkaraḥ, khabāṣpaḥ, mṛgatṛṣṇā, mṛgatṛṣā, mṛgatṛṭ, kūhā, kuheḍikā, kujhaṭikā, kujhaṭiḥ, himajhatiḥ, rubheṭiḥ, dhūmamahiṣī   

vātādipreritajalakaṇāḥ।

śītakāle dhūmikayā āvāgamanasya kṛte kāṭhinyaṃ jāyate।

ḍikā

kṣodaḥ, piṣṭam, guṇḍikaḥ, guṇḍikā, samīdaḥ, samitā   

dhānyasya cūrṇam।

godhūmānāṃ kṣodasya apūpaḥ svāsthyadāyakaḥ।

ḍikā

galaśuṇḍikā   

jihvāyāḥ ante gale vartamānaḥ māṃsapiṇḍaḥ ।

galaśuṇḍikāyāḥ vardhanāt saḥ bhojane pāne ca kāṭhinyam anubhavati।

ḍikā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

ḍikā

kaṭhinī, khaṭinī, kaṭhikā, khaṭikā, khaḍikā   

dhavalamṛttikā।

adhyāpakaḥ kaṭhinyā śyāmapaṭṭe likhati।

ḍikā

mañjiṣṭhā, vikasā, jiṅgī, samaṅgā, kālameṣikā, maṇḍūkaparṇī, bhaṇḍīrī, bhaṇḍī, yojanavallī, kālameṣī, kālī, jiṅgiḥ, bhaṇḍirī, bhaṇḍiḥ, hariṇī, raktā, gaurī, yojanāvallikā, vaprā, rohiṇī, citralatā, citrā, citrāṅgī, jananī, vijayā, mañjūṣā, raktayaṣṭikā, kṣatriṇī, rāgāḍhyā, kālabhāṇḍikā, aruṇā, jvarahantrī, chatrā, nāgakumārikā, bhaṇḍīralatikā, rāgāṅgī, vastrabhūṣaṇā   

latāprakāraḥ yasyāḥ puṣpāṇi pītāni tathā ca laghūni santi।

mañjiṣṭhāyāḥ daṇḍāt tathā ca sūlāt raktaḥ varṇaḥ prāpyate।

ḍikā

atasī, umā, caṇakā, kṣaumī, rudrapatnī, suvarcalā, pichilā, devī, nadagandhā, madotkaṭā, kṣumā, haimavatī, sunīlā, nīlapuṣpikā, varadā, ekamūlā, caṇḍikā, niḥsnehā   

dhānya-viśeṣaḥ, kṛṣṇa-puṣpa-kṣudra-vṛkṣasya tailadāḥ bījāḥ (āyurvede asya uṣṇatva-tiktatva-amlatvādayaḥ guṇāḥ proktāḥ vātahāritvaṃ śleṣma-pittakāritvaṃ ca);

atasī madhurā tiktā snigdhā pāke kaṭurguru [śa ka]

ḍikā

piṭakaḥ, peṭakaḥ, peḍā, mañjūṣā, peṭaḥ, peṭikā, tariḥ, tarī, mañjuṣā, peḍikā   

vaṃśaśalākayā vinirmitaṃ pidhānayuktaṃ pātram।

piṭake sarpaḥ asti।

ḍikā

sūtragaṇḍikā   

sādhanaviśeṣaḥ, nālikāyāṃ maṇḍatāyitaṃ sūtram।

bālakasya vastrārthe kati sūtragaṇḍikāḥ āvaśyakāḥ।

ḍikā

dhūmikā, dhūpikā, khabāṣpaḥ, kuñjhaṭikā, kuñjhaṭiḥ, himañjhatiḥ, kūhā, kuhelikā, kuhelī, kuheḍikā, kuheḍī, rubheṭī, ratāndhrī, nabhoreṇuḥ   

dhūmasadṛśāḥ bāṣpakaṇāḥ ye sūryaprakāśam apahṛtya janān kuhayanti;

śiśire prātaḥ dhūmikā dṛśyate

ḍikā

mālā, latikā, daṇḍikā, hārāvalī   

kaṇṭhe dhāritā ekā śṛṅkhalā।

mālāyāḥ madhyabhāgaḥ patrasamānaṃ vartate।

ḍikā

sophiyānagaram, seraḍikānagaram   

bulgāriyādeśasya rājadhānī।

sophiyānagaraṃ bulgāriyādeśasya mahiṣṭhaṃ nagaram asti।

ḍikā

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

ḍikā

sudhākhaṇḍaḥ, kakkhaṭī, kaṭhikā, kaṭhinī, kaṭhinikā, khaṭī, khaṭikā, khaṭinī, khaḍī, khaḍikā   

sudhayā nirmitā ekā yaṣṭiḥ yayā phalakādiṣu likhyate।

adhyāpakaḥ kṛṣṇaphalake sudhākhaṇḍena likhati।

ḍikā

golphakrīḍakaḥ, golphakrīḍikā   

golpha iti krīḍāprakāraḥ yaḥ krīḍati।

śarmilā-nikolaṭamahodayā bhāratasya ekā utkṛṣṭā golphakrīḍikā asti।

ḍikā

pūrvapūrvānugaṇḍikā   

ekā parvatamālā ।

mahākāvyeṣu pūrvapūrvānugaṇḍikāyāḥ varṇanaṃ vidyate

ḍikā

kuṇḍikā   

ekā upaniṣad ।

kuṇḍikopaniṣad upaniṣatsu ekā upaniṣat

ḍikā

kuṇḍikā   

ekā upaniṣad ।

kuṇḍikopaniṣad upaniṣatsu ekā upaniṣat

ḍikā

pūrvapūrvānugaṇḍikā   

ekā parvatamālā ।

mahākāvyeṣu pūrvapūrvānugaṇḍikāyāḥ varṇanaṃ vidyate

ḍikā

prasannacaṇḍikā   

ekaṃ nāṭakam ।

saṃskṛtasāhitye prasannacaṇḍikā iti nāṭakaṃ prasiddham

ḍikā

kuṇḍikā   

ekā upaniṣad ।

kuṇḍikopaniṣad upaniṣatsu ekā upaniṣat

ḍikā

kumbhatumbī , gandhabahulā , gopālī , gorakṣadugdhā , dīrghadaṇḍī, sarpadaṇḍī , sudaṇḍikā, citralā , dīrgha-daṇḍī, pañca-parṇikā   

naikeṣāṃ kṣupānāṃ nāmaviśeṣaḥ ।

gorakṣī nāmnā prasiddhāḥ naike kṣupāḥ santi

ḍikā

kaṭutuṇḍikā   

ekaḥ kṣupaḥ ।

kaṭutuṇḍikāyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ḍikā

eḍikākṣī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

eḍikākṣyāḥ ullekhaḥ varāhamihirasya bṛhatsaṃhitāyām asti

ḍikā

ḍikādattaḥ   

ekaḥ lekhakaḥ ।

nāḍikādattasya ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

Parse Time: 0.909s Search Word: ḍikā Input Encoding: IAST: ḍikā