Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "ahar" has 3 results.
     
ahar: neuter nominative singular stem: ahan
ahar: neuter accusative singular stem: ahan
ahar: neuter vocative singular stem: ahan
     Monier-Williams
          Search  
6 results for ahar"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
aharn. (the weak cases come fr. /ahan- q.v,the middle ones fr. /ahas-[see below] or in also fr. /ahan-, q.v) a day etc. View this entry on the original dictionary page scan.
aharn. a sacrificial or festival day, portion of a sacrifice appointed for one day's performance etc. (often in fine compositi or 'at the end of a compound',as dvādaśāh/a-,etc.See sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order 2. /aha-) View this entry on the original dictionary page scan.
aharn. day personified as one of the eight vasu-s View this entry on the original dictionary page scan.
aharn. Name of an āṅgirasa-, View this entry on the original dictionary page scan.
aharn. of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
aharn. (/ahana-) Nominal verb dual number day and night (see /ahaś ca kṛṣṇ/am /ahar /arjunam ca-,"the black and the white day" id est night and day ) View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Vedic Search  
1 result
     
ahar áhar, n. day, vii. 103, 7.
     Macdonell Search  
1 result
     
ahar n. day: -ahar, ad. day by day, daily; -âgama, m. day-break; -âdi, m. id.; -divá, a. daily: -m, ad.; -nisa, n. day & night: -m, ad.; -pá ti, m. lord of day; sun.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
18 results
     
ahar iva svaṃ rātrir iva priyo bhūyāsam ā.5.1.1.19.
ahar aiva gachān mamādhyā AVP.9.29.7d.
ahar jinva TS.4.4.1.1; KS.17.7; PB.1.9.7; Vait.22.4.
ahar jyotiḥ ketunā juṣatām TA.4.10.4; 5.7.12; Apś.15.10.10. See ahaḥ ketunā.
ahar divābhir ūtibhiḥ VS.38.12b; śB.14.2.2.21; TA.4.9.3b (bis); 5.8.2b; śś.8.15.12b; Lś.5.7.4b. Cf. vahad divyābhir.
ahar dyauś ca pṛthivī ca HG.1.15.3a.
ahar no atipārayat SMB.2.5.13d; MahānU.14.5d.
ahar no atyapīparat SMB.2.5.13a (GG.4.6.10); MahānU.14.5a. Cf. ahar māty.
ahar no adya suvite dadhātu TB.3.1.2.3a.
ahar bhūyād yajamānāya mahyam TB.3.1.2.2d.
ahar māṃsena TS.5.7.20.1; KSA.13.10.
ahar māty apīparaḥ AVś.17.1.25c. Cf. ahar no aty-.
ahar mitreṇa varuṇena rātrī AVP.1.75.3b; 2.72.2b; 2.80.2b.
ahar mimāno etc. see ahā mimāno.
ahar me pitā rātrir mātā JB.1.50.
ahar yac chukraṃ jyotiṣo janiṣṭa AVś.4.1.5c; AVP.5.2.6c.
ahar vimāya tiṣṭhati AVP.9.12.12b.
ahar vai gopāyamānaṃ rātrī rakṣamāṇā te prapadye tābhyāṃ namo 'stu te mā dakṣiṇato gopāyetām PG.3.4.15.
     DCS with thanks   
1 result
     
ahar noun (neuter) a day
Frequency rank 592/72933
Parse Time: 0.375s Search Word: ahar" Input Encoding: IAST IAST: ahar