Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "mahī" has 1 results.
     
mahī: feminine nominative singular stem: mahī
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
16 results for mahī"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
mahīf. See mah/ī-, . View this entry on the original dictionary page scan.
mahīf. (see 2. m/ah-),"the great world", the earth (see urvī-, pṛthivī-) etc. etc. (in later language also = ground, soil, land, country) View this entry on the original dictionary page scan.
mahīf. earth (as a substance) View this entry on the original dictionary page scan.
mahīf. the base of a triangle or other plane figure View this entry on the original dictionary page scan.
mahīf. space View this entry on the original dictionary page scan.
mahīf. a host, army View this entry on the original dictionary page scan.
mahīf. a cow () View this entry on the original dictionary page scan.
mahīf. dual number heaven and earth () View this entry on the original dictionary page scan.
mahīf. plural waters, streams View this entry on the original dictionary page scan.
mahīf. Hingtsha Repens View this entry on the original dictionary page scan.
mahīf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
mahīf. Name of a divine being (associated with iḍā- and sarasvatī- ; see ) View this entry on the original dictionary page scan.
mahīf. of a river View this entry on the original dictionary page scan.
mahīf. of the number"one" View this entry on the original dictionary page scan.
mahīin compound for maha-. View this entry on the original dictionary page scan.
mahī mahī-kampa- etc. See . View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
mahī मही 1 Earth; as in महीपाल, महीमृत् &c.; मही रम्या शय्या Bh.3.79. -2 Ground, soil; चेरतुः संयुगमहीं सासारौ जलदाविव Rām.6.17.34. -3 Landed property or estate, land. -4 A country, kingdom. -5 N. of a river falling into the gulf of Cambay. -6 (In geom.) The base of any plane figure. -7 A large army (Ved). -8 A cow; ŚB. on MS.1.3.49. -9 Earth (as a substance, stones, bricks &c); Ms.7.7. -1 Space. -Comp. -इनः, -ईश्वरः a king; न न महीनमहीनपराक्रमम् R.9. 5. -कम्पः an earthquake. -क्षित् m. a king, sovereign; भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् Bg.1.25; R.1.11,85; 19.2. -जः 1 the planet Mars; इयं महीजे विधुजे शराष्टौ Samayapradīpa. -2 N. of Narakāsura. -3 a tree. (-जा) N. of Sītā. (-जम्) wet ginger. -जीवा the horizon. -तलम् surface of the earth. -दुर्गम् an earth fort; Ms. 7.7. -धरः 1 a mountain; महीधरं मार्गवशादुपेतम् R.6.52; Ku.6.89. -2 an epithet of Viṣṇu. -ध्रः 1 a mountain; महीध्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् Bh.2.1; Śi.15.54; R.3.6;13.7. -2 a symbolical expression for the number, 'seven'. -3 an epithet of Viṣṇu -नाथः, -पः, -पतिः, -पालः, -पुरन्दरः, -भुज् m., -मघवन् m., -महेन्द्रः a king; अलं महीपाल तव श्रमेण R.2.34; तां प्रत्यभिव्यक्तमनो- रथानां महीपतीनां प्रणयाग्रदूत्यः 6.12; प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा Ki.1.26; also Śāhendra.2.82. -पतनम् humble obeisance (as by falling on the ground.) -पुत्रः, -सुतः, -सूनुः 1 the planet Mars; तनयकृताश्च शुचो महीसुते Bṛi. S. -2 epithets of the demon Naraka. -पुत्री, -सुता an epithet of Sītā. -पृष्ठम् the surface of the earth. -प्रकम्पः an earthquake. -प्ररोहः, -रुह् m., -रुहः a tree; अकुसुमान् दधतं न महीरुहः Ki.5.1; Śi.2.49. -प्राचीरम्, -प्रावरः the sea. -भर्तृ m. a king. -भृत् m. 1 a mountain; अथ जयाय नु मेरुमहीभृतः Ki.5.1. -2 a king, sovereign. -मण्डलम् 1 the circumference of the earth. -2 the whole earth. -लता an earthworm. -सुरः a Brāhmaṇa.
     Macdonell Vedic Search  
1 result
     
mahī mah-í̄, a. f. great, ii. 33, 8. 14; x. 14, 1 [mah be great].
     Macdonell Search  
1 result
     
mahī f. (of máh) earth; ground, soil (also pl.); land; country, kingdom; earth (substance); base (of a geometrical figure); space (RV.); host (RV.); cow (V.): du. heaven and earth (V.); pl. waters, streams (RV.).
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
34 results
     
mahī kṣemaṃ rodasī askabhāyat AVś.4.1.4b. See mahi kṣāman.
mahī gṛṇānā VS.27.19c; TS.4.1.8.2c. See under bhāratī gṛ-.
mahī citrā raśmibhiś cekitānā RV.4.14.3b.
mahī cid dhi dhiṣaṇāharyad ojasā RV.10.96.10c; AVś.20.31.5c.
mahī cid yasya mīḍhuṣo yavyā MS.1.10.2c: 141.13. See under mahaś cid yasya.
mahī jajānāditir ṛtāvarī RV.8.25.3c.
mahī jajñur mātarā pūrvacittaye RV.1.159.3b.
mahī trāyetāṃ suvitāya mātarā RV.10.35.3b.
mahī dasmasya mātarā samīcī RV.3.1.7d.
mahī devasya mīḍhuṣo 'vayāḥ KS.9.4c. See under mahaś cid yasya.
mahī devasya savituḥ pariṣṭutiḥ RV.5.81.1d; VS.5.14d; 11.4d; 37.2d; VSK.5.5.1d (with svāhā); TS.1.2.13.1d; 4.1.1.2d; MS.1.2.9d: 18.14; 4.9.1d: 120.4; KS.2.10d; 15.11d; śB.3.5.3.12; 6.3.1.16; 14.1.2.8d; TA.4.2.1d; KA.1.1d; śvetU.2.4d.
mahī devy uṣaso vibhātī AVś.10.8.30c.
mahī dyāvāpṛthivī iha jyeṣṭhe RV.4.56.1a; MS.4.14.7a: 224.6; AB.5.8.8; KB.23.3; śB.13.5.1.11; Aś.3.8.1; 8.8.6. P: mahī dyāvāpṛthivī śś.10.6.18. Cf. BṛhD.5.7. See mahī nu.
mahī dyāvāpṛthivī cetatām apaḥ RV.10.35.1c.
mahī dyauḥ pṛthivī ca naḥ RV.1.22.13a; VS.8.32a; 13.32a; TS.3.3.10.2a; 4.1.2; 5.11.3a; 4.2.9.3a; 5.2.8.6; MS.2.7.16a: 100.8; 4.10.3: 148.3; 4.11.1: 162.11; KS.13.9a,10,15; 15.12; 16.16a; 20.7; 39.3a; AB.1.16.5; 4.10.11; 5.19.10; KB.8.1; 26.13; JB.2.46a,406a; śB.4.5.2.18a; 7.5.1.10; Aś.2.9.14; 16.2; 3.10.24; 11.20; 6.5.18; 8.10.2; Lś.4.4.8a; Mś.3.5.18; 5.1.5.68; Apś.9.2.5; 13.15; 19.13; 16.25.1. P: mahī dyauḥ KS.20.15; śś.3.12.9; 13.17; 9.20.25; 10.10.7; 13.21; Kś.25.10.16.
mahī dhruvā salilāsi sā svargaṃ lokaṃ prajānihi KS.38.13.
mahī na dhārāty andho arṣati RV.9.86.44b; SV.2.965b; TB.3.10.8.1b.
mahī nu dyāvāpṛthivī iha jyeṣṭhe TB.2.8.4.6a. See mahī dyāvāpṛthivī etc.
mahī no vātā iha vāntu bhūmau AVś.18.1.39b. See mihaṃ na vāto.
mahī pravṛd dharyaśvasya yajñaiḥ RV.3.31.3d.
mahī budhasyāsīd dīkṣā PB.24.18.5c.
mahī mandrā vāṇī vāṇīcī salilā svayaṃbhūḥ śG.1.24.10d.
mahī mātā duhitur bodhayantī RV.5.47.1b.
mahī mitrasya varuṇasya māyā RV.3.61.7c.
mahī mitrasya sādhathaḥ RV.4.56.7a; SV.2.948a. P: mahī mitrasya Lś.8.9.4.
mahī yajñasya rapsudā RV.8.72.12b; SV.1.117b; 2.952b; VS.33.19b,71b. P: mahī yajñasya Lś.8.9.4.
mahī yadi dhiṣaṇā śiśnathe dhāt RV.3.31.13a.
mahī vām ūtir aśvinā mayobhūḥ RV.1.117.19a.
mahī viśpatnī sadane (KS. -nī) ṛtasya KS.7.12a; TB.1.2.1.13a; Apś.5.8.6a; Mś.1.5.2.3a.
mahī sam airac camvā samīcī RV.3.55.20a.
mahī stuṣe vidatheṣu pracetasā RV.1.159.1b.
mahī hy asya mīḍhuṣo yavyā TS.1.8.3.1c. See under mahaś cid yasya.
mahī atra mahinā vāram ṛṇvathaḥ RV.1.151.5a.
mahī apāre rajasī vivevidat RV.9.68.3c.
     Vedabase Search  
28 results
     
     DCS with thanks   
1 result
     
mahī noun (feminine) a cow (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a host (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))
army (Monier-Williams, Sir M. (1988))
country (Monier-Williams, Sir M. (1988))
earth (as a substance) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Hingtsha Repens (Monier-Williams, Sir M. (1988))
heaven and earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
land (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a divine being (associated with Iḍā and Sarasvatī) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the number "one" (Monier-Williams, Sir M. (1988))
soil (Monier-Williams, Sir M. (1988))
space (Monier-Williams, Sir M. (1988))
streams (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the base of a triangle or other plane figure (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
waters (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 717/72933
     Wordnet Search "mahī"" has 3 results.
     

mahī

pṛthvī, dharatī, dharā, bhū, vasundharā, dharaṇī, dharitrī, avanī, urvī, ratnagarbhā, vasudhā, kṣitiḥ, mahiḥ, mahī, acalakīlā, acalā, bhūmaṇḍalaḥ, pṛthivīmaṇḍalam, viśvambharā, prathī, viśvadhāriṇī, medinī, viśvadhenā   

sauramālāyāṃ sūryaṃ paritaḥ bhramamāṇaḥ sūryāt tṛtīyaḥ martyādyadhiṣṭhānabhūtaḥ grahagolaḥ।

candraḥ pṛthveḥ upagrahaḥ asti।

mahī

gauḥ, māheṣī, saurabheyī, usrā, mātā, śṛṅgiṇī, arjunī, aghnyā, rohiṇī, māhendrī, ijyā, dhenuḥ, aghnā, dogdhrī, bhadrā, bhūgimahī, anaḍuhī, kalyāṇī, pānavī, gaurī, surabhiḥ, mabā, nilināciḥ, surabhī, anaḍvāhī, adhamā, bahulā, mahī, sarasvatī, usriyā, ahī, aditiḥ, ilā, jagatī, śarkarī   

grāmyapaśuviśeṣaḥ,yaḥ sāsnālāṅgulakakudakhuraviṣāṇī tathā ca tasyāḥ dugdhaṃ manuṣyāya puṣṭīkārakam iti manyante।

hindudharmīyāṇāṃ kṛte gauḥ avadhyā asti।

mahī

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

Parse Time: 0.387s Search Word: mahī" Input Encoding: IAST IAST: mahī