Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
5 results for purātana"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
purātanamf(ī-)n. belonging to the past, former, old, ancient ( purātane ne- ind.formerly, in olden times) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
purātanamf(ī-)n. used-up, worn out View this entry on the original dictionary page scan.
purātanam. plural the ancients View this entry on the original dictionary page scan.
purātanan. an ancient story, old legend View this entry on the original dictionary page scan.
purātanan. a purāṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
purātana पुरातन a. (-नी f.) 1 Old, ancient; बहिर्विकारं प्रकृतेः परं विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः Śi.12.6; स एवायं मया ते$द्य योगः प्रोक्तः पुरातनः Bg.4.3. -2 Aged, primeval; त्वां न वेद्मि पुरुषं पुरातनम् R.11.85; Ku.6.9. -3 Worn out, decayed. -नः 1 An epithet of Viṣṇu. -2 (pl.) The ancients. (-नम्) 1 An ancient story. -2 A Purāṇa.
     Macdonell Search  
1 result
     
purātana a. (î) belonging to the olden time, bygone, former, ancient, old: lc. formerly, in olden times, in bygone ages; m. pl. the ancients.
     Vedabase Search  
6 results
     
     DCS with thanks   
2 results
     
purātana adjective belonging to the past (Monier-Williams, Sir M. (1988))
former (Monier-Williams, Sir M. (1988))
old (Monier-Williams, Sir M. (1988))
used-up (Monier-Williams, Sir M. (1988))
worn out (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 2272/72933
purātana noun (neuter) a Purāṇa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
an ancient story (Monier-Williams, Sir M. (1988))
old legend (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 13064/72933
     Wordnet Search "purātana"" has 2 results.
     

purātana

purāṇa, purātana, prākkālīna, paurāṇa, prāktana, prācīna   

yasya nirmāṇāt mahān kālaḥ atītaḥ।

asmin saṅgrahālaye naikānāṃ prācīnānāṃ vastūnāṃ saṅgrahaḥ asti।

purātana

pūrvatana, prācīna, purātana, bhūtapūrva   

pūrvakālasambandhī anukrameṇa pūrvaḥ vā।

pūrvatanaḥ bharatadeśaḥ ko'pi bhinnaḥ eva।/ mama pūrvatanaṃ gṛhaṃ ativistṛtam āsīt।

Parse Time: 0.352s Search Word: purātana" Input Encoding: IAST IAST: purātana